Jobs that Matter

Các việc làm trong lĩnh vực dịch vụ cộng đồng

Hiện đang có các việc làm để hỗ trợ các gia đình thoát khỏi nạn bạo hành, người khuyết tật, người vô gia cư, cũng như trẻ em và các gia đình cần được chăm sóc và hỗ trợ.

Victoria có hàng ngàn tổ chức dịch vụ cộng đồng, khiến cho lĩnh vực này trở thành một trong những nhà tuyển dụng lớn nhất của tiểu bang.

Tìm các việc làm phục vụ cộng đồng nơi bạn có thể tạo ra sự khác biệt.

Tìm việc

Jobs Victoria cũng cung cấp các dịch vụ miễn phí để hỗ trợ những người đang kiếm việc làm.

Tìm hiểu thêm

Bảo đảm Việc làm

Bạn tốt nghiệp với Diploma of Community Services (Chứng chỉ Chuyên ngành Dịch vụ Cộng đồng)?

Social Services Jobs Guarantee (Bảo đảm Việc làm Dịch vụ Xã hội) của Chính phủ Victoria có thể giúp bạn bắt đầu sự nghiệp.

Sinh viên tốt nghiệp Diploma of Community Services (Chứng chỉ Chuyên ngành Dịch vụ Cộng đồng) trong khoảng thời gian từ ngày 1 tháng 9 năm 2022 đến ngày 31 tháng 8 năm 2024 sẽ được đảm bảo có việc làm trong lĩnh vực dịch vụ xã hội.

Các việc làm này bao gồm các vai trò quan trọng như các dịch vụ bảo vệ trẻ em và gia đình, nhà ở xã hội và người vô gia cư, chăm sóc người khuyết tật và hơn thế nữa.

Hãy đăng ký ý muốn của bạn