Couple

Toc loilooi alɔŋ akutnhom de ɣɔnlain

Göör raan ë luɔi? Gät piny emɛn ba nyïn luɔi tuɔc ku rɔmke ke kɔc wën göör luɔi.

Gät piny

Lɔ thïn

Loilooi ke Victoria akutnhom de ɣɔnlain ee aguiɛr abɛc ye aguiɛr lui cɔɔl aräm ke kɔc göör tɛ̈n luɔi. Yïn alëu ba nyïn luɔi tuɔc aɣer, bɛr athör ë thiëc tïŋ ku yuɔ̈p/gät kɔc wën gɔ̈ɔ̈r luɔi.

Wën cë yïn rot gät piny, ke raan luɔi Loilooi ke Victoria abï yïn yuɔ̈p ba piɔ̈c kä juäc alɔŋ luɔidun tëjääriɛ. Ɣok abï yïn kony luɔi akuëndu ku nyuth yïn ekëdï tɛ̈n akutnhom de ɣɔnlain lëu bï piath kedï ke käŋ kuɔ̈n wïc ebɛ̈n.

Wël kɔ̈k alɔŋ akutnhom de ɣɔnlain

Ekëdï lëu bï Ɣɛn tëjääriɛ dië gätpiny?

Ayï kɔc Victoria luɔi tejääriɛ tedä ke aguiɛrlui alëu bïk gät piny alɔŋ akutnhom de ɣɔnlain.
Yen ee luɔi piɔlic wën yïn wïc ba wël ë lac yök ku wël ë luɔi tëjääriɛ gam.

Yeŋö bɛ̈ rot looi të gät Ɣɛn luɔidiën tëjääriɛ piny?

Tɛ̈n cë yïn gɛ̈t piny cökciën:

  1. Ɣok abï yïn lëk ba ŋic lɔn akuëndu ee cë looi bï käŋ kuɔ̈n wïc looi.
  2. Yïn alëu ba Kedäŋdun nyoth luɔi tëjääriɛ ke logo, käk tïŋ ku nuɛt tɛ̈n wɛpthiätdu yic.
  3. Yïn alëu ba gɔl toc loilooi alɔŋ akutnhom de ɣɔnlain ku lɔ̈ɔ̈m athör luɔi tɛ̈n kɔc wën wïc loilooi.

Ye kuat ë loilooi eŋö lëu bï Ɣɛn tuɔc alɔŋ akutnhom de ɣɔnlain?

Kuat ë loilooi ebɛ̈n alëu bë tuɔc alɔŋ akutnhom de ɣɔnlain. Loilooi adhil bïk dɔm wëu tɛ̈n wëu cë cäk, tedä ke akuën cɛ̈k tɛ̈n luɔi, alui ke kën ee dït.

Yeŋö dɛ̈ɛ̈t lëu bë Ɣɛn looi alɔŋ akutnhom de ɣɔnlain?

Kuer akutnhom de ɣɔnlain ke yïn alëu:

  • toc nyïn luɔi
  • luɔi puc yic
  • kuɛ̈ny tɛ̈n rin ë kɔc wïc luɔi tedä ke lɔ̈ɔ̈m rin cë gam.

Tɛ̈nɔ lëu bï Ɣɛn yök kuɔny atëët?

Kuɔny atët ke akutnhom de ɣɔnlain ee gam ye Sidekicker.

Imel support@sidekicker.com.au tedä ke yuɔ̈p 1800 882 694.

Ye kuɔny göör dɛ̈ɛ̈t eŋö ee tɔ̈ thïn tɛ̈n aguiɛɛr lui?

Loilooi Victoria aye loilooi tëjääriɛ kuɔny ku alëu bïk yïn cɔɔl arämke raan luɔi wën wïc tëjääriɛdu: