Alert icon

درخواستا بلده کمک تنخای بودیجه Jobs Victoria د ساعت 3 باد از ظهر، د روز پنجشنبه، 11 آگوست 2022 بسته موشه.

بودیجه جابز ویکتوریا

بودیجه جابز ویکتوریا 250 میلیون دالر کمک تنخاه (wage subsidies) مهیا مونه تاکه کاروبارای ویکتوریا رشد کنه و 10,000 کار امن ایجاد کنن.

اگه شیمو یک صاحب کار د ویکتوریا استید، بودیجه جابز ویکتوریا می تنه شیموره کمک مالی کنه تا که نفرایی ره که زیادترین ضرر ره از تاثیر اقتصادی همه گیری متقبل شده استخدام کنید – توسط استخدام کدونی کارگرای نو یا زیاد کدون ساعات کاری کارگرای فعلی.

معیارای مستحق بودون جابز ویکتوریا د 16 نومبر 2021 تغییر کیده تا که کاروبارا و کارگرایی زیادتر مستحق شونن.

مُرُور عمومی بودیجه جابز ویکتوریا

کمک معاش های تا 20,000 دالر جابز ویکتوریا بلده هزینای مربوط به استخدام کدون یک نفر بلده 12 ماه موجوده.

بلده ازیکه بلده یک کمک تنخاه مستحق شونی، کارا باید حد اقل بلده 19 ساعت د هفته باشه (یا کمتر اگه کارگر یک معیوبیت دیره یا مراقبت دوامدار مهیا مونه).

تعداد کمک تنخاه ره که می تنید در طول عمر بودیجه درخواست کنید مربوط به اندازه کاروبار شیم موشه.

حداقل 60 فیصد کارایی که توسط جابز ویکتوریا کمک موشه بلده خاتینو خاد بود، که انعکاس دهنده تاثیر زیاد همه گیری د بله فرصتای کاری ازونا استه.

بلده ازیکه بلده یک کمک تنخاه مستحق شونید، باید اگو کس ره حد اقل از یکی از گروهای اولویت دار که از خاطر همه گیری زیادترین خساره ره دیده باشن استخدام کنید:

 • مردمای بومی/ یا جزیره نشینای تنگی تورس
 • نفرایی که بلده کار میگیردن و قد خدمات مربی جابز ویکتوریا ثبت نام استن
 • کسائی که بلده 6 ماه یا زیادتر بی کار استن
 • مهاجرای تازه امده از جایایی که زیبون اول شی انگلیسی نیسته
 • خاتینویی که سن شی 45 سال یا زیادتر استن
 • کسائی که پناهجو /مهاجر استن
 • کسائی که معیوب استن
 • پدر مادر تانا
 • کونه عسکرا (veterans)
 • مردیکو و مردمایی که به حیث یک خانم 45 ساله یا کلانتر شناخته نموشه
 • نفرایی جوان که سن شی زیر 25 سال استن
 • نفرای که قبلاً یا امیالی به ابتکار Working for Victoria استخدام بودن/استن.

اگه شیمو تمام معیارای مستحق بودو ره پوره کیده و مالومات لازم ره مهیا کنید، بلده شیم بودیجه به شرط د دسترس بودون بودیجه و شرایط شی دده موشه.

آیا کاروبار ازمه مستحق استه که بلده بودیجه جابز ویکتوریا درخواست بیدیه؟

بلده ازیکه یقین شیم ثابت شونه که مستحق بودیجه جابز ویکتوریا استید، خط کمکی جابز ویکتوریا ره زنگ دید.

خط کمکی جابز ویکتوریا از خدمات ترجمانی شفاهی و کتبی تیس (TIS)، ‎131 450، بلده ترجمانی شفاهی و کتبی د زیادتر از 150 زیبو استفاده مونه.

شیمو می تنید که خط کمکی جابز ویکتوریا ره مستقیماً دشماره ‎1300 208 575 بین 9 بجه صبح تا 5 بجه بیگاه از روز دوشنبه تا جمعه زنگ ده اید و مو شموره قد تیس وصل مونیم، یا تیس ره د شماره ‎131 450 زنگ دید و اونا شیموره قد خط کمکی ازمو وصل مونن. قد خدمات ترجمانی تیس موشه که پیشلو آنلاین وقت بیگری، د غیر ازو خدمات ترجمانی تلفونی فوری تیس د شماره ‎131 450 قابل دسترس استه.

مالومات غدرتر د اینجی استه: www.tisnational.gov.au

چه رقم درخواست بیدی؟

د آدرس تیلو رفته د بله "Apply Now" کلیک کیده درخواست خوره آنلاین ریی کید.

امیالی درخواست کید

اگه شیمو به حیث یک صاحب کار ثبت نام کدید می تنید د درخواست فعلی پس بورید یا یک درخواست اضافی ره ریی کنید.

داخل شدو د سیستم

حمایت استخدام

حمایت بلده ازیکه شیمو ره کمک کنه مردمایی ره که بلده کار میگردن از گروهای اولویت دار پیدا کده استخدام کنید موجوده.

د مرکز آنلاین جابز ویکتوریا ثبت نام کید

مرکز آنلاین جابز ویکتوریا یک طریقه تیز، مفت و آسو بلده پیدا کدون نفرایی که آماده کار قد مهارتای که شیمو لازم درین استه. می تنید کاروبار خوره ثبت نام کنید، بلده کارایی که نفر د کار درید اعلان کنید و د لیست کارگرایی با کیفیت محل خو دسترسی پیدا کنید.

می تنید د مرکز آنلاین جابز ویکتوریا ثبت نام کنید.

همچنان می تنید تبلیغات کارای هدفمند بلده پیدا کدون کارگرایی که از گروهای اولویت دار کسائی که بلده کار میگریدن استه انجام بدید. بلده فعال کدون ازی کارآمد لطف کیده د ایمیل info@jobs.vic.gov.au یا شماره ‎1300 208 575 تماس بیگرید.