Sinusuportahan ng Jobs Victoria ang mga taong naghahanap ng trabaho at inuugnay ang mga tagapag-empleyo sa mga tauhan na kailangan nila.

Mga Serbisyo ng Jobs Victoria

Ang Jobs Victoria Advocates ay sumusuporta sa mga taga-Victoria na naghahanap ng trabaho sa mga lokal na komunidad - sa mga aklatan, mga sentro ng komunidad, mga sports club, mga bulwagan ng pampublikong pabahay at mga shopping centre - upang ikonekta ang mga tao sa impormasyon, suporta at pagsasanay na akma para sa kanila. Ang aming mga Advocate (Tagapagtaguyod) ay tinatangkilik ng mga organisasyon sa buong estado. Makipag-ugnay sa isa sa mga tumatangkilik na organisasyong nakalista sa aming mapa para malaman kung kailan at saan nagsasagawa ang mga Advocate.

Ang Jobs Victoria Mentors ay tumutulong sa mga tao na maging handa na sa pagtatrabaho, maghanap ng trabaho na nababagay sa kanila, at suportahan sila sa kanilang tungkulin sa unang anim na buwan. Ang Jobs Victoria Partners ay may kasanayan sa pakikipagtulungan sa mga lokal na tagapag-empleyo upang matukoy ang kanilang mga pangangailangan sa negosyo, at ang mga Mentor ay nag-uugnay sa mga tagapag-empleyo sa mga kandidato na may akmang kasanayan at potensyal na magtrabaho sa kanilang negosyo.

Ang Jobs Victoria Career Counsellors ay nagbibigay ng patnubay sa karera sa mga tao na naghahanap ng trabaho o naghahanap ng panibagong karera. Tinutulungan nila ang mga tao na maunawaan ang kanilang mga pagpipilian sa karera at bigyan sila ng mga magagamit at kumpiyansa na kailangan nila upang pagsikapang matamo ito.

Ang Jobs Victoria online hub ay isang libreng serbisyo na nagtutugma sa mga tagapag-empleyo sa mga lokal na kandidato sa trabaho na may kasanayan. Ang mga tao na naghahanap ng trabaho ay maaaring magparehistro at mag-aplay para sa mga tungkulin sa trabaho na ipinaskel ng mga tagapag-empleyo sa kanilang lokal na lugar. Maaaring maghanap ang mga tagapag-empleyo ng mga kandidatong may kasanayan at kahandaaan sa trabaho mula sa kanilang komunidad.

Ang Jobs Victoria Fund ay nagbibigay sa mga negosyo sa Victoria ng mga subsidyo sa pasahod na hanggang $20,000 sa bawat bagong karapat-dapat na empleyado. Sa suportang pinansyal na ito, maaaring kumuha ang mga tagapag-empleyo ng mga tao upang matulungan silang lumago.

Ang Jobs Victoria hotline na 1300 208 575 ay nag-aalok ng payo at impormasyon sa telepono para sa mga tao na naghahanap ng trabaho at mga tagapag-empleyo na naghahanap ng mga tauhan.

Kung kailangan mo ng interpreter, maaari kang tumawag sa direktang hotline ng Jobs Victoria sa 1300 208 575 (9am-5pm, Lunes hanggang Biyernes) at ikokonekta ka namin sa Translating and Interpreting Service National (TIS), o tawagan ang TIS sa 131 450 at tatawagan nila ang aming hotline.