Couple

Online hub ng Jobs Victoria

Ang online hub ng Jobs Victoria ay nagtutugma sa mga naghahanap ng trabaho na handa nang magtrabaho sa mga tagapag-empleyo na naghahanap ng lokal na lakas-paggawa.

Maaari kaming makipagtulungan sa iyo upang matukoy ang iyong mga pangangailangan sa negosyo at tulungan kang makahanap sa kabuuang Victoria ng mga tauhan na may angkop na mga kasanayan at karanasan.

Button para magrehistro ngayon

Button sa pag-login

Paano ito gumagana?

Maaari kang magrehistro upang magpatalastas ng mga trabaho para sa mga kwalipikadong manggagawa sa online hub.

Ang mga trabaho ay dapat na:

 • pinakamainam na hindi bababa sa tatlong buwan, ngunit ang mga panandaliang pana-panahong trabaho ay maaari ring ipatalastas
 • binabayaran sa rate ng award, o sa rate ng site, alinman ang mas mataas.

Sa pamamagitan ng online hub maaari kang:

 • mag-paanunsyo ng mga trabaho
 • magsagawa ng paunang pag-iiskrin
 • pumili mula sa buong listahan ng mga aplikante o makatanggap ng short list (listahan ng napiling mga aplikante).

Paano ako magsisimula?

Sagutan ang form ng pagrehistro – na may mga detalye ng kontak at negosyo.

Sa sandaling maproseso ang iyong pagrehistro:

 1. Kokontakin ka namin upang talakayin ang mga oportunidad na makukuha at tutulungan kang magtatag ng iyong account.
 2. Maaari kang lumikha ng profile ng iyong kumpanya na may logo, pangkalahatang ideya at mga ugnay (link) sa iyong website.
 3. Pagkatapos ay maaari mo nang simulan ang pag-paanunsyo ng mga trabaho sa online hub.

Kailangan mo ba ng teknikal na tulong?

Ang teknikal na tulong sa online hub ay ibibigay ng Sidekicker: support@sidekicker.com.au o tumawag sa 1800 882 694.

Mayroon ding kapaki-pakinabang na mga artikulo para sa mga tagapag-empleyo at saklaw dito ang tungkol sa pagsisimula, paano mag-paanunsyo  ng trabaho at kung paano pamamahalaan ang mga oportunidad sa trabaho.

Ano ang iba pang suportang makukuha?

Bukod pa sa online hub, nagbibigay ang Jobs Victoria ng inakmang mga serbisyo upang suportahan at pag-ugnayin ang mga naghahanap ng trabaho at mga tagapag-empleyo.

Ang Jobs Victoria Employment Network (JVEN) ang pangunahing gawain ng Pamahalaang Victoria upang matulungan ang mga taga-Victoria na harapin ang mga hadlang sa pagkakaroon ng trabaho. Ang mga serbisyo ay ihahatid ng mga espesyalista sa pagpapa-empleyo na masusing nakikipagtulungan sa mga tagapag-empleyo upang matukoy ang mga oportunidad sa trabaho at ihanda ang mga naghahanap ng trabaho para sa mga tungkuling iyon.

Ang Jobs Victoria at ang aming network ng mga kasosyo ay susuporta sa iyong pagrekluta nang walang gastos sa iyong negosyo. Kami ay:

 • makikipagtulungan sa iyo upang matukoy nang tama ang mga kasanayan at karanasan na kailangan ng iyong negosyo
 • kikilalanin ang angkop na mga kandidato na tumutugma sa mga pangangailangang ito
 • bibigyan ang mga napiling naghahanap ng trabaho ng kahandaan sa pagtatrabaho na maaaring kabilang ang pagsasanay na bokasyonal, pagpapataas ng antas ng kasanayan at pagtuturo (mentoring).

Maaari rin kaming magbigay ng suporta sa bawat bagong manggagawa pagkatapos nilang magsimula sa trabaho, upang matiyak na maayos ang kanilang paglipat sa iyong lugar ng trabaho.

Makipag-ugnayan sa amin para sa karagdagang impormasyon kung paano kami makakatulong sa iyong negosyo.

Maaari ka ring maghanap ng Jobs Victoria Partner sa inyong lugar.