Lady on laptop

Na yïn awïc luɔi thïn Victoria etän, ka guiɛr loiloi ë Victoria alëu bïk yïn kony.

Göör/wïc luɔi? Göör ku gɛ̈t ɣöt tɛ̈n loilooi alɔŋ loilooi ke ɣɔnlain akutnhomde ɣɔnlain de Victoria.

Këdan akutnhom de ɣɔnlain ee luɔi abɛc wën yïn lëu ba göör ku ɣät ɣöt tɛ̈n loilooi.

Gätpiny emɛn

Göör emɛn

Göör loilooi thiäk ke yïn.

Gätpiny ba gɛ̈t ɣöt tɛ̈n loilooi

Ba gɛ̈t ɣöt tɛ̈n loilooi alɔŋ akutnhom de ɣɔnlain, yïn awïc ba rot gätpiny. Yen ee dhöl piɔlic wën wïc bï yïn wël kuɔ̈n ŋɛk ku käŋ yup/gɛ̈t guɔ gam ebɛ̈n.

Gätpiny emɛn

Yök lɛ̈k ë luɔi ebɛ̈n

Tɛ̈ cë yïn rot gät piny cök ciën alɔŋ akutnhom de ɣɔnlain, ke yïn abï lɛ̈k yök alɔŋ loilooi yam wën thööŋ ke käkun nhiaar ku alɔŋ tɔ̈u kek thïn.

Na Ɣɛn lëu bɛ gam?

Ade loilooi akutnhom de Victoria ee kën abɛc ku atɔ̈ thïn tɛ̈n ayï raan wën göör tɛ̈n luɔi,
agut mïth abuun pinynhom.

Wël kɔ̈k alɔŋ akutnhom de ɣɔnlain

Ye loilooi ë eŋö lëu bï Ɣɛn yök alɔŋ akutnhom de ɣɔnlain?

Kuat ë luɔi ebɛ̈n, gɔl kuer piɛc jök nyïn londït aɣet käŋ piɔ̈c ë wëu dɔɔm thïn ebɛ̈n. Anɔŋ käk looi thïn ɣän luɔi tɛ̈kic wën naŋ yic buuth, gɔ̈ŋ kamaan, kuɔny abɛ̈ɛ̈l, riaaŋ/mɛ̈c ku lɔ̈ɔ̈ŋ, akuma, käŋ ë raan lui, pial wëi, kën cäth, luɔi nhiëm ku dhëëŋ, göör thuuk ku aguiɛɛr, adukän, IT, luɔi thurumbil, ɣɔɔc käŋ wei ku kɔ̈k juäc latueŋ.

Na Ɣɛn wïc ba rot gätpiny bɛ̈ göör tɛ̈n loilooi?

Raan alëu göör tɛ̈n loilooi alɔŋ akutnhom de ɣɔnlain. Ba thiëc tɛ̈n luɔi, ke yïn abï wïc ba rot gätpiny.

Lëu Ɣɛn ba göör tɛ̈n loilooi alɔŋ telepundië yic?

Eyic. Ke Sidekicker app yïn alëu ba lɔ thïn tëdun akutnhom de ɣɔnlainku lɔɔr göör tɛ̈n loilooi alɔŋ telepundu yic.

Yeŋö bï rot looi wën cë Ɣɛn gɛ̈tpiny?

  1. Akuëndun akutnhom de ɣɔnlainabï rot looi. Yïn alëu ba lɔɔthïn akuëndu yic ayï kaam wïc, ba göör - browse ku thiëc tɛ̈n loilooi ku bɛr kën duɔ̈n yï nyuɔth.
  2. Yïn abï gɔl në yök imel cë tuɔc alɔŋ käŋ luɔi tɔ̈ thïn wën thiäk ke alɔŋ cieŋ ku ɣän wën nhiaar.

Yeŋö ee profiledië, ku alëu Ɣɛn ba yen bɛrpiny?

Akuëndun akutnhom de ɣɔnlainanɔŋ yic profile de ŋɛk, wën ee tïŋ aguiɛrlui ebɛ̈n tëwën thïëc yïn tɛ̈n loiloi. Anyuthdu ee cïtmɛn athör ë luɔi (resume) ɣɔnlain. Yïn alëu ba yen bɛrpiny ye wël alɔŋ yïn ërotdu ku luɔiduɔ̈n ŋic.

Bï Ɣɛn lëk wën loilooi yam acë tuɔc?

Ɣɛ̈ɛ̈. Tɛ̈ cë yïn rot gät piny alɔŋ akutnhom de ɣɔnlain, yïn abï gɔl lɔ̈ɔ̈m imel lɛ̈k wën cë loilooi yam tuɔc. Na yïn acë aguiɛr Sidekicker app nyai, ke yïn alëu ba lɛ̈k ciɛ̈th tɛ̈n telepundu yic.

Ye kuɔny kɔ̈k eŋö ë gam loilooi ke Victoria tɛ̈n kɔc gɔ̈ɔ̈r ë luɔi?

Loilooi ke Victoria gɛm kuɔny tɛ̈n kɔc Victoria göör ë luɔi në kuer akuɔ̈tnhom ë jam, Kɔc wëët ku Kɔc wëëtnhom alɔŋ piɔ̈ɔ̈c.

Tɛ̈nɔ lëu bï Ɣɛn yök kuɔny?

Na yïn acë naŋ käŋ jɔ̈ɔ̈r yï ke luɔi akutnhom de ɣɔnlainke limku ba gät/yuɔ̈p tɛ̈n:

support@sidekicker.com.au tedä ke nämba 1800 882 694

Na yïn awïc kuɔny wën ca looi akutnhom de ɣɔnlainkë limku ba yuɔ̈p tɛ̈n Loilooi ke Victoria Hotline atɔ̈ nämba 1300 208 575.