Couple

Loiloi ë Victoria online hub

Ɣään loiloi ë Victoria online hub aye kɔc gɔ̈ɔ̈r luɔi ebën thɔ̈ɔ̈ŋ kek londen ŋic keloi wënë cë röt guir bïk lui ke akutnhiim loiloi gam kek wïïc luɔi baai cieŋ, ɣään luɔi.

Ɣok alëu buk lui kek yïn buk käkun wïïc luɔidu ŋic ku kony yïn në yök kɔc luɔi thïn ë Victoria yic ebën wënë nɔŋ käk cïk piööc ku ŋiëc lacök apɛi.

Tënë gäät rot piny emɛn ki – https://sidekicker.jotform.com/201679230516958

Tënë lɔthïn ki – https://app.sidekicker.com/account/complete

Yen ë lui kadï?

Yïn alëu ba rot gäätpiny bɛ̈ loiloi ya luɛl tënë kɔc ŋic luɔi wënë luthïn ɣään online hub.

Loiloi bï a dhil:

 • lui tënë pɛ̈ɛ̈i kadiäk, ku loiloi kaam-kor eya alëu bɛ̈ kek ya luɛl
 • wëu dɔɔm abï ya ŋiëc luɔi apiath, tedä wëu abaŋ luɔi, wënë bë nyïn juëc apɛi.

Dhöl ɣään online hub yïn alëu ba:

 • loiloi nyuɔth
 • looi puc yic
 • kuɛ̈ɛ̈ny tënë rin ë kɔc gɔ̈ɔ̈r luɔi tedä ke rin cï lɔ̈ɔ̈m bï kek kuɛ̈ɛ̈ny bei.

Ɣɛn ba luɔi gɔɔl kädï?

Thöölë athör gɛ̈ɛ̈t-rot-piny – ke wël yup/gɛ̈ɛ̈t ku käk luɔi ebën.

Araktöŋ cë gɛ̈ɛ̈t-rot-piny du thök luɔi:

 1. Ɣok abï yïn yuɔ̈p/gäät buk jam alɔŋ käk puɔth luthïn ku kony yï aguiɛr ɣöndun akuën.
 2. Yïn alëu kedäŋ wënë aguiɛrdu nyuɔth looi ke logo (cäärdu), bɛɛrtïŋ ku kääŋ nuet tënë wɛpthiatdu.
 3. Yïn alëu ba loiloi gɔɔl nyoth alɔŋ hub.

Wïïc kuɔny atëët?

Kuɔny atëët aye looi online hub ee gam yee Sidekicker: support@sidekicker.com.au tedä yuɔ̈p 1800 882 694.

Eya anɔŋ Wël kuɔny puɔth (helpful articles) tënë aguiɛr loiloi wënë maat në gɔ̈lgɔ̈l, tënë ye luɔi nyuɔth ku guiër loiloi ebën.

Akuny kɔ̈ɔ̈k nɛɛn kek luthïn?

Dɛ̈ɛ̈t wënë mɛɛt thïn tënë online hub, loiloi ë Victoria aye gɛɛm aguiɛr ebën ye wët bïk kony ku döör kɔc gɔ̈ɔ̈r loiloi ku akutnhiim lui.

Ade Jobs Victoria Employment Network (JVEN) ee luɔidït Akuma kɔc ë Victoria wënë luɔi kuɔny gam tënë kɔc Victoria wënë jɔ̈ɔ̈r luɔi bïk lɔthïn loiloi yic. Loiloi aye gam akutnhiim aguiɛr lui wënë ŋic-luɔi kek thiäk ke aguiɛr-lui bɛ̈ käk looi ŋic ku guirkë kɔc gɔ̈ɔ̈r luɔi tënë loiloi tuikä.

Loiloi Victoria ku akut ë määthkua abï kony në gɔ̈ɔ̈r kɔc kuɔ̈n wïïc kë cïn wëu tënë luɔidu. Ɣok abï:

 • lui kek yïn buk piööc gɔ̈ɔ̈r yök ku ŋiëc kääŋ wënë wïïc aguiɛrdu yic
 • ŋic kɔc bëlui apiath wënë thööŋ käken wïïc ke luɔi yic
 • gam kɔc gɔ̈ɔ̈r luɔi cï kuɛ̈ɛ̈ny bei në guir akutnhom lui wënë nɔŋ yic piööc, juëc-ŋic käk piöc ku kuɔny ba raan piäc.

Ɣok eya alëu buk kuɔny gam tënë raan töŋ luɔi wënë yam ciën cï keek luɔi gɔɔl, ye wët bï kuɔny looi aguɔ keek naŋ latueŋ lacök thïn tedun luɔi.

Yuɔ̈p/gäät ɣok tënë gɔ̈ɔ̈r yï wël kɔ̈ɔ̈k alɔŋ ekadï lëu bï ɣok aguiɛr luɔidu kon.

Yïn eya alëu ba yök määth kuan loiloi ë Victoria thïn baai alɔŋdun cieŋ.