Jobs Victoria ဆီၣ်ထွဲ၀ဲပှၤလၢအဃုတၢ်ဖံးတၢ်မၤဒီးမၤစၢၤတၢ်မၤကစၢ်တဖၣ်လၢကဃု၀ဲပှၤမၤတၢ်ဖိလၢလိၣ်ဘၣ်၀ဲတဖၣ်န့ၣ်လီၤ.

နထံၣ်လိၥ်သးဒီး Jobs Victoria ပှၤသ့ပှၤဘၣ်လီၤဆီသ့ဖဲတၢ်လီၢ်လၢအဘူးဒီးနၤန့ၣ်လီၤ. ပဟ့ၣ်ထီၣ်စ့ၢ်ကီးတၢ်မၤစၢၤ, တၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤဒီးတၢ်ဟ့ၣ်ကူၣ်ဟ့ၣ်ဖးလၢအ့ထၢၣ်နဲးအဖီခိၣ်ဒီးလီတဲစိအဖီခိၣ်န့ၣ်လီၤ.

Jobs Victoria တၢ်မၤစၢၤတဖၣ်လၢပှၤလၢအဃုတၢ်ဖံးတၢ်မၤအဂီၢ်

နဟးဃုတၢ်ဖံးတၢ်မၤန့ၣ်ဧါ. တၢ်မၤစၢၤကရၢလၢတလၢၥ်ဘူၣ်လၢၥ်စ့ၤ၀ဲတဖၣ်အံၤမၤစၢၤနၤသ့လီၤ.

Jobs Victoria ပှၤလၢအတဲန့ၢ်ခဲးတၢ်လၢနဂီၢ်

Jobs Victoria အပှၤတဲန့ၢ်ခဲးတၢ်တဂၤ မၤစၢၤနၤဃုၥ်ဒီးတၢ်ဃုတၢ်ဖံးတၢ်မၤသ့န့ၣ်လီၤ. ပှၤတဲန့ၢ်ခဲးတၢ်တဂၤ-

 • မၤစၢၤနၤလၢကဃုထံၣ်န့ၢ်တၢ်ဆီၣ်ထွဲ, တၢ်ဟ့ၣ်တၢ်မၤလိ မ့တမ့ၢ်တၢ်ကူၣ်ဘၣ်ကူၣ်သ့လၢနလိၣ်ဘၣ်လၢကမၤန့ၢ်တၢ်မၤအဂီၢ်.
 • မၤစၢၤနၤလၢကဃုတၢ်ဖံးတၢ်မၤလၢ Jobs Victoria လၢအ့ထၢၣ်နဲးအဖီခိၣ်အလီၢ်ခၢၣ်သးအဖီခိၣ်
 • နီၤဟ့ၣ်လီၤတၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤဘၣ်ဃးဒီးကမၤန့ၢ်တၢ်ဖံးတၢ်မၤဒ်လဲၣ်အဂ့ၢ်
 • ဒုးဘျးစဲနၤဃုၥ်ဒီးတၢ်မၤစၢၤကရၢလၢအဂၤတဖၣ်ဒ်အမ့ၢ်ဟံၣ်ဃီတၢ်ဆီၣ်ထွဲမ့တမ့ၢ် တၢ်ဟ့ၣ်ကူၣ်ဟ့ၣ်ဖးန့ၣ်လီၤ.

လၢကကတိၤတၢ်ဒီးပှၤတဲန့ၢ်ခဲးတၢ်လၢနဂီၢ်တဂၤအဂီၢ်, ကိးဘၣ် Jobs Victoria အဂ့ၢ်ဂီၢ်အူလီတဲစိဖဲ 1300 208 575 မ့တမ့ၢ်သူဘၣ်ပဟီၣ်ခိၣ်ဂီၤလၢကဃုထံၣ်န့ၢ်ပှၤတဲန့ၢ်ခဲးတၢ်လၢအိၣ်ဘူးဒီးနၤအဂီၢ်တက့ၢ်.

Jobs Victoria ပှၤဟ့ၣ်ကူၣ်ဟ့ၣ်ဖးတၢ်တဖၣ်

Jobs Victoria ပှၤဟ့ၣ်ကူၣ်ဟ့ၣ်ဖးတၢ်တဖၣ်မၤစၢၤပှၤလၢအဃုတၢ်ဖံးတၢ်မၤလၢဆၢကတီၢ်ယံၥ်၀ဲတဖၣ်အဂီၢ်လီၤ. အ၀ဲသ့ၣ်စ့ၢ်ကီးမၤစၢၤ၀ဲပှၤလၢအဘၣ်ကွၢ်ဆၢၣ်မဲၥ်တၢ်တၤတၢ်လၢအမၤကီမၤခဲဒိၣ်ထီၣ်တၢ်လၢအ၀ဲသ့ၣ်အဂီၢ်လၢကထံၣ်န့ၢ်တၢ်မၤအဂီၢ်န့ၣ်လီၤ. ပှၤဟ့ၣ်ကူၣ်ဟ့ၣ်ဖးတၢ်တဂၤမၤ၀ဲသ့-

 • မၤစၢၤနၤလၢကကတဲၥ်ကတီၤသးလၢကဖံးမၤတၢ်အဂီၢ်
 • မၤစၢၤနၤလၢကတ့ဒုးအိၣ်ထီၣ်နီၢ်ကစၢ်တၢ်ဂ့ၢ်ဖုၣ်ကိာ်ဒီးပတံထီၣ်တၢ်မၤတဖၣ်အဂီၢ်
 • မၤစၢၤနၤလၢကကတဲၥ်ကတီၤသးလၢတၢ်ဖံးတၢ်မၤအတၢ်သံကွၢ်သံဒိးအဂီၢ်
 • ဆီၣ်ထွဲနၤဖဲနတၢ်မၤသီအခီၣ်ထံးဃုလါအတီၢ်ပူၤ.

လၢကကတိၤတၢ်ဒီးပှၤဟ့ၣ်ကူၣ်ဟ့ၣ်ဖးတၢ်တဂၤအဂီၢ်, ကိးဘၣ် Jobs Victoria ဂ့ၢ်ဂီၢ်အူလီတဲစိဖဲ 1300 208 575 မ့တမ့ၢ် သူဘၣ်ပဟီၣ်ခိၣ်ဂီၤ လၢကဃုပှၤဟ့ၣ်ကူၣ်ဟ့ၣ်ဖးတၢ်လၢအိၣ်ဘူးဒီးနၤန့ၣ်တက့ၢ်.

Jobs Victoria တၢ်လုၢ်အီၣ်သးသမူတၢ်မၤဒီစိၤအပှၤဟ့ၣ်ကူၣ်ဟ့ၣ်ဖးတၢ်တဖၣ်

Jobs Victoria တၢ်လုၢ်အီၣ်သးသမူတၢ်မၤဒီစိၤ အပှၤဟ့ၣ်ကူၣ်ဟ့ၣ်ဖးတၢ်တဖၣ်မၤစၢၤပှၤလၢအဃုတၢ်ဖံးတၢ်မၤ, လိၣ်ဘၣ်အါထီၣ်တၢ်မၤ မ့တမ့ၢ် အဲၣ်ဒိးဆီတလဲအ၀ဲသ့ၣ်တၢ်လုၢ်အီၣ်သးသမူတၢ်မၤဒီစိၤအဂီၢ်လီၤ. တၢ်လုၢ်အီၣ်သးသမူတၢ်မၤဒီစိၤပှၤဟ့ၣ်ကူၣ်ဟ့ၣ်ဖးတၢ်တဂၤ-

 • မၤစၢၤတၢ်လၢနကရဲၣ်ကျဲၤနတၢ်လုၢ်အီၣ်သးသမူတၢ်မၤဒီစိၤအဂီၢ်
 • မၤစၢၤနၤလၢကနၢ်ပၢၢ်နတၢ်သ့တၢ်ဘၣ်ဒီးတၢ်ဂံၢ်ဆူၣ်တဖၣ်
 • မၤစၢၤနၤလၢကကတဲၥ်ကတီၤတၢ်ပတံထီၣ်တၢ်မၤတဖၣ်အဂီၢ်
 • ဒုးဘျးစဲနၤဃုၥ်ီဒးတၢ်လုၢ်အီၣ်သးသမူတၢ်မၤဒီစိၤအတၢ်ဆီၣ်ထွဲကရၢလၢအဂၤတဖၣ်.

နထံၣ်လိၥ်သးဒီးတၢ်လုၢ်အီၣ်သးသမူတၢ်မၤဒီစိၤအပှၤဟ့ၣ်ကူၣ်ဟ့ၣ်ဖးတၢ် ဖဲတၢ်လီၢ်လၢအိၣ်ဘူးဒီးနၤ မ့တမ့ၢ် မၤတၢ်သ့ၣ်နံၤဖးသီလၢအ့ထၢၣ်နဲးအဖီခိၣ် မ့တမ့ၢ် လီတဲစိအပူၤသ့၀ဲလီၤ. ကိးဘၣ် 1800 967 909 လၢကမၤတၢ်သ့ၣ်နံၤဖးသီဃုၥ်ဒီးတၢ်လုၢ်အီၣ်သးသမူတၢ်မၤဒီစိၤအပှၤဟ့ၣ်ကူၣ်ဟ့ၣ်ဖးတၢ်န့ၣ်တက့ၢ်.

Jobs Victoria အ့ထၢၣ်နဲးအဖီခိၣ်လီၢ်ခၢၣ်သး

Jobs Victoria အ့ထၢၣ်နဲးအဖီခိၣ်လီၢ်ခၢၣ်သးအံၤလၢမ့ၢ်တၢ်မၤစၢၤအကျိၤအကျဲလၢတလၢၥ်ဘူၣ်လၢၥ်စ့ၤဘၣ်ဖဲနလူၤဃုထံၣ်န့ၢ်ဒီးပတံထီၣ်တၢ်မၤတဖၣ်အဂီၢ်သ့၀ဲလီၤ.

လၢကဃုထံၣ်န့ၢ်တၢ်မၤတဖၣ်အဂီၢ်စံၢ်လီၤဖဲအံ.

လၢကဃုထံၣ်န့ၣ်တၢ်ဖံးတၢ်မၤတဖၣ်အဂီၢ်, နလိၣ်ဘၣ်လၢကဆဲးနုၥ်လီၤနမံန့ၣ်လီၤ. တၢ်ဆဲးနုၥ်လီၤမံၤအံၤချ့ဒီးညီ၀ဲလီၤ. ဆဲးလီၤမံၤဖဲအံၤတက့ၢ်.

ဖဲနဆဲးနုၥ်လီၤနမံၤဖဲအ့ထၢၣ်နဲးအဖီခိၣ်အလီၢ်ခၢၣ်သးအပူၤ၀ံၤတစု, နကဒိးန့ၢ်ဘၣ်တၢ်ဘိးဘၣ်သ့ၣ်ညါတဖၣ်ဘၣ်ဃးဒီးတၢ်မၤအသီလၢကကြၢးဘၣ်၀ဲဒီးနတၢ်သးစဲတဖၣ်ဒီးတၢ်လီၢ်တၢ်ကျဲန့ၣ်လီၤ.

Jobs Victoria ဂ့ၢ်ဂီၢ်အူလီတဲစိ

န့ၢ်လိၣ်ဘၣ်တၢ်မၤစၢၤလၢကဃုတၢ်ဖံၤတၢ်မၤ မ့တမ့ၢ် အိၣ်ဒီးတၢ်သံကွၢ်သံဒိးဘၣ်ဃး Jobs Victoria အတၢ်မၤစၢၤအကျိၤအကျဲန့ၣ်, ကိးဘၣ် Jobs Victoria ဂ့ၢ်ဂီၢ်အူလီတဲစိဖဲ 1300 208 575 (ဂီၤခီ 9 - ဟါခီ 5 နၣ်ရံၢ်, မုၢ်ဆၣ်တုၤမုၢ်ဖီဖး)

Jobs Victoria တၢ်ဖံးတၢ်မၤအကျိၤအကျဲလၢတၢ်မၤမုၢ်ကျိၤ၀ဲၤကွၥ်အဂီၢ်

Jobs Victoria အ့ထၢၣ်နဲးအဖီခိၣ်လီၢ်ခၢၣ်သး

Jobs Victoria အ့ထၢၣ်နဲးအဖီခိၣ်လီၢ်ခၢၣ်သးအံၤမ့ၢ်တၢ်မၤစၢၤအကျိၤအကျဲလၢတလၢၥ်ဘူၣ်လၢၥ်စ့ၤဘၣ်ဖဲတၢ်မၤမုၢ်ကျိၤ၀ဲၤကွၥ်အလီၢ်လူၤဃုထံၣ်န့ၢ်ပှၤမၤတၢ်ဖိဒီးဘိးဘၣ်းရၤလီၤတၢ်မၤလၢအလီၤဟိတဖၣ်သ့န့ၣ်လီၤ. စံၢ်လီၤဖဲအံလၢကဆဲးလီၤနမံၤဒီးစးထီၣ်လူၤဃုထံၣ်န့ၢ်ပှၤမၤတၢ်ဖိတက့ၢ်.

တၢ်ဃုထံၣ်ပှၤမၤတၢ်ဖိအသီတၢ်ဆီၣ်ထွဲ

Jobs Victoria အပှၤမၤသကိးတၢ်ကရၢတဖၣ် မၤစၢၤနမုၢ်ကျိၤ၀ဲၤကွၥ်တၢ်ဖံးတၢ်မၤတဖၣ် သ့၀ဲလၢကဃုထံၣ်န့ၢ်ပှၤမၤတၢ်ဖိအဂီၢ်လီၤ. ဒ်သိးကဒိးန့ၢ်တၢ်ဃုပှၤမၤတၢ်ဖိအသီတၢ်ဆီၣ်ထွဲလၢတလၢၥ်ဘူၣ်လၢၥ်စ့ၤ၀ဲဘၣ်အဂီၢ်, ဃုထံၣ်န့ၢ် Jobs Victoria အပှၤမၤသကိးတၢ်ကရၢလၢအိၣ်ဘူးဒီးနၤ-

Jobs Victoria အပှၤမၤသကိးတၢ်ကရၢဆီၣ်ထွဲနပှၤမၤတၢ်ဖိအသီဃုၥ်ဒီးတၢ်ဟ့ၣ်တၢ်သိၣ်လိဒီးတၢ်ဟ့ၣ်ကူၣ်ဟ့ၣ်ဖးတဖၣ်အဂီၢ်သ့၀ဲ, ဒ်သိးကမၤလီၤတံၢ်၀ဲလၢအ၀ဲသ့ၣ်ကအိၣ်ဒီးတၢ်လဲလိၥ်ခီဂၥ်လၢအဘျ့အဆှီ၀ဲဆူနတၢ်မၤအလီၢ်အဂီၢ်န့ၣ်လီၤ.

Jobs Victoria ဂ့ၢ်ဂီၢ်အူလီတဲစိ

နမ့ၢ်လိၣ်ဘၣ်တၢ်မၤစၢၤလၢကဃုထံၣ်န့ၢ်ပှၤမၤတၢ်ဖိမ့တမ့ၢ်အိၣ်ဒီးတၢ်သံကွၢ်ဘၣ်ဃးဒီး Jobs Victoria အတၢ်မၤစၢၤအကျိၤအကျဲအဂီၢ်န့ၣ်, ကိး Jobs Victoria ဂ့ၢ်ဂီၢ်အူလီတဲစိဖဲ 1300 208 575 (ဂီၤခီ 9-ဟါခီ 5 နၣ်ရံၣ်, မုၢ်ဆၣ်တုၤမုၢ်ဖီဖး)တက့ၢ်

တၢ်တဲကျိးထံတၢ်မၤစၢၤအကျိၤအကျဲ

နမ့ၢ်လိၣ်ဘၣ်ပှၤတဲကျိးထံတၢ်ဖိန့ၣ်-