ਜੌਬਜ਼ਵਿਕਟੋਰੀਆ

ਜੌਬਜ਼ ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਨੌਕਰੀ ਲੱਭ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਕਰਮਚਾਰੀ ਲੱਭਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ।

ਆਪਣੇ ਨੇੜੇ ਦੀ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜੌਬਜ਼ ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਦੇ ਮਾਹਰ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਔਨਲਾਈਨ ਅਤੇ ਫ਼ੋਨ ਉੱਤੇ ਮਦਦ, ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਲਾਹ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।

ਜੌਬਜ਼ਵਿਕਟੋਰੀਆਦੀਆਂਸੇਵਾਵਾਂਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂਵਾਸਤੇਹਨਜੋਨੌਕਰੀਲੱਭਰਹੇਹਨ

ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਨੌਕਰੀ ਲੱਭ ਰਹੇ ਹੋ? ਇਹ ਮੁਫ਼ਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

ਜੌਬਜ਼ਵਿਕਟੋਰੀਆਦੇਵਕੀਲ (ਐਡਵੋਕੇਟਸ)

ਜੌਬਜ਼ ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਦਾ ਵਕੀਲ ਤੁਹਾਡੀ ਨੌਕਰੀ ਲੱਭਣ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਕੀਲ ਇਹ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ:

 • ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਸਹਾਇਤਾ, ਸਿਖਲਾਈ ਜਾਂ ਸਿਖਲਾਈ ਲੱਭਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਜਿਸ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨੌਕਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜ ਹੈ
 • ਜੌਬਜ਼ ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਔਨਲਾਈਨ ਹੱਬ ਉੱਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲੱਭਣ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨਾ
 • ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨਾ ਕਿ ਨੌਕਰੀ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀ ਹੈ
 • ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਸਹਾਇਤਾ ਜਾਂ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ।

ਕਿਸੇ ਵਕੀਲ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ, ਜੌਬਜ਼ ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਦੀ ਹੌਟਲਾਈਨ ਨੂੰ 1300 208 575 ਉੱਤੇ ਫ਼ੋਨ ਕਰੋ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨੇੜੇ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨਕਸ਼ੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ।

ਜੌਬਜ਼ਵਿਕਟੋਰੀਆਦੇਮੈਂਟਰਜ਼ (ਰਾਹਵਿਖਾਉਣਵਾਲੇਉਸਤਾਦ)

ਜੌਬਜ਼ ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਦੇ ਮੈਂਟਰਜ਼ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਨੌਕਰੀ ਲੱਭ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ,  ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਨੌਕਰੀ ਲੱਭਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਬਣਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਮੈਂਟਰ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ:

 • ਨੌਕਰੀ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨਾ
 • ਰੈਜ਼ਿਊਮੇ ਬਨਾਉਣ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨਾ
 • ਕਿਸੇ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨਾ
 • ਨਵੀਂ ਨੌਕਰੀ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਪਹਿਲੇ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨਾ।

ਕਿਸੇ ਮੈਂਟਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ, ਜੌਬਜ਼ ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਹੌਟਲਾਈਨ ਨੂੰ 1300 208 575 ਉੱਤੇ ਫ਼ੋਨ ਕਰੋ,  ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਨੇੜੇ ਕਿਸੇ ਮੈਂਟਰ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨਕਸ਼ੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ।

ਜੌਬਜ਼ਵਿਕਟੋਰੀਆਦੇਕੈਰੀਅਰਸਲਾਹਕਾਰ

ਜੌਬਜ਼ ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਦੇ ਕੈਰੀਅਰਸਲਾਹਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਨੌਕਰੀ ਲੱਭ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਕੰਮ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਾਂ ਜੋ ਆਪਣਾ ਕੈਰੀਅਰ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਕੈਰੀਅਰ ਸਲਾਹਕਾਰ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ:

 • ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੈਰੀਅਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਨਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨਾ
 • ਤੁਹਾਡੇ ਹੁਨਰਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨਾ
 • ਨੌਕਰੀ ਵਾਸਤੇ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨਾ
 • ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਕੈਰੀਅਰ ਸਹਾਇਤਾ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ।

ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨੇੜਲੇ ਕਿਸੇ ਟਿਕਾਣੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕੈਰੀਅਰ ਸਲਾਹਕਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਔਨਲਾਈਨ ਜਾਂ ਫ਼ੋਨ ਵਾਲੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਬੁੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕਿਸੇ ਕੈਰੀਅਰ ਸਲਾਹਕਾਰ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਬੁੱਕ ਕਰਨ ਲਈ 1800 967 909 ਉੱਤੇ ਫ਼ੋਨ ਕਰੋ।

ਜੌਬਜ਼ਵਿਕਟੋਰੀਆਔਨਲਾਈਨਹੱਬ

ਜੌਬਜ਼ਵਿਕਟੋਰੀਆਦੀਔਨਲਾਈਨਹੱਬ ਇਕ ਮੁਫਤ ਸੇਵਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲੱਭ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਨੌਕਰੀਆਂ ਲੱਭਣ ਲਈ ਇੱਥੇਕਲਿੱਕਕਰੋ।

ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਲਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨਾ ਤੇਜ਼ ਅਤੇ ਸੌਖਾ ਹੈ। ਇੱਥੇਰਜਿਸਟਰਕਰੋ।

ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਔਨਲਾਈਨ ਹੱਬ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨਵੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਬਾਰੇ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਦਿਲਚਸਪੀਆਂ ਅਤੇ ਟਿਕਾਣੇ ਨਾਲ ਮੇਲ਼ ਖਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।

ਜੌਬਜ਼ਵਿਕਟੋਰੀਆਦੀਹੌਟਲਾਈਨ

ਜੇ ਨੌਕਰੀ ਲੱਭਣ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਦਦ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜੇ ਜੌਬਜ਼ ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ  ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੌਬਜ਼ ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਹੌਟਲਾਈਨ ਨੂੰ 1300 208 575ਉੱਤੇ ਫ਼ੋਨ ਕਰੋ (ਸਵੇਰੇ 9 ਵਜੇ –  ਸ਼ਾਮ 5 ਵਜੇ, ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ)।

ਕਾਰੋਬਾਰਾਂਵਾਸਤੇਜੌਬਜ਼ਵਿਕਟੋਰੀਆਦੀਆਂਸੇਵਾਵਾਂ

ਜੌਬਜ਼ਵਿਕਟੋਰੀਆਦੀਔਨਲਾਈਨਹੱਬ

ਜੌਬਜ਼ਵਿਕਟੋਰੀਆਦੀਔਨਲਾਈਨਹੱਬ ਇਕ ਮੁਫ਼ਤ ਸੇਵਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲੱਭ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਨੌਕਰੀ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਪੋਸਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲੱਭਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇਕਲਿੱਕਕਰੋ

ਜੌਬਜ਼ਵਿਕਟੋਰੀਆਫੰਡ

ਜੌਬਜ਼ਵਿਕਟੋਰੀਆਫ਼ੰਡਵਿਕਟੋਰੀਆ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ $20,000 ਡਾਲਰ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹ ਵਾਲੀਆਂ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਉਪਰ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹੋਰਜਾਣੋ

ਭਰਤੀਵਿੱਚਸਹਿਯੋਗ

ਜੌਬਜ਼ ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਪਾਰਟਨਰਜ਼ (ਭਾਈਵਾਲ) ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਲੱਭਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ  ਸਕਦੇ ਹਨ। ਮੁਫ਼ਤ ਭਰਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਨੇੜੇ ਦੇ ਕਿਸੇ ਜੌਬਜ਼ ਵਿਕਟੋਰੀਆ  ਭਾਈਵਾਲ ਨੂੰ ਲੱਭੋ:

 • ਪਾਰਟਨਰਜ਼ ਨਕਸ਼ੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਜੌਬਜ਼ ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਪਾਰਟਨਰ ਲੱਭੋ
 • ਜੌਬਜ਼ ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਦੀ ਹੌਟਲਾਈਨ ਨੂੰ 1300 208 575 ਉੱਤੇ ਫ਼ੋਨ ਕਰੋ ਜਾਂ ਫਿਰ info@jobs.vic.gov.au ਉੱਤੇ ਈਮੇਲ ਕਰੋ

ਜੌਬਜ਼ ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਪਾਰਟਨਰਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਨਵੇਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਅਤੇ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਕੰਮ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਸੌਖੀ ਹੋਵੇ।

ਜੌਬਜ਼ਵਿਕਟੋਰੀਆਦੀਹੌਟਲਾਈਨ

ਜੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਦਦ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਾਂ ਜੇ ਜੌਬਜ਼ ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੌਬਜ਼ ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਦੀ ਹੌਟਲਾਈਨ ਨੂੰ 1300 208 575ਉੱਤੇ ਫ਼ੋਨ ਕਰੋ (ਸਵੇਰੇ 9 ਵਜੇ - ਸ਼ਾਮ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ, ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ)

ਦੁਭਾਸ਼ੀਆਸੇਵਾਵਾਂ

ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਭਾਸ਼ੀਏ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ:

 • ਜੌਬਜ਼ ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਦੀ ਹੌਟਲਾਈਨ ਨੂੰ 1300 208 575 ਉੱਤੇ ਫ਼ੋਨ ਕਰੋ (ਸਵੇਰੇ 9 ਵਜੇ -  ਸ਼ਾਮ 5 ਵਜੇ, ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ) ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਫ਼ੋਨ Translating and Interpreting Service National (TIS) ਨਾਲ ਜੋੜਾਂਗੇ।
 • ਜਾਂ ਫਿਰ TIS ਨੂੰ 131 450 ਉੱਤੇ ਫ਼ੋਨ ਕਰੋ ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਡੀ ਹੌਟਲਾਈਨ ਨੂੰ ਫ਼ੋਨ ਕਰਨਗੇ।