ਜੌਬਜ਼ ਵਿਕਟੋਰੀਆ

ਜੌਬਜ਼ ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਨੌਕਰੀ ਲੱਭ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਕਰਮਚਾਰੀ ਲੱਭਣ ਵਿੱਚ ਮੱਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ।

ਆਪਣੇ ਨੇੜੇ ਦੀ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜੌਬਜ਼ ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਦੇ ਮਾਹਰ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਔਨਲਾਈਨ ਅਤੇ ਫ਼ੋਨ ਉੱਤੇ ਮੱਦਦ, ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਲਾਹ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।

ਜੌਬਜ਼ ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹਨ ਜੋ ਨੌਕਰੀ ਲੱਭ ਰਹੇ ਹਨ

ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਨੌਕਰੀ ਲੱਭ ਰਹੇ ਹੋ? ਇਹ ਮੁਫ਼ਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੱਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

ਜੌਬਜ਼ ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਦੇ ਵਕੀਲ (ਐਡਵੋਕੇਟਸ)

ਜੌਬਜ਼ ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਦਾ ਵਕੀਲ ਤੁਹਾਡੀ ਨੌਕਰੀ ਲੱਭਣ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮੱਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਕੀਲ ਇਹ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ:

 • ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ, ਸਿਖਲਾਈ ਜਾਂ ਸਿਖਲਾਈ ਲੱਭਣ ਵਿੱਚ ਮੱਦਦ ਕਰਨਾ ਜਿਸ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜ ਹੈ
 • ਜੌਬਜ਼ ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਔਨਲਾਈਨ ਹੱਬ ਉੱਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲੱਭਣ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮੱਦਦ ਕਰਨਾ
 • ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨਾ ਕਿ ਨੌਕਰੀ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀ ਹੈ
 • ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਸਹਾਇਤਾ ਜਾਂ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ।

ਕਿਸੇ ਵਕੀਲ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ, ਜੌਬਜ਼ ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਦੀ ਹੌਟਲਾਈਨ ਨੂੰ 1300 208 575 ਉੱਤੇ ਫ਼ੋਨ ਕਰੋ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨੇੜੇ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨਕਸ਼ੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ।

ਜੌਬਜ਼ ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਦੇ ਮੈਂਟਰਜ਼ (ਰਾਹ ਵਿਖਾਉਣ ਵਾਲੇ ਉਸਤਾਦ)

ਜੌਬਜ਼ ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਦੇ ਮੈਂਟਰਜ਼ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੱਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਨੌਕਰੀ ਲੱਭ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵੀ ਮੱਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਨੌਕਰੀ ਲੱਭਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਬਣਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਮੈਂਟਰ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ:

 • ਨੌਕਰੀ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮੱਦਦ ਕਰਨਾ
 • ਰੈਜ਼ਿਊਮੇ ਬਨਾਉਣ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮੱਦਦ ਕਰਨਾ
 • ਕਿਸੇ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮੱਦਦ ਕਰਨਾ
 • ਨਵੀਂ ਨੌਕਰੀ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਪਹਿਲੇ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨਾ।

ਕਿਸੇ ਮੈਂਟਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ, ਜੌਬਜ਼ ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਹੌਟਲਾਈਨ ਨੂੰ 1300 208 575 ਉੱਤੇ ਫ਼ੋਨ ਕਰੋ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਨੇੜੇ ਕਿਸੇ ਮੈਂਟਰ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨਕਸ਼ੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ।

ਜੌਬਜ਼ ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਦੇ ਕੈਰੀਅਰ ਸਲਾਹਕਾਰ

ਜੌਬਜ਼ ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਦੇ ਕੈਰੀਅਰ ਸਲਾਹਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੱਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਨੌਕਰੀ ਲੱਭ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਕੰਮ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਾਂ ਜੋ ਆਪਣਾ ਕੈਰੀਅਰ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਕੈਰੀਅਰ ਸਲਾਹਕਾਰ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ:

 • ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੈਰੀਅਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਨਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮੱਦਦ ਕਰਨਾ
 • ਤੁਹਾਡੇ ਹੁਨਰਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮੱਦਦ ਕਰਨਾ
 • ਨੌਕਰੀ ਵਾਸਤੇ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮੱਦਦ ਕਰਨਾ
 • ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਕੈਰੀਅਰ ਸਹਾਇਤਾ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ।

ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨੇੜਲੇ ਕਿਸੇ ਟਿਕਾਣੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕੈਰੀਅਰ ਸਲਾਹਕਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਔਨਲਾਈਨ ਜਾਂ ਫ਼ੋਨ ਵਾਲੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਬੁੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕਿਸੇ ਕੈਰੀਅਰ ਸਲਾਹਕਾਰ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਬੁੱਕ ਕਰਨ ਲਈ 1800 967 909 ਉੱਤੇ ਫ਼ੋਨ ਕਰੋ।

ਜੌਬਜ਼ ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਔਨਲਾਈਨ ਹੱਬ

ਜੌਬਜ਼ ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਦੀ ਔਨਲਾਈਨ ਹੱਬ ਇਕ ਮੁਫ਼ਤ ਸੇਵਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲੱਭ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਨੌਕਰੀਆਂ ਲੱਭਣ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ।

ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਲਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨਾ ਤੇਜ਼ ਅਤੇ ਸੌਖਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰੋ।

ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਔਨਲਾਈਨ ਹੱਬ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨਵੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਬਾਰੇ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਦਿਲਚਸਪੀਆਂ ਅਤੇ ਟਿਕਾਣੇ ਨਾਲ ਮੇਲ਼ ਖਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।

ਹਿੰਸਾ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਭੱਜ ਰਹੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ, ਅਪੰਗਤਾ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ, ਬੇਘਰ ਹੋਣ ਦਾ ਸੰਤਾਪ ਹੰਢਾ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ, ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਸਮੇਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਉਪਲਬਧ ਹਨ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ

ਜੌਬਜ਼ ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਦੀ ਹੌਟਲਾਈਨ

ਜੇ ਨੌਕਰੀ ਲੱਭਣ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੱਦਦ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜੇ ਜੌਬਜ਼ ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੌਬਜ਼ ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਹੌਟਲਾਈਨ ਨੂੰ 1300 208 575ਉੱਤੇ ਫ਼ੋਨ ਕਰੋ (ਸਵੇਰੇ 9 ਵਜੇ –ਸ਼ਾਮ 5 ਵਜੇ, ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ) ।

ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜੌਬਜ਼ ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ

ਜੌਬਜ਼ ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਦੀ ਔਨਲਾਈਨ ਹੱਬ

ਜੌਬਜ਼ ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਦੀ ਔਨਲਾਈਨ ਹੱਬ ਇਕ ਮੁਫ਼ਤ ਸੇਵਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲੱਭ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਨੌਕਰੀ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਪੋਸਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲੱਭਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ

ਭਰਤੀ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ

ਜੌਬਜ਼ ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਪਾਰਟਨਰਜ਼ (ਭਾਈਵਾਲ) ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਲੱਭਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਮੁਫ਼ਤ ਭਰਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਨੇੜੇ ਦੇ ਕਿਸੇ ਜੌਬਜ਼ ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਭਾਈਵਾਲ ਨੂੰ ਲੱਭੋ:

 • ਪਾਰਟਨਰਜ਼ ਨਕਸ਼ੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਜੌਬਜ਼ ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਪਾਰਟਨਰ ਲੱਭੋ
 • ਜੌਬਜ਼ ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਦੀ ਹੌਟਲਾਈਨ ਨੂੰ 1300 208 575 ਉੱਤੇ ਫ਼ੋਨ ਕਰੋ ਜਾਂ ਫਿਰ info@jobs.vic.gov.au ਉੱਤੇ ਈਮੇਲ ਕਰੋ

ਜੌਬਜ਼ ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਪਾਰਟਨਰਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਨਵੇਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਅਤੇ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਕੰਮ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਸੌਖੀ ਹੋਵੇ।

ਜੌਬਜ਼ ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਦੀ ਹੌਟਲਾਈਨ

ਜੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੱਦਦ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਾਂ ਜੇ ਜੌਬਜ਼ ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੌਬਜ਼ ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਦੀ ਹੌਟਲਾਈਨ ਨੂੰ 1300 208 575ਉੱਤੇ ਫ਼ੋਨ ਕਰੋ (ਸਵੇਰੇ 9 ਵਜੇ - ਸ਼ਾਮ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ, ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ)

ਦੁਭਾਸ਼ੀਆ ਸੇਵਾਵਾਂ

ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਭਾਸ਼ੀਏ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ:

 • ਜੌਬਜ਼ ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਦੀ ਹੌਟਲਾਈਨ ਨੂੰ 1300 208 575 ਉੱਤੇ ਫ਼ੋਨ ਕਰੋ (ਸਵੇਰੇ 9 ਵਜੇ -ਸ਼ਾਮ 5 ਵਜੇ, ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ) ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਫ਼ੋਨ Translating and Interpreting Service National (TIS) ਨਾਲ ਜੋੜਾਂਗੇ।
 • ਜਾਂ ਫਿਰ TIS ਨੂੰ 131 450 ਉੱਤੇ ਫ਼ੋਨ ਕਰੋ ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਡੀ ਹੌਟਲਾਈਨ ਨੂੰ ਫ਼ੋਨ ਕਰਨਗੇ।