Jobs Victoria trợ giúp người đang tìm việc và kết nối người chủ/hãng với công nhân/nhân viên họ cần.

Các Dịch vụ Jobs Victoria

Người bênh vực của Jobs Victoria (Jobs Victoria Advocates) trợ giúp người dân Victoria đang tìm việc làm trong các cộng đồng địa phương – trong thư viện, trung tâm cộng đồng, câu lạc bộ thể thao, tiền sảnh nhà chính phủ và trung tâm mua sắm – để giúp người dân có thông tin, được trợ giúp và huấn luyện phù hợp. Những Người bênh vực của chúng tôi có đến các tổ chức trên toàn tiểu bang. Hãy liên lạc với một trong những tổ chức có Người bênh vực như liệt kê trên bản đồ của chúng tôi để biết những Người bênh vực đang làm công tác ở đâu và vào lúc nào.

Người Dìu dắt của Jobs Victoria (Jobs Victoria Mentors) giúp mọi người sẵn sàng đi làm, tìm được việc làm phù hợp và giúp đỡ họ trong vai trò của họ trong sáu tháng đầu. Đối tác Jobs Victoria chuyên hợp tác với người chủ/hãng địa phương để xác định nhu cầu của doanh nghiệp và Người Dìu dắt kết nối người chủ/hãng với các ứng viên có kỹ năng và tiềm năng phù hợp để làm việc trong doanh nghiệp của họ.

Nhân viên Tư vấn Nghề nghiệp của Jobs Victoria (Jobs Victoria Career Counsellors) hướng dẫn cụ thể cho người đang tìm việc làm hoặc muốn đổi nghề. Họ giúp quý vị hiểu các lựa chọn về nghề nghiệp và cung cấp cho quý vị các công cụ và niềm tự tin cần thiết để theo đuổi điều đó.

Trung tâm trực tuyến Jobs Victoria (Jobs Victoria online hub) là dịch vụ miễn phí kết hợp người chủ/hãng đúng với các ứng viên địa phương có tay nghề. Người đang tìm việc có thể đăng ký và nộp đơn xin các vai trò các người chủ/hãng đăng tuyển người trong khu vực địa phương. Người chủ/hãng có thể tìm kiếm các ứng viên có kỹ năng, sẵn sàng trong cộng đồng của họ.

Quỹ Jobs Victoria (Jobs Victoria Fund) phụ tiền lương cho các doanh nghiệp tại Victoria lên đến 20.000 đô-la cho mỗi người đi làm mới, hội đủ điều kiện. Với khoản trợ giúp tài chính này, người chủ/hãng có thể thuê người để giúp doanh nghiệp của họ phát triển.

Đường dây thường trực Jobs Victoria 1300 208 575 hướng dẫn và cung cấp thông tin qua điện thoại cho người đang tìm việc và các người chủ/hãng đang tìm nhân viên.

Nếu cần thông dịch viên, quý vị có thể gọi trực tiếp cho đường dây thường trực Jobs Victoria qua số 1300 208 575 (9 giờ sáng - 5 giờ chiều, thứ Hai đến thứ Sáu) và chúng tôi sẽ nối đường dây với Dịch vụ Thông Phiên dịch Toàn quốc (TIS), hoặc gọi cho TIS qua số 131 450 và họ sẽ gọi đến đường dây thường trực của chúng tôi.