Couple

بلده کارایی که کارگر کار درید د مرکز آنلاین اعلان کید

بلده کارگر میگردید؟ بلده ازیکه بی تنید بلده کارایی که کارگر کار درید اعلان کنید و قد کارگرا وصل شونید امیالی ثبت نام کید.

ثبت نام کدو

داخل شدو د سیستم

مرکز آنلاین جابز ویکتوریا یک خدمات مفت استه که صاحب کارا ره قد نفرایی که بلده کار میگردن وصل مونه. می تنید بلده کارایی که کارگر لازم درید اعلان کنید، درخواستا ره بررسی کنید و قد کارگرا د تماس شونید.

وقتی که ثبت نام مونید، یک عضو تیم جابز ویکتوریا قد شیم تماس میگره تاکه د باره کاروبار شیم زیادتر بوفامه.
مو قد شیم کمک مونیم که حساب خوره جور کنید و نشان میدیم که مرکز آنلاین چه رقم ضرورتای استخدام شیم ره پوره کنه.

مالومات غدرتر د باره مرکز آنلاین

چه رقم می تینوم کاروبار خوره ثبت نام کنوم؟

هر رقم کاروبار ویکتوریایی یا صاحب کار می تنه در مرکز آنلاین ثبت نام کنه. ای یک پروسه ساده استه که شیمو باید مشخصات ابتدائی کاروبار و تماس خوره مهیا کنید.

وقتی که مه کاروبار خوره ثبت نام کدوم چیز کار موشه؟

بادازیکه شیمو ثبت نام کدید:

  1. مو قد شیم تماس میگیریم که یقین خوره ثابت کنیم که حساب شیم مطابق ضرورتای استخدام شیم جور شده.
  2. می تنید پروفایل کمپنی خوره قد نشان، مالومات عمومی و آدرسای وب سایت خو جور کنید.
  3. می تنید اعلان کدون کار ره د مرکز آنلاین شروع کنید و درخواستا ره از کارگرا دریافت کنید.

چه رقم کارا ره می تنوم د مرکز آنلاین اعلان کنوم؟

هر رقم کار ره موشه که د مرکز آنلاین اعلان کد. تنخاه کارا باید د نرخ قانونی (award rate)، یا نرخ سایت، هر کدام شی که زیادتر بود باشه.

دیگه چه کارا ره می تنوم د مرکز آنلاین انجام بیدم؟

از طریق مرکز آنلاین می تنید کارای زیر ره انجام بدید:

  • بلده کارایی که کارگر د کار درید اعلان کنید
  • مصاحبه ابدائی ره انجام بدید
  • از لیست کامل درخواست دهندا انتخاب کنید یا یک لیست کوتاه دریافت کنید.

از کجا می تنوم حمایت تخنیکی بیگروم؟

حمایت تخنیکی مرکز آنلاین توسط Sidekicker مهیا موشه.

د support@sidekicker.com.au ایمیل کید یا د شماره ‎1800 967 909 تماس بیگرید.

دیگه چه رقم کمک استخدام بلده صاحب کارا موجوده؟

جابز ویکتوریا کاروبارا ره کمک مونه و می تنه شیموره قد کارگرایی که کاروبار شیم لازم دیره وصل کنه: