Couple

ܛܲܥܘܼܝܹܐ ܝܬܘܿܢ ܒܵܬ݇ܪ ܦܲܠܵܚܹ̈ܐ؟ ܣܲܓ݂ܸܠܘܼܢ ܗܵܕܝܼܵܐ ܩܵܐ ܕܡܵܨܝܼܬܘܿܢ ܕܦܵܪܣܝܼܬܘܿܢ ܡܵܘܕܥܵܢܘܼܬܵܐ ܒܘܼܕ ܫܵܘܦܵܢܹ̈ܐ ܕܫܘܼܓ݂ܠܵܢܹ̈ܐ ܕܣܦܝܼܩܹ̈ܐ ܝܢܵܐ ܘܕܐܵܣܪܝܼܬܘܿܢ ܥܲܡ ܛܵܥܝܵܢܹ̈ܐ ܒܵܬ݇ܪ ܦܘܼܠܚܵܢܵܐ.

ܣܲܓ݂ܸܠܘܼܢ (Register)

ܣܲܓܸܠܘܼܢ ܠܵܗ̇ ܥܒ݂ܵܪܬܵܘܟ݂ܘܿܢ (Login)

ܩܸܢܛܪܘܿܢ ܕ Jobs Victoria ܥܲܠ ܐܸܢܬܸܪܢܹܝܬ ܝܼܠܵܗ̇ ܚܕܵܐ ܚܸܠܡܲܬ ܡܲܓܵܢܵܝܬܵܐ ܕܐܵܣܪܵܐ ܠܗܘܿܢ ܡܲܦܠܸܚܵܢܹ̈ܐ ܒܐ݇ܢܵܫܹ̈ܐ ܕܛܲܥܘܼܝܹܐ ܝܢܵܐ ܒܵܬ݇ܪ ܦܘܼܠܚܵܢܵܐ. ܡܵܨܝܼܬܘܿܢ ܕܦܵܪܣܝܼܬܘܿܢ ܡܵܘܕܥܵܢܘܼܬܵܐ ܒܘܼܕ ܫܵܘܦܵܢܹ̈ܐ ܕܫܘܼܓ݂ܠܵܢܹ̈ܐ ܣܦܝܼܩܹ̈ܐ ܘܨܲܚܨܝܼܬܘܿܢ ܠܗܘܿܢ ܛܠܵܒܝܵܬܹ̈ܐ ܕܐܵܢܝܼ ܕܛܲܥܘܼܝܹܐ ܝܢܵܐ ܒܵܬ݇ܪ ܫܘܼܓ݂ܠܵܐ ܘܡܲܚܒܸܪܝܼܬܘܿܢ ܩܵܐ ܛܲܥܝܵܢܹ̈ܐ ܒܵܬ݇ܪ ܦܘܼܠܚܵܢܵܐ.

ܐܝܼܡܲܢ ܕܣܲܓ݂ܸܠܝܼܬܘܿܢ ܠܹܗ ܫܸܡܵܘܟ݂ܘܿܢ، ܚܲܕ ܦܲܠܵܚܵܐ ܕ Jobs Victoria ܒܸܕ ܡܲܚܒܸܪܵܘܟ݂ܘܿܢ ܠܸܝܠܵܦܵܐ ܒܘܼܫ ܙܵܘܕܵܐ ܒܘܼܕ ܒܸܣܢܝܼܣܵܘܟ݂ܘܿܢ. ܐܲܚܢܲܢ ܒܸܕ ܗܲܝܸܪܲܚ ܠܵܘܟ݂ܘܿܢ ܕܒܵܪܝܼܬܘܿܢ ܠܹܗ ܚܘܼܫܒܵܢܵܘܟ݂ܘܿܢ ܘܡܲܚܙܲܚ ܠܵܘܟ݂ܘܿܢ ܕܵܐܟ݂ܝܼ ܩܸܢܛܪܘܿܢ ܕܥܲܠ ܐܸܢܬܸܪܢܹܝܬ ܡܵܨܹܐ ܕܡܵܠܹܐ ܠܗܘܿܢ ܣܢܝܼܩܘܼܝܵܬܵܘܟ݂̈ܘܿܢ ܕܡܲܫܟܼܲܚܬܵܐ ܕܦܲܠܵܚܹ̈ܐ ܒܚܕܵܐ ܐܘܼܪܚܵܐ ܪܹܫܵܝܬܵܐ.

ܡܵܘܕܥܵܢܘܼܬܵܐ ܙܵܘܕܵܢܬܵܐ ܒܘܼܕ ܩܸܢܛܪܘܿܢ ܥܲܠ ܐܸܢܬܸܪܢܹܝܬ

ܕܵܐܟ݂ܝܼ ܡܵܨܸܝܢ ܕܣܲܓ݂ܸܠܸܢ ܠܵܗ̇ ܒܸܣܢܝܼܣܝܼ؟

ܟܠ ܚܕܵܐ ܒܸܣܢܝܼܣ ܝܲܢ ܟܠ ܚܲܕ ܡܲܦܠܸܚܵܢܵܐ ܓܵܘ ܒ݂ܝܼܟܬܘܿܪܝܵܐ ܡܵܨܝܼ ܕܣܲܓ݂ܸܠܝܼ ܥܲܠ ܩܸܢܛܪܘܿܢ ܥܲܠ ܐܸܢܬܸܪܢܹܝܬ (register on the online hub). ܣܲܓ݂ܲܠܬܵܐ ܗܵܣܵܢܵܝ ܝܼܠܵܗ̇ ܘܦܝܼܫܬܵܐ ܝܠܵܗ̇ ܛܠܝܼܒܬܵܐ ܡܸܢܵܘܟ݂ܘܿܢ ܕܝܵܗܒ݂ܝܼܬܘܿܢ ܡܵܘܕܥܵܢܘܼܬܵܐ ܐܸܣܵܝܬܵܐ ܒܘܼܕ ܒܸܣܢܝܼܣܵܘܟ݂ܘܿܢ ܘܒܘܼܕ ܕܵܐܟ݂ܝܼ ܠܸܡܛܵܝܵܐ ܐܸܠܵܘܟ݂ܘܿܢ.

ܡܘܿܕܝܼ ܒܸܕ ܗܵܘܹܐ ܐܝܼܡܲܢ ܕܣܲܓ݂ܸܠܸܢ ܠܵܗ̇ ܒܸܣܢܝܼܣܝܼ؟

ܡܸܢ ܒܵܬ݇ܪ ܕܣܘܼܓ݂ܸܠܵܐ ܠܵܘܟ݂ܘܿܢ ܒܸܣܢܝܼܣܵܘܟ݂ܘܿܢ:

  1. ܐܲܚܢܲܢ ܒܸܕ ܡܲܚܒܸܪܲܚ ܠܵܘܟ݂ܘܿܢ ܒܢܝܼܫܵܐ ܠܚܲܬܘܼܬܹܐ (ܐܲܟܘܼܕܹܐ) ܕܚܘܼܫܒܵܢܵܘܟ݂ܘܿܢ ܦܝܼܫܹܐ ܝܠܹܗ ܒܸܪܝܵܐ ܩܵܐ ܡܠܵܝܬܵܐ ܕܣܢܝܼܩܘܼܝܵܬܵܘܟ݂̈ܘܿܢ ܕܡܲܫܲܟ݂ܚܬܵܐ ܕܦܲܠܵܚܹ̈ܐ.
  2. ܡܵܨܝܼܬܘܿܢ ܕܒܵܪܝܼܬܘܿܢ ܠܹܗ ܫܲܪܒܵܐ ܕܒܸܣܢܝܼܣܵܘܟ݂ܘܿܢ ܥܲܡ ܪܘܼܫܡܵܐ ܕܝܼܠܵܢܵܝܵܐ (ܠܘܿܓܘܿ)، ܘܕܝܵܗܒ݂ܝܼܬܘܿܢ ܡܵܘܕܥܵܢܘܼܬܵܐ ܓܕܝܼܡܬܵܐ ܒܘܼܕ ܒܸܣܢܝܼܣܵܘܟ݂ܘܿܢ ܘܒܵܪܝܼܬܘܿܢ ܐܵܣܘܿܪܹ̈ܐ ܥܲܡ ܫܵܘܦܵܘܟ݂ܘܿܢ ܐܹܠܸܟܬܪܘܿܢܵܝܵܐ.
  3. ܡܵܨܝܼܬܘܿܢ ܕܫܲܪܝܼܬܘܿܢ ܦܪܵܣܵܐ ܡܵܘܕܥܵܢܘܼܬܵܐ ܒܘܼܕ ܫܵܘܦܵܢܹ̈ܐ ܕܫܘܼܓ݂ܠܵܢܹ̈ܐ ܣܦܝܼܩܹ̈ܐ ܥܲܠ ܩܸܢܛܪܘܿܢ ܥܲܠ ܐܸܢܬܸܪܢܹܝܬ ܘܕܩܲܒܠܝܼܬܘܿܢ ܛܠܵܒܝܵܬܹ̈ܐ ܡܸܢ ܐ݇ܢܵܫܹ̈ܐ ܕܛܲܥܘܼܝܹܐ ܝܢܵܐ ܒܵܬ݇ܪ ܦܘܼܠܚܵܢܵܐ.

ܡܘܿܕܝ݇ ܦܸܨܠܹ̈ܐ ܕܫܘܼܓ݂ܠܵܢܹ̈ܐ ܡܵܨܸܝܢ ܕܦܵܪܣܸܢ ܥܲܠ ܩܸܢܛܪܘܿܢ ܥܲܠ ܐܸܢܬܸܪܢܹܝܬ؟

ܡܵܨܝܼܬܘܿܢ ܕܦܵܪܣܝܼܬܘܿܢ ܟܠܚܲܕ ܦܸܨܠܵܐ ܕܫܘܼܓ݂ܠܵܢܹ̈ܐ ܥܲܠ ܩܸܢܛܪܘܿܢ ܥܲܠ ܐܸܢܬܸܪܢܹܝܬ. ܐܲܦܣܘܼܢܝܵܬܹ̈ܐ (ܡܘܼܥܵܫܹ̈ܐ) ܕܦܵܪܥܝܼܬܘܿܢ ܠܗܘܿܢ ܓܵܪܲܓ ܕܗܵܘܝܼ ܒܟܡܵܝܘܼܬܵܐ ܦܣܝܼܣܬܵܐ (award rate) ܝܲܢ ܒܟܡܵܝܘܼܬܵܐ ܕܐܲܚܬܘܿܢ ܟܹܐ ܦܵܪܥܝܼܬܘܿܢ ܠܵܗ̇ ܓܵܘ ܕܘܼܟܵܘܟ݂ܘܿܢ ܕܦܘܼܠܚܵܢܵܐ، ܟܠ ܐܲܝܢܝܼ ܕܒܘܼܫ ܪܵܡܬܵܐ ܝܠܵܗ̇.

ܡܘܿܕܝܼ ܐ݇ܚܹܪ݇ܢܵܐ ܡܵܨܸܝܢ ܕܥܵܒ݂ܕܸܢ ܥܲܠ ܩܸܢܛܪܘܿܢ ܥܲܠ ܐܸܢܬܸܪܢܹܝܬ؟

ܒܐܘܼܪܚܵܐ ܕܩܸܢܛܪܘܿܢ ܥܲܠ ܐܸܢܬܸܪܢܹܝܬ ܡܵܨܝܼܬܘܿܢ ܕ:

  • ܦܵܪܣܝܼܬܘܿܢ ܡܵܘܕܥܵܢܘܼܬܵܐ ܒܘܼܕ ܫܵܘܦܵܢܹ̈ܐ ܕܫܘܼܓ݂ܠܵܢܹ̈ܐ ܣܦܝܼܩܹ̈ܐ
  • ܥܵܒ݂ܕܝܼܬܘܿܢ ܨܲܚܨܵܝܵܬܹ̈ܐ ܫܲܪ̈ܘܵܝܹܐ ܒܘܼܕ ܐܵܢܝܼ ܕܛܲܥܘܼܝܹܐ ܝܢܵܐ ܒܵܬ݇ܪ ܫܘܼܓ݂ܠܵܐ
  • ܓܲܒܝܼܬܘܿܢ ܦܲܠܵܚܹ̈ܐ ܡܸܢ ܣܸܕܪܵܐ ܡܸܠܝܵܐ ܕܛܲܥܝܵܢܹ̈ܐ ܒܵܬ݇ܪ ܫܘܼܓ݂ܠܵܐ ܝܲܢ ܕܩܲܒܠܝܼܬܘܿܢ ܚܲܕ ܣܸܕܪܵܐ ܡܘܼܟܪܸܝܵܐ.

ܐܲܝܟܵܐ ܡܵܨܸܝܢ ܕܩܲܒܠܸܢ ܣܢܵܕܬܵܐ ܬܲܩܢܝܼܩܵܝܬܵܐ؟

ܗܲܝܲܪܬܵܐ ܬܲܩܢܝܼܩܵܝܬܵܐ ܒܡܲܦܠܲܚܬܵܐ ܕܩܸܢܛܪܘܿܢ ܥܲܠ ܐܸܢܬܸܪܢܹܝܬ ܦܝܼܫܬܵܐ ܝܠܵܗ̇ ܡܘܼܩܪܸܒ݂ܬܵܐ ܒܝܲܕ ܣܵܝܕܟܸܟܲܪ (Sidekicker).

ܫܲܕܪܘܼܢ ܐܝܼܡܵܝܠ ܩܵܐ support@sidekicker.com.au ܝܲܢ ܡܲܚܒܸܪܘܼܢ ܥܲܠ ܡܸܢܝܵܢܵܐ ‎1800 967 909.

ܡܘܿܕܝ݇ ܣܢܵܕܝܵܬܹ̈ܐ ܐ݇ܚܹܪ݇ܢܹ̈ܐ ܡܵܨܝܼ ܡܲܦܠܸܚܵܢܹ̈ܐ ܕܩܲܒܠܝܼ ܒܡܲܦܠܲܚܬܵܐ ܕܦܲܠܵܚܹ̈ܐ؟

Jobs Victoria ܟܹܐ ܣܵܢܕܝܼ ܩܵܐ ܒܸܣܢܝܼܣܹܐ ܘܡܵܨܝܼ ܕܐܵܣܪܝܼܠܵܘܟ݂ܘܿܢ ܒܐܵܢܝܼ ܦܲܠܵܚܹ̈ܐ ܕܒܸܣܢܝܼܣܵܘܟ݂ܘܿܢ ܣܢܝܼܩܬܵܐ ܝܠܵܗ̇ ܐܸܠܲܝܗܝ:

  • ܫܲܪܝܼܟܹ̈ܐ ܕ Jobs Victoria (Jobs Victoria Partners) ܡܵܨܝܼ ܕܐܵܣܪܝܼܠܵܘܟ݂ܘܿܢ ܒܛܵܥܝܵܢܹ̈ܐ ܒܵܬ݇ܪ ܦܘܼܠܚܵܢܵܐ ܕܐܝܼܬܠܗܘܿܢ ܡܗܝܼܪ̈ܘܼܝܵܬܹܐ ܘܕܝܼܠܵܝܵܬܹ̈ܐ ܕܒܸܣܢܝܼܣܵܘܟ݂ܘܿܢ ܣܢܝܼܩܬܵܐ ܝܠܵܗ̇ ܐܸܠܲܝܗܝ.