Couple

مرکز کاریابی ویکتوریا

مرکز کاریابی آنلاین ویکتوریا نفرایی ره که بلده کار میگیرده که آماده کارکدو استه قد صاحیب کارایی که پوشت کارگرای محلی میگیرده رُخ مونه.

مو قد ازشیمو همکاری مونی تا که بوفامین که کاروبار شیم ضرورت شی چیز استه وکمک کنیم که کسایئ را که مهارت وتجربه درست دره از تمام ویکتوریا پیدا کنیم.

قدازی دکمه می تنید امیالی راجستر کنید

دکمه داخل شدونِ برنامه

ای برنامه چی رقم کار مونه؟

ده ازی برنامه انترنیتی شیمو می تنین که بلده اعلان کار برای کارگرای با تجربه ثبت نام کنید.

کارا باید شرایط زیر ره دشته شه:

 • حداقل بلده 3 ما باشه، اما کارای فصلی کوتا-مدت ره هم می تنین که اعلان کنید
 • نرخ تنخاه هم مطابق قانون عمومی، یا نرخ سایت باشه، هر کدم شی زیادتر بود.

از طریق برنامه انترنیتی شیمو کارای زیر ره انجام دیده می تنید:

 • کارا را اعلان کید
 • ارزیابی اولی ره انجام بی دید
 • از مابین تمام نفرایی که درخواست دیده انتخاب کید یا یک لسیت کوتاه بیگرید.

ما چطور باید شروع کنوم؟

فورم ثبت نام -- راه قد شماره تماس و مشخصات کاروبار خو خانه پوری کید.

هر وقتی که ثبت نام شیم کارای شی انجام شد:

 • مو قد شیم تماس میگری که ده باره فرصت های را که ده دسترس استه قد شیم توره بوگی و کمک کده حساب شیم را جور کنی.
 • شیمو می تنین که پروفایل کمپنی خوره قد نشان، بررسی عمومی و آدرس انترنیبی بلده ویبسایت شی جور کنید.
 • ازوباد شیمو می تنین که کارا ره ده برنامه آنلاین اعلان کنید.

به کمک تخنیکی ضرورت درید؟

کمک تخنیکی ازی برنامه انترنیتی ره سایت کیکر (Sidekicker) مهیا مونه: ده support@sidekicker.com.au ایمیل کید یا ده شماره 694 882 1800 تماس بیگرید.

معلومات فایده مند دیگه بلده صاحیب کارا ده مورد شروع کدو، چی رقم یک کار ره اعلان کنی و فرصت های کاری ره چی رقم مدیریت کنی، موجود استه.

دیگه چی رقم کمک ده دسترس استه؟

کاریابی ویکتوریا برعلاوه برنامه آنلاینی ، کمکای مخصوص ره بلده معرفی کدون کسائی که بلده کار میگرده قد صاحیب کارا هم آماده مونه.

شبکه کاریابی کاری ویکتوریا (JVEN) یک فعالیت مهم دولت ویکتوریا بلده کمک کدو قد ویکتوریایی هایی استه که ده کار پیدا کدو مشکل درن. ای خدمات توسط کسایئ انجام موشه که متخصص کار پیدا کدو استه و قد صاحیب کارا از نزدیک همکاری دره که فرصت های کاری ره بوفامه و کسائی ره که بلده کار میگیرده آماده کار کنه.

کاریابی ویکتوریا و شبکه همکارایی ازمو قد از شیمو بدون پیسه کومک مونه که بلده کاروبار خو کارگر بیگرید. مو ده اینزی کارا قد شیم کمک خاد کدیم:

 • قد از شیمو همکاری مونیم که بوفامین کاروبار شیم دقیقاً کارگرا ره قد چی رقم مهارت ها و تجربه ده کار دیره
 • کارگرای که امی شرایط ره دیشته شه شناسایی کنه
 • کارگرایی انتخاب شده ره کمک کنه که بلده کار آماده شونه که ای شامل آموزش حرفه ای، بالا بردون مهارت و مشوره دهی موشه.

مو همچنین هر کارگر نو ره بعد ازی که کار ره شروع کد، بلده ازی که شروع کار شی قد از شیمو آسو باشه کمک مهیا مونی.

بلده ازیکه مو چی رقم می تنی قد کاروبار ازشیمو کمک کنی قد ازمو تماس بیگرید.

شیمو همچنین می تنید که شریکای کاریابی ویکتوریا ره ده منطقه خودون خو پیدا کنید.