Lady on laptop

ܐܸܢ ܐܲܚܬܘܿܢ ܛܲܥܘܼܝܹܐ ܝܬܘܿܢ ܒܵܬ݇ܪ ܦܘܼܠܚܵܢܵܐ ܓܵܘ ܒ݂ܝܼܟܬܘܿܪܝܵܐ، Jobs Victoria ܡܵܨܹܐ ܕܗܲܝܸܪܵܘܟ݂ܘܿܢ.

ܐܲܚܢܲܢ ܟܹܐ ܡܲܩܪܸܒ݂ܲܚ ܚܲܕ ܣܸܕܪܵܐ ܕܚܸܠܡܲܬܹ̈ܐ ܘܣܢܵܕܬܵܐ ܦܲܪܨܘܿܦܵܐܝܼܬ (ܦܵܬܵܐ ܠܦܵܬܵܐ) ܝܲܢ ܥܲܠ ܐܸܢܬܸܪܢܹܝܬ ܝܲܢ ܥܲܠ ܬܹܠܝܼܦ̮ܘܿܢ، ܒܢܝܼܫܵܐ ܠܗܲܝܘܼܪܹܐ ܩܵܐ ܐ݇ܢܵܫܹ̈ܐ ܕܡܲܫܟ݂ܚܝܼ ܫܘܼܓ݂ܠܵܢܹ̈ܐ ܘܦܘܼܪ̈ܣܹܐ ܠܸܩܢܵܝܵܐ ܬܘܼܠܡܵܕܵܐ.

ܦܲܪܨܘܿܦܵܐܝܼܬ

ܣܢܹܐܓ݂ܪܹܐ (ܘܲܟܝܼܠܹ̈ܐ) ܘܡܗܲܕܝܵܢܹ̈ܐ ܘܡܵܠܘܿܟ݂ܹ̈ܐ ܕܫܒ݂ܝܼܠܵܐ ܕܦܘܼܠܚܵܢܵܐ ܕ Jobs Victoria، ܡܵܨܝܼ ܕܗܲܝܸܪܝܼܠܵܘܟ݂ܘܿܢ ܕܗܲܕܪܝܼܬܘܿܢ ܠܵܗ̇ ܓܵܢܵܘܟ݂ܘܿܢ ܩܵܐ ܦܘܼܠܚܵܢܵܐ ܘܕܡܲܦܫܸܛܝܼܠܵܘܟ݂ܘܿܢ ܠܕܘܼܟܵܢܹ̈ܐ ܐܲܝܟܵܐ ܕܡܵܨܝܼܬܘܿܢ ܕܩܲܒܠܝܼܬܘܿܢ ܒܘܼܫ ܙܵܘܕܵܐ ܣܢܵܕܬܵܐ ܘܡܲܘܕܥܵܢܘܼܬܵܐ.  ܡܲܫܟ݂ܚܘܼܢ ܣܢܵܕܬܵܐ ܓܵܘ ܦܢܝܼܬܵܘܟ݂ܘܿܢ ܡܲܗܲܠܵܝܬܵܐ (Find support in your local area).

ܥܲܠ ܬܹܠܝܼܦ̮ܘܿܢ

ܡܵܨܝܼܬܘܿܢ ܕܩܵܢܝܼܬܘܿܢ ܡܲܪܬܝܵܢܘܼܬܵܐ (ܢܲܨܝܼܗܲܬ) ܘܡܲܘܕܥܵܢܘܼܬܵܐ ܒܠܸܫܵܢܵܐ ܕܓܵܢܵܘܟ݂ܘܿܢ ܒܩܪܵܝܬܵܐ ܩܵܐ ܚܘܼܛܵܐ ܫܲܚܝܼܢܵܐ ܕ Jobs Victoria ܥܲܠ ܡܸܢܝܵܢܵܐ 1300 208 575.

ܥܲܠ ܐܸܢܬܸܪܢܹܝܬܥܲܠ ܐܸܢܬܸܪܢܹܝܬ

ܣܲܓ݂ܸܠܘܼܢ ܠܹܗ ܫܸܡܵܘܟ݂ܘܿܢ ܠܩܲܒܘܼܠܹܐ ܡܲܘܕܥܵܢܘܼܬܵܐ ܒܘܼܬ ܫܘܼܓ݂ܠܵܢܹ̈ܐ ܥܲܠ ܦܵܬܵܐ ܕܩܸܢܛܪܘܿܢ ܕܥܲܠ ܐܸܢܬܸܪܢܹܝܬ ܕ Jobs Victoria (Jobs Victoria online hub). ܡܲܘܕܥܵܢܘܼܬܵܐ ܒܘܼܬ ܕܵܐܟ݂ܝܼ ܠܣܲܓ݂ܘܼܠܹܗ ܫܸܡܵܘܟ݂ܘܿܢ ܒܸܕ ܡܲܫܟ݂ܚܝܼܬܘܿܢ ܠܵܗ̇ ܥܲܠ ܕܐܲܝܵܐ ܦܵܬܵܐ.

ܕܵܐܟ݂ܝܼ ܠܣܲܓ݂ܘܼܠܹܐ ܫܸܡܵܐ ܠܡܲܫܟ݂ܘܼܚܹܐ ܫܘܼܓ݂ܠܵܐ ܥܲܠ ܩܸܢܛܪܘܿܢ ܕܥܲܠ ܐܸܢܬܸܪܢܹܝܬ ܕ Jobs Victoria

1. ܣܲܓ݂ܸܠܘܼܢ ܠܹܗ ܫܸܡܵܘܟ݂ܘܿܢ

ܣܲܚܒܸܪܘܼܢ ܠܫܵܘܦܵܐ jobs.vic.gov.au/findwork

ܦܪܘܿܫܘܼܢ ‘I’m looking for work’ ('ܐܵܢܵܐ ܛܲܥܘܼܝܹܐ ܝܘܸܢ ܒܵܬ݇ܪ ܦܘܼܠܚܵܢܵܐ')

ܢܩܘܿܪܘܼܢ ܥܲܠ ‘Apply for work’ ('ܛܠܘܿܒ ܦܘܼܠܚܵܢܵܐ')

ܐܵܗܵܐ ܒܸܕ ܠܲܒܸܠܵܘܟ݂ܘܿܢ ܠܩܸܢܛܪܘܿܢ ܕܥܲܠ ܐܸܢܬܸܪܢܹܝܬ ܕ Jobs Victoria.

2. ܒܪܘܼܢ ܠܹܗ ܚܘܼܫܒܵܢܵܘܟ݂ܘܿܢ

ܡܲܥܒ݂ܸܪܘܼܢ ܠܵܗ̇ ܡܲܘܕܥܵܢܘܼܬܵܘܟ݂ܘܿܢ، ܒܸܚܒ݂ܵܫܵܐ ܡܸܢܝܵܢܵܐ ܕܬܹܠܝܼܦ̮ܘܿܢ ܘܐܝܼܡܵܝܠ ܬܪ̈ܝܼܨܹܐ.

ܦܪܘܿܫܘܼܢ ‘Start registration’ ('ܫܲܪܝܼ ܣܲܓ݂ܲܠܬܵܐ').

3. ܡܲܕܥܘܼܢ ܠܲܢ ܒܘܼܬ ܙܸܕܩܵܘܟ݂̈ܘܿܢ ܕܦܘܼܠܚܵܢܵܐ

ܣܢܝܼܩܹܐ ܝܬܘܿܢ ܠܙܸܕܩܹ̈ܐ ܕܦܘܼܠܚܵܢܵܐ ܓܵܘ ܐܘܿܣܬܪܵܠܝܼܵܐ ܩܵܐ ܕܗܵܘܝܼܬܘܿܢ ܠܚܝܼܡܹܐ.

ܐܸܢ ܐܲܚܬܘܿܢ ܓܵܘ ܐܘܿܣܬܪܵܠܝܼܵܐ ܝܬܘܿܢ ܥܲܠ ܚܕܵܐ ܒ݂ܝܼܙܵܐ، ܨܲܚܨܘܼܢ ܠܸܚܙܵܝܵܐ ܐܸܢ ܐܝܼܬܠܵܘܟܼܘܿܢ ܣܵܥܲܬܹ̈ܐ ܡܩܘܼܝܸܨܹ̈ܐ ܕܦܘܼܠܚܵܢܵܐ.

ܡܵܨܝܼܬܘܿܢ ܕܐܵܡܪܝܼܬܘܿܢ ܠܲܢ ܟܡܵܐ ܣܵܥܲܬܹ̈ܐ ܡܵܨܝܼܬܘܿܢ ܕܦܵܠܚܝܼܬܘܿܢ ܒܫܵܒ݂ܘܿܥܵܐ، ܘܩܵܐ ܟܡܵܐ ܥܸܕܵܢܵܐ ܗܘܸܝܹܐ ܝܬܘܿܢ ܛܲܥܘܼܝܹܐ ܒܵܬ݇ܪ ܦܘܼܠܚܵܢܵܐ.

4. ܬܲܫܥܝܼܬܵܐ ܕܦܘܼܠܚܵܢܵܐ ܘܡܨܵܝܵܬܹ̈ܐ

ܠܲܐܟ݂ܵܐ ܝܼܠܵܗ̇ ܚܕܵܐ ܦܘܼܪܣܵܐ ܠܚܝܼܡܬܵܐ ܩܵܐܠܵܘܟ݂ܘܿܢ ܕܡܲܚܙܝܼܬܘܿܢ ܠܗܘܿܢ ܡܗܝܼܪ̈ܘܼܝܵܬܵܘܟ݂ܘܿܢ ܘܢܸܣܝܵܢܵܘܟ݂ܘܿܢ ܩܵܐ ܡܲܦܠܸܚܵܢܹ̈ܐ ܡܸܬܗܵܘܝܵܢܹܐ.

ܚܵܒ݂ܫܝܼܬܘܿܢ ܐܲܝܟ݂ ܟܡܵܐ ܡܲܘܕܥܵܢܘܼܬܵܐ ܐܲܝܟ݂ ܕܡܵܨܝܼܬܘܿܢ ܒܢܝܼܫܵܐ ܠܚܲܬܘܼܬܹܐ (ܐܲܟܘܼܕܹܐ) ܕܒܸܕ ܡܵܛܝܼܬܘܿܢ ܠܟܠܲܝܗܝ ܐܵܢܝܼ ܫܘܼܓ݂ܠܵܢܹ̈ܐ ܕܠܚܝܼܡܹܐ ܝܢܵܐ ܩܵܐܠܵܘܟ݂ܘܿܢ.

ܦܪܘܿܫܘܼܢ ܠܹܗ ܕܲܪܓ݂ܵܘܟ݂ܘܿܢ ܕܝܘܼܠܦܵܢܵܐ. ܒܲܠܟܵܐ ܕܦܵܝܫܵܐ ܛܠܝܼܒܬܵܐ ܡܸܢܵܘܟ݂ܘܿܢ ܕܝܵܗܒ݂ܝܼܬܘܿܢ ܡܲܘܕܥܵܢܘܼܬܵܐ ܙܵܘܕܵܢܬܵܐ ܒܘܼܬ ܡܨܵܝܵܬܹ̈ܐ ܕܐܝܼܬܠܵܘܟ݂ܘܿܢ.

ܣܕܘܿܪܘܼܢ ܠܗܘܿܢ ܫܘܼܓ݂ܠܵܢܹ̈ܐ ܕܦܠܝܼܚܲܝܗܝ ܝܬܘܿܢ، ܒܸܚܒ݂ܵܫܵܐ ܦܸܨܠܵܐ ܕܫܘܼܓ݂ܠܵܐ ܘܕܨܸܢܥܬܵܐ. ܛܘܼܦ̮ܣܹ̈ܐ ܕܗܵܕܟ݂ܵܐ ܦܸܨܠܹ̈ܐ ܡܵܨܝܼܬܘܿܢ ܕܚܵܙܝܼܬܘܿܢ ܠܗܘܿܢ ܓܵܘ ‘Common roles’ ('ܫܘܼܓ݂ܠܵܢܹ̈ܐ ܥܝܵܕܵܝܹܐ').

ܢܩܘܿܪܘܼܢ ܥܲܠ ‘Add experience’ ('ܡܲܙܝܸܕ ܢܸܣܝܵܢܵܐ') ܠܡܲܙܝܘܼܕܹܐ ܡܲܘܕܥܵܢܘܼܬܵܐ ܒܘܼܬ ܫܘܼܓ݂ܠܵܢܹ̈ܐ ܥܒ݂ܝܼܪܹܐ. ܚܵܒ݂ܫܝܼܬܘܿܢ ܐܲܝܟ݂ ܟܡܵܐ ܫܘܼܓ݂ܠܵܢܹ̈ܐ ܘܨܸܢܥܵܬܹ̈ܐ ܐܲܝܟ݂ ܕܡܵܨܝܼܬܘܿܢ – ܐܲܝܵܐ ܡܲܘܕܥܵܢܘܼܬܵܐ ܒܸܕ ܗܲܝܸܪܵܐ ܩܵܐ ܡܲܦܠܸܚܵܢܹ̈ܐ ܕܚܵܙܝܼܠܗܘܿܢ ܟܠܲܝܗܝ ܢܸܣܝܵܢܵܘܟ݂̈ܘܿܢ ܘܒܸܕ ܡܲܙܝܸܕܵܐ ܠܹܗ ܣܸܕܪܵܐ ܕܫܘܼܓ݂ܠܵܢܹ̈ܐ ܕܒܲܠܟܵܐ ܗܵܘܝܼ ܠܚܝܼܡܹܐ ܩܵܐܠܵܘܟ݂ܘܿܢ.

ܐܵܦ ܡܵܨܝܼܬܘܿܢ ܕܡܲܕܥܝܼܬܘܿܢ ܐܸܢ ܐܲܚܬܘܿܢ ܐܝܼܬܠܵܘܟ݂ܘܿܢ ܒܘܼܣܵܡܵܐ ܠܸܦܠܵܚܵܐ ܓܵܘ ܚܕܵܐ ܨܸܢܥܬܵܐ ܐܲܝܟܵܐ ܕܠܵܐ ܝܬܘܿܢ ܦܠܝܼܚܹܐ ܡܸܢ ܩܲܕ݇ܡܬܵܐ.

5. ܦܪܝܼܫܘܼܬܵܐ ܘܚܒ݂ܝܼܫܘܼܬܵܐ

ܐ݇ܡܘܿܪܘܼܢ ܠܲܢ ܒܘܼܫ ܙܵܘܕܵܐ ܒܘܼܬ ܓܵܢܵܘܟܼܘܿܢ ܘܒܲܬܪܵܝܘܼܬܵܘܟ݂ܘܿܢ. ܗܵܕܟ݂ܵܐ ܡܲܘܕܥܵܢܘܼܬܵܐ ܟܹܐ ܗܲܝܸܪܵܐ ܠܲܢ ܕܦܲܪܡܲܚ ܒܘܼܫ ܙܵܘܕܵܐ ܒܘܼܬ Jobs Victoria ܩܵܐ ܡܵܢܝܼܠܹܗ  ܒܸܣܢܵܕܵܐ ܗܵܕܟ݂ܵܐ ܕܗܵܘܲܚ ܚܲܬܝܼܬܹܐ ܕܐܲܚܢܲܢ ܒܸܝܵܗܒ݂ܵܘܟ݂ܘܿܢ ܝܘܲܚ ܗܵܝ ܡܲܘܕܥܵܢܘܼܬܵܐ ܘܐܵܢܝܼ ܚܸܠܡܲܬܹ̈ܐ ܕܐܲܚܬܘܿܢ ܣܢܝܼܩܹܐ ܝܬܘܿܢ ܐܸܠܲܝܗܝ.

ܠܵܐ ܝܬܘܿܢ ܣܢܝܼܩܹܐ ܕܓ̰ܲܘܸܒܝܼܬܘܿܢ ܠܗܘܿܢ ܐܲܢܹܐ ܒܘܼܩܵܪܹܐ. ܐܸܢ ܓ̰ܲܘܸܒܝܼܬܘܿܢ ܠܗܘܿܢ، ܟܠ ܡܲܘܕܥܵܢܘܼܬܵܐ ܕܝܵܗܒ݂ܝܼܬܘܿܢ ܠܵܗ̇ ܒܸܕ ܦܵܝܫܵܐ ܚܘܼܡܝܼܬܵܐ ܐ݇ܪܵܙܵܢܵܝܬܵܐ ܘܠܹܐ ܦܵܝܫܵܐ ܡܘܼܦܫܸܛܬܵܐ ܩܵܐ ܡܲܦܠܸܚܵܢܹ̈ܐ.

6. ܛܠܵܒܬܵܐ ܦܝܼܫܬܵܐ ܝܠܵܗ̇ ܩܘܼܒܸܠܬܵܐ

ܡܸܢ ܒܵܬ݇ܪ ܕܦܪܝܼܩܠܵܘܟ݂ܘܿܢ ܡܸܢ ܡܠܵܝܬܵܐ ܕܦ̮ܘܿܪܡ، ܒܸܕ ܩܲܒܠܝܼܬܘܿܢ ܚܕܵܐ ܐܸܓܲܪܬܵܐ ܠܸܡܫܲܪܘܼܪܹܐ ܕܛܠܵܒܬܵܘܟ݂ܘܿܢ ܦܝܼܫܬܵܐ ܝܠܵܗ̇ ܩܘܼܒܸܠܬܵܐ.

ܒܸܕ ܫܲܕܪܲܚܠܵܘܟ݂ܘܿܢ ܚܕܵܐ ܐܸܓܲܪܬܵܐ ܐܹܠܸܟܬܪܘܿܢܵܝܬܵܐ (ܐܝܼܡܵܝܠ) ܠܡܲܕܥܘܼܝܵܘܟ݂ܘܿܢ ܐܝܼܡܲܢ ܡܵܨܝܼܬܘܿܢ ܕܫܲܪܝܼܬܘܿܢ ܡܲܦܠܘܼܚܹܗ ܚܘܼܫܒܵܢܵܘܟ݂ܘܿܢ.

ܒܗܵܝܓܵܗܐ ܡܵܨܝܼܬܘܿܢ ܕܫܲܪܝܼܬܘܿܢ ܒܸܚܙܵܝܲܝܗܝ ܘܒܸܛܠܵܒܲܝܗܝ ܫܘܼܓ݂ܠܵܢܹ̈ܐ.