Lady on laptop

Na yïn awïc luɔi thïn Victoria etän, ka guiɛr loiloi ë Victoria alëu bïk yïn kony.

Ɣok aye kuat ë loiloi ku kuɔny gam bï kɔc kony në yök aguiɛr loiloi ku käk piööc ebën, keyï raan, ɣɔnlany ku jam ye telepunic.

Keyï-raan

Akutnhïïm kuan jam abaŋ loiloi ë Victoria, Kɔc ë kuɔny piöc ku kɔc wëët abaŋ käkpiööc alëu bïk yïn kony në yök tedä ka kony yï aguiɛr tënë yök luɔi ku toc kë yïn tënë bïn wël ku kuɔnydä juɛk yï gɔ̈ɔ̈r thïn. Yök kuɔny thïn baai alɔŋdun cieŋ.

Ye jam telepunic

Yök wëët ku wël luthïn thuɔŋdun ye kuer bï yï yup tënë Namba Aguiɛr Loiloi ë Victoria (the Jobs Victoria hotline) atɔ̈ɔ̈ 1300 208 575.

Ɣɔnlany Yïtɛrnetic

Gäät rot piny tënë käk luɔi tɔ̈thïn abaŋ Aguiɛr loiloi ë Victoria online hub. Yïn alëu ba yök wël nyuth bï yï kerot gäätpiny apäm abaŋ kënic.

Tënë bï yërot gäätpiny thïn tënë käk luɔi abaŋ aguiɛr loiloi ë Victoria online hub

1. Gɛ̈tpiny

Neem jobs.vic.gov.au/findwork

Kuany ‘Ɣɛn awïc tënë luɔi’

Tuany abaŋ ‘Cuat-athör tënë luɔi’v

Kënë abï yïn ɣääth tënë loiloi ë Victoria online hub.

2. Cak ɣöndun akuën

Ɣääth wëlku ebën,wënë naŋ yic telepun ku imeel.

Kuany ‘Jɔk gɛ̈tpiny’.

3. Lëk ɣok abaŋ yithkun luɔi

Yïn awïc ba naŋ yïth kɔc ë Australia gam bïk lui.

Na yïn amuk athör ë cɔl visa, katïŋ tëna yïn anɛŋ thäärat luɔi ye pëën tënë yï.

Yïn alëu ba lëk ɣok etän thäärat kadï keek cï gäm yïn bï yï keya lui nïïn kadhorou yic ku ye kaam yïndï yen cï yïn nyai keyï gɔ̈ɔ̈r tënë luɔi.

4. Anyïkööl käk ca luɔi ku piööc

Etän ee kaamdu ba kääŋ kuɔ̈n ŋic keek nyuɔth ku piööc tënë akutnhïïm kɔc luöi.

Keek alëu bïk yic naŋ wël ebën tëcït tënë bï yïn yelëu ku ba nyuɔth agɔ yïn nuet kek loiloi wënë cök tënë yïn ebën.

Kuany ɣöndun ë piööc ca kuen. Yïn adhil beyï thiëc ba wël juäc apɛi alɔŋ piööcdu luel ebën apɛidït.

Luel kuat loiloi cï yïn kɔŋ looi thɛɛr ebën, agut kuat ë aguiɛr luɔi ku loiloi tejäriɛ. Lɔɔr tënë to ‘käk lac looi’ tënë cïmɛn.

Tuany abaŋ ‘Maat käk ŋic’ ba loiloi kuɔ̈n thɛɛr maat në gɛ̈tpiny yic. Agut anɔŋ yic loiloi kadï ca keek looi ku loiloi tejariɛ ebën wënë lëu bï yïn luel – kënë akutnhiim loiloi gam kuɔny bïk käkun ca ŋic ku piööc guɔ tïŋ ku juak yï kuat ë käk loiloi lac yök tënë yïn abï guɔ lac thööŋ/tuɔ̈mnhom kek yï.

Yïn eya alëu ba luel tënä yïn anhiaar lɔn bɛ̈lui tënë ɣään luɔi käk tëjariɛ këc yïn kɔŋ lui thïn tueŋ thɛɛrwär.

5. Thoŋ kuat thääi ku amatnhom

Lëk ɣok käk juäc alɔŋ yïn ku bär cökbei alɔŋnɛn. Kënë abï ɣok kuɔny buk käk juäc deet alɔŋ aguiɛr loiloi ë Victoria ee kënɛn yen kuny abaŋ agɔ ɣok ŋic buk wël ku loiloi keek gɔ̈ɔ̈rke gam apiɛth.

Yïn aye acë lëu ba wël cï thiëc ëbën dhuknhim/bɛ̈ɛ̈r. Na yïn baloi keya, kɛ ayï wël cï yïn gam abï käk yeŋɛk mony ku acië lëu bɛ̈ keek rɔɔmke akutnhïïm luɔi kɔ̈ɔ̈k.

6. Lɔ̈ɔ̈m Athör cë cuat

Arak töŋ cï yïn athörcuɛt thööl në thiöŋ, ke wët cï tuɔ̈c yïn abï luel athördu cï lɔ̈ɔ̈m tedä acë ɣëët.

Ɣok abï yïn tuöc imeel arak töŋ wënë yen cë ɣöndun akuën looi bɛ̈ lui.

Emɛn yïn alëu ba gɔɔl tiŋtïŋ ku cuat-athör tënë aguiɛr loiloi.