Lady on laptop

Mi go̲ri̲ la̲t kä Victoria, läät Victoria dë ji luäk ɛ kɛn.

tho̲p nɛy la̲t ti̲ ŋuan ti go̲l kɛnɛ luäk nɛni tin gör kɛ lät kɛnɛ ŋiic kɛ kui kä tin dë jëk, ɛ ran, rɛy juam kɛnɛ tɛlɛpon.

Kɛ-ran

Nɛkɔ tin lät kɛ ruac kui lätdä Victoria, ŋiic kɛnɛ nɛy tin nyuɔ̲th kɛ ji duɔ̲p kä mi dëri̲ naŋ kɛ kui gɔ̲r kä dë ji luäk kiɛ rialikä ɛn ɤö dëri lät kɛnɛ ɤö dë ji lɛ jëkä gua̲th mi dɔŋ kɛ luäk tin kɔkiɛn kɛnɛ lääri̲.  Gör luäk gua̲th i̲n ciëŋ i̲ thin.

Kɛ tɛlɛpon

Luäk kɛ të i̲n wä jin rɛy kɛnɛ lääri kɛ thuodu kɛ yɔ̲tdu kɛ la̲t Victoria i̲ kä min mɔ 1300 208 575.v

Rɛy juam

Gɔ̲ri̲ rɔ piny kɛ lät tin dɔŋ dë jɔc kɛ lät Victoria rɛy juam. Dë tin nyuth ji dup jëk thin ɛn warɛgak ɛmɔ.

Ta̲a̲ i̲n dë rɔ gɔr kɛ jɛ kɛ kui lätni tin jɔc kɛ Victoria rɛy juam kɛn tin

1. Gɔ̲r rɔ

Gui̲l läät.vic.gov.au/findwork

Kuany ‘ni ɤö görä la̲t’

Tuany ɤö ‘Tho̲p warɛgakni lät'

nɛmɛ bɛ ji naŋ kä lät tin të rɛy juam.

2. Cak gua̲th tɔ̲wä du rɛy juamCak gua̲th tɔ̲wä du rɛy juam

Läthni riet kɛ kuidu thin, amäni tɛlɛpon ɛn lät kɛ ji kɛnɛ i̲mël.

Kuany ‘Tuok gua̲r’.

3. Lätni nɛy cuŋ lätdä du

Göri̲ cuŋ lätdä tin lät kɛ nath kä Australian kɛ ɤö ba ji kulɛ nhɔk.

Mi be kɛ kɛ warɛgak, gui̲l lɛ mi të kɛ thakni lätdä ti̲ ci lätkɛ ji.

Mëri̲ kɔ la̲r ɤö la lätdi kɛ thakni da̲ŋ di kɛ juɔk, kɛnɛ ɛ gua̲th mi nin di ɛ mɛ ci gör la̲t ɔ.

4. Läät të ci kɔŋ la̲t kɛnɛ pëk görä du

Nɛmɛ ɛ baŋ kɛ kui du kä ɤö dë ŋäcdu kɛnɛ ja̲ny lätkä ji nyuɔ̲th nɛy tin la̲t kɛ nath.

Matni kɛ thin amäni tin nyuɔth kɛ ji kɛ ta̲ i̲n dëri̲ lät jëk kɛ jɛ tin dë rɔŋ kɛ ji.

Kuany pëk görä du mi ci pëk thin. Dë ji thiëc kɛ ɤö bi pëk ŋäcä du lat.

Gɔ̲r lät tin ci kɔn la̲t, amäni läät kɛnɛ gua̲th lätni. Nyuth gua̲th tin 'cät kɛ lät ɛ ti̲ kɛ cät.

Tuany ‘matni ŋäc thin’ kä matni la̲t të ci wɔä thin. Mäni ŋuan diɛn kɛ lät kɛnɛ gua̲th kiɛn cät kɛ min luäŋi̲ – nɛmɛ luäkɛ nɛy tin la̲t kɛ nath kɛ ɤö ba ŋäc du nɛn kä rëpɛ ta̲ in̲ dë ji naŋ kɛ jɛ kɛ baŋ lätni tin kɔŋ tin dë rɔŋ kɛ ji.

Dë jɛ lar bɔ mi nhɔk lɔc du la̲t gua̲thni nɛni tin la̲t kɛ nath mi kieni̲ mät lät thin ni wän.

5. Maat kɛnɛ mat thin

Lätni nɛy rɔdu kɛnɛ tin ci kɔn la̲t. Nɛmɛ luäkɛ nɛy kɛ ɤö bäkɔ ta̲ lätni victoria lieŋ ɛn ɤö ɛŋa mi luäk kɛnɛ kɛ ɤö ba ŋa̲c ɛn ɤö lar kɛnɛ lät gör kɛ kɛ ɛlɔŋ.

Ci thiëcni titi dë luoc. Mi wie̲ kɛ wɔä luoc, riet tin bi ŋun tɔ ba kɛ tɔ̲w kɛnɛ ɤö ca kɛ nyuak kɛ nɛy tin la̲t kɛ nath.

6. Warɛgakni tin ci cup

Mi ci warɛgak thuk kɛ thiëŋni, nöp bɛ ji lär ɤö ci warɛgak du cup.Mi ci warɛgak thuk kɛ thiëŋni, nöp bɛ ji lär ɤö ci warɛgak du cup.

Bakɔ ji jëk kä i̲mël wɔa gua̲th tɔwä du rɛy juam wä cup kɛ ɤö dë la̲t.

Dë jɛ tuok ɛn ɤö dë guic kɛnɛ tho̲p warɛgakni lätni.