Couple

ܩܸܢܛܪܘܿܢ ܕܥܲܠ ܐܸܢܬܸܪܢܹܝܬ ܕ Jobs Victoria

ܩܸܢܛܪܘܿܢ ܕܥܲܠ ܐܸܢܬܸܪܢܹܝܬ ܕ Jobs Victoria ܟܹܐ ܡܲܠܚܸܡܠܗܘܿܢ ܛܵܥܝܵܢܹܐ ܒܵܬ݇ܪ ܫܘܼܓ݂ܠܵܐ ܕܗܕܝܼܪܹܐ ܝܢܵܐ ܕܦܵܠܚܝܼ ܥܲܡ ܡܲܦܠܸܚܵܢܹܐ ܕܛܲܥܘܼܝܹܐ ܝܢܵܐ ܒܵܬ݇ܪ ܚܲܕ ܚܲܝܠܵܐ ܦܵܠܘܿܚܵܝܵܐ ܡܲܗܲܠܵܝܵܐ ܕܗܕܝܼܪܵܐ ܝܠܹܗ ܕܫܲܪܹܐ ܦܠܵܚܵܐ.

ܐܲܚܢܲܢ ܡܵܨܲܚ ܕܦܵܠܚܲܚ ܥܲܡܵܘܟ݂ܘܿܢ ܠܸܪܫܵܡܲܝܗܝ ܣܢܝܼܩܘܼܝܵܬܹܐ ܕܒܸܣܢܝܼܣܵܘܟ݂ܘܿܢ ܘܠܗܲܝܘܼܪܵܘܟ݂ܘܿܢ ܕܡܲܫܟ݂ܚܝܼܬܘܿܢ ܐ݇ܢܵܫܹܐ ܕܐܝܼܬܠܗܘܿܢ ܡܗܝܼܪܘܼܝܵܬܹܐ ܘܢܸܣܝܵܢܵܐ ܠܚܝܼܡܹܐ ܓܵܘܵܐ ܕܐܘܼܚܕܵܢܵܐ ܕܒ݂ܝܼܟܬܘܿܪܝܵܐ.

ܬܲܪܘܼܩܬܵܐ ܕܡܣܲܓܸܠ ܗܵܕܝܼܵܐ

ܬܲܪܘܼܩܬܵܐ ܕܩܕܝܼܠܵܐ ܠܸܥܒ݂ܵܪܵܐ ܠܓܵܘ ܫܵܘܦܵܐ ܐܹܠܸܟܬܪܘܿܢܵܝܵܐ 

ܕܵܐܟ݂ܝܼ ܟܹܐ ܦܵܠܸܚ؟

ܡܵܨܝܼܬܘܿܢ ܕܣܲܓ݂ܸܠܝܼܬܘܿܢ ܠܛܲܥܘܼܝܹܐ ܒܵܬ݇ܪ ܫܘܼܓ݂ܠܵܢܹܐ ܩܵܐ ܦܵܠܵܚܹܐ ܚܫܝܼܚܹܐ ܥܲܠ ܩܸܢܛܪܘܿܢ ܕܥܲܠ ܐܸܢܬܸܪܢܹܝܬ.

ܫܘܼܓ݂ܠܵܢܹܐ ܓܵܪܲܓ ܕܗܵܘܝܼ:

 • ܩܵܐ ܠܵܐ ܒܵܨܘܿܪܵܐ ܡܸܢ ܬܠܵܬܵܐ ܝܲܪܚܹܐ ܐܸܢ ܡܸܬܡܲܨܝܵܢܬܵܐ ܝܠܵܗ، ܐܝܼܢܵܐ ܐܵܦ ܫܘܼܓ݂ܠܵܢܹܐ ܐܲܩܡܵܝܹ̈ܐ ܕܩܵܐ ܚܲܕ ܙܲܒ݂ܢܵܐ ܟܲܪܝܵܐ ܒܸܕ ܦܵܝܫܝܼ ܩܒܝܼܠܹܐ
 • ܦܸܪܥܝܹܐ ܡܘܼܥܵܫܵܐ ܦܣܝܼܣܵܐ ܓܵܘ (award rate)، ܝܲܢ ܡܘܼܥܵܫܵܐ ܕܓܵܘ ܕܘܼܟܵܐ ܕܦܘܼܠܚܵܢܵܐ، ܟܠ ܐܲܝܢܝܼ ܕܒܘܼܫ ܪܵܡܵܐ ܝܠܹܗ.

ܒܐܘܼܪܚܵܐ ܕܩܸܢܛܪܘܿܢ ܕܥܲܠ ܐܸܢܬܸܪܢܹܝܬ ܐܲܚܬܘܿܢ ܡܵܨܝܼܬܘܿܢ:

 • ܕܡܲܚܒܸܪܝܼܬܘܿܢ ܒܘܼܬ ܫܘܼܓ݂ܠܵܢܹܐ
 • ܕܥܵܒ݂ܕܝܼܬܘܿܢ ܠܵܗ ܢܚܵܠܬܵܐ ܩܲܕܡܵܝܬܵܐ
 • ܕܓܲܒܝܼܬܘܿܢ ܡܸܢ ܣܸܕܪܵܐ ܟܡܝܼܠܵܐ ܕܛܵܠܒܵܢܹܐ ܝܲܢ ܕܩܲܒܠܝܼܬܘܿܢ ܚܲܕ ܣܸܕܪܵܐ ܡܘܼܟܸܪܝܵܐ.

ܕܵܐܟ݂ܝܼ ܫܲܪܸܝܢ؟

ܡܠܘܿܢ ܠܵܗ ܦ̮ܘܿܪܡ ܕܡܣܲܓ݂ܠܵܢܘܼܬܵܐ (registration form) – ܒܸܚܒ݂ܵܫܵܐ ܡܲܘܕܥܵܢܘܼܬܵܐ ܕܡܘܼܛܵܝܵܐ ܘܕܒܸܣܢܝܼܣ.

ܡܸܢ ܒܵܬ݇ܪ ܕܡܣܲܓ݂ܠܵܢܘܼܬܵܘܟ݂ܘܿܢ ܦܝܼܫܬܵܐ ܝܠܵܗ ܡܘܼܟܡܸܠܬܵܐ:

 1. ܐܲܚܢܲܢ ܒܸܕ ܡܲܚܒܸܪܲܚܠܵܘܟ݂ܘܿܢ ܠܗܲܡܙܘܼܡܹܐ ܥܲܡܵܘܟ݂ܘܿܢ ܒܘܼܬ ܦܘܼܪܣܹܐ ܕܐܝܼܬ ܘܠܗܲܝܘܼܪܵܘܟ݂ܘܿܢ ܕܦܵܬܚܝܼܬܘܿܢ ܠܹܗ ܚܘܼܫܒܵܢܵܘܟ݂ܘܿܢ.
 2. ܡܵܨܝܼܬܘܿܢ ܕܒܵܪܝܼܬܘܿܢ ܠܵܗ ܡܲܘܕܥܵܢܘܼܬܵܐ ܓܕܝܼܡܬܵܐ ܒܘܼܬ ܫܲܪܝܼܟܘܼܬܵܘܟ݂ܘܿܢ ܥܲܡ ܚܲܕ ܪܸܡܙܵܐ (logo)، ܘܚܕܵܐ ܚܙܵܝܬܵܐ ܟܠܵܢܵܝܬܵܐ ܘܐܵܣܘܿܪܹܐ ܒܫܵܘܦܵܘܟ݂ܘܿܢ ܐܹܠܸܟܪܘܿܢܵܝܵܐ.
 3. ܒܗܵܝܓܵܗܐ ܡܵܨܝܼܬܘܿܢ ܕܡܲܬܒ݂ܝܼܬܘܿܢ ܡܲܚܒܲܪܝܵܬܹܐ ܕܫܘܼܓ݂ܠܵܢܹܐ ܥܲܠ ܩܸܢܛܪܘܿܢ.

ܣܢܝܼܩܹܐ ܝܬܘܿܢ ܠܗܲܝܲܪܬܵܐ ܬܲܩܢܝܼܩܵܝܬܵܐ؟

ܗܲܝܲܪܬܵܐ ܬܲܩܢܝܼܩܵܝܬܵܐ ܕܩܸܢܛܪܘܿܢ ܕܥܲܠ ܐܸܢܬܸܪܢܹܝܬ ܦܝܼܫܬܵܐ ܝܠܵܗ ܡܘܼܩܪܸܒ݂ܬܵܐ ܒܝܲܕ Sidekicker: support@sidekicker.com.au ܝܲܢ ܩܪܘܿܢ ܥܲܠ ܬܹܠܝܼܦ̮ܘܿܢ ܡܸܢܝܵܢܵܐ 1800 882 694.

ܬܵܡܵܐ ܐܵܦ ܐܝܼܬ ܡܹܐܡܪܹܐ ܡܵܪܹܐ ܝܘܼܬܪܵܢܵܐ (helpful articles) ܩܵܐ ܡܲܦܠܸܚܵܢܹܐ ܒܘܼܬ ܕܵܐܟ݂ܝܼ ܠܫܲܪܘܼܝܹܐ، ܘܕܵܐܟ݂ܝܼ ܠܡܲܬܘܼܒܹܐ ܡܲܚܒܲܪܬܵܐ ܒܘܼܬ ܚܲܕ ܫܘܼܓ݂ܠܵܐ ܘܕܵܐܟ݂ܝܼ ܠܸܡܕܲܒܘܼܪܲܝܗܝ ܦܘܼܪܣܹܐ ܕܫܘܼܓ݂ܠܵܢܹܐ.

ܐܲܝܢܝܼ ܣܢܵܕܬܵܐ ܐ݇ܚܹܪ݇ܬܵܐ ܡܵܨܹܐ ܐ݇ܢܵܫܵܐ ܕܩܲܒܸܠ ܠܵܗ؟

ܒܪܹܫ ܩܸܢܛܪܘܿܢ ܕܥܲܠ ܐܸܢܬܸܪܢܹܝܬ، Jobs Victoria ܟܹܐ ܡܲܩܪܸܒ݂ܝܼ ܚܸܠܡܲܬܹܐ ܡܦܘܼܨܠܹܐ ܠܸܣܢܵܕܲܝܗܝ ܘܠܸܐ݇ܣܵܪܲܝܗܝ ܛܵܥܝܵܢܹܐ ܒܵܬ݇ܪ ܫܘܼܓ݂ܠܵܐ ܒܡܲܦܠܸܚܵܢܹܐ.

ܫܲܒܟܵܐ ܕܡܲܦܠܸܚܵܢܘܼܬܵܐ ܕ Jobs Victoria (Jobs Victoria Employment Network (JVEN)) ܝܼܠܵܗ ܗܵܝ ܥܵܒ݂ܘܿܕܘܼܬܵܐ ܪܹܫܵܝܬܵܐ ܕܫܘܼܠܛܵܢܵܐ ܕܒ݂ܝܼܟܬܘܿܪܝܵܐ ܠܗܲܝܘܼܪܹܐ ܩܵܐ ܐܵܢܝܼ ܒܢܲܝ ܒ݂ܝܼܟܬܘܿܪܝܼܵܐ ܕܐܝܼܬܠܗܘܿܢ ܩܸܛܪܹܐ ܠܡܲܫܟ݂ܘܼܚܹܐ ܦܘܼܠܚܵܢܵܐ ܗܵܕܟ݂ܵܐ ܕܐܵܢܝܼ ܡܵܨܝܼ ܕܡܲܫܟ݂ܚܝܼ ܫܘܼܓ݂ܠܵܢܹܐ. ܚܸܠܡܲܬܹܐ ܟܹܐ ܦܵܝܫܝܼ ܡܘܼܩܪܸܒ݂ܹܐ ܒܝܲܕ ܚܲܒܝܼܪܹܐ ܕܡܲܦܠܸܚܵܢܘܼܬܵܐ ܐܵܢܝܼ ܕܟܹܐ ܦܵܠܚܝܼ ܡܸܢ ܩܘܼܪܒܵܐ ܥܲܡ ܡܲܦܠܸܚܵܢܹܐ ܠܸܪܫܵܡܲܝܗܝ ܦܘܼܪܣܹܐ ܕܐܝܼܬ ܩܵܐ ܦܘܼܠܚܵܢܵܐ ܘܠܗܲܕܘܼܪܲܝܗܝ ܛܵܥܝܵܢܹܐ ܒܵܬ݇ܪ ܫܘܼܓ݂ܠܵܐ ܕܡܵܠܝܼܠܗܘܿܢ ܐܵܢܝܼ ܫܘܼܓ݂ܠܵܢܹܐ.

Jobs Victoria ܘܫܲܒܟܲܢ ܕܫܲܪܝܼܟܹܐ ܒܸܕ ܣܵܢܕܝܼܠܵܘܟ݂ܘܿܢ ܕܡܲܫܟ݂ܚܝܼܬܘܿܢ ܦܵܠܵܚܹܐ ܘܒܸܣܢܝܼܣܵܘܟ݂ܘܿܢ ܠܹܐ ܦܵܪܥܵܐ ܩܵܐ ܕܐܲܝܵܐ ܚܸܠܡܲܬ. ܐܲܚܢܲܢ ܒܸܕ:

 • ܦܵܠܚܲܚ ܥܲܡܵܘܟ݂ܘܿܢ ܠܸܪܫܵܡܲܝܗܝ ܒܕܸܩܵܐܝܼܬ ܐܵܢܝܼ ܡܗܝܼܪܘܼܝܵܬܹܐ ܘܢܸܣܝܵܢܹܐ ܕܒܸܣܢܝܼܣܵܘܟ݂ܘܿܢ ܣܢܝܼܩܬܵܐ ܝܠܵܗ ܐܸܠܲܝܗܝ
 • ܪܵܫܡܲܚܠܗܘܿܢ ܐܵܢܝܼ ܛܵܥܝܵܢܹܐ ܒܵܬ݇ܪ ܫܘܼܓ݂ܠܵܐ ܠܚܝܼܡܹܐ ܕܒܸܕܒ݂ܵܩܵܐ ܝܢܵܐ ܥܲܡ ܣܢܝܼܩܘܼܝܵܬܵܘܟ݂ܘܿܢ
 • ܗܲܕܪܲܚܠܗܘܿܢ ܐܵܢܝܼ ܛܵܥܝܵܢܹܐ ܒܵܬ݇ܪ ܫܘܼܓ݂ܠܵܐ ܕܦܝܼܫܹܐ ܝܢܵܐ ܓܘܼܒܝܹܐ ܕܠܵܚܡܝܼ ܩܵܐ ܫܘܼܓ݂ܠܵܢܹܐ ܕܐܝܼܬܠܵܘܟ݂ܘܿܢ، ܘܐܲܝܵܐ ܗܲܕܲܪܬܵܐ ܒܲܠܟܵܐ ܕܚܵܒ݂ܫܵܐ ܡܲܩܪܲܒ݂ܬܵܐ ܕܬܘܼܠܡܵܕܵܐ ܦܘܼܠܚܵܢܵܝܵܐ، ܘܡܲܪܲܡܬܵܐ ܕܕܲܪܓ݂ܵܐ ܕܡܗܝܼܪܘܼܝܵܬܲܝܗܝ ܘܡܲܩܪܲܒ݂ܬܵܐ ܕܡܗܲܕܝܵܢܘܼܬܵܐ ܩܵܐܠܲܝܗܝ.

ܐܲܚܢܲܢ ܐܵܦ ܡܵܨܲܚ ܕܡܲܩܪܸܒܲܚ ܣܢܵܕܬܵܐ ܩܵܐ ܟܠܚܲܕ ܦܵܠܵܚܵܐ ܚܲܕܬܵܐ ܡܸܢ ܒܵܬ݇ܪ ܕܫܲܪܘܼܝܹܐ ܝܢܵܐ ܦܠܵܚܵܐ ܒܢܝܼܫܵܐ ܕܠܚܲܬܘܼܬܹܐ ܩܵܐ ܕܫܲܢܵܝܬܲܝܗܝ ܠܓܵܘ ܚܲܝܠܵܘܟ݂ܘܿܢ ܦܵܠܘܿܚܵܝܵܐ ܒܸܕ ܗܵܘܝܵܐ ܨܦܝܼܬܵܐ (ܕܠܵܐ ܩܸܛܪܹܐ).

ܡܲܚܒܸܪܘܼܢ ܠܲܢ (Contact us) ܠܸܩܢܵܝܵܐ ܡܲܘܕܥܵܢܘܼܬܵܐ ܙܵܘܕܵܢܬܵܐ ܒܘܼܬ ܕܵܐܟ݂ܝܼ ܐܲܚܢܲܢ ܡܵܨܲܚ ܕܗܲܝܸܪܲܚܠܵܗ ܒܸܣܢܝܼܣܵܘܟ݂ܘܿܢ.

ܐܵܦ ܡܵܨܝܼܬܘܿܢ ܕܡܲܫܟ݂ܚܝܼܬܘܿܢ ܚܲܕ ܫܲܪܝܼܟܵܐ ܕ Jobs Victoria ܓܵܘ ܦܢܝܼܬܵܘܟ݂ܘܿܢ (find a Jobs Victoria Partner in your local area).