Jobs Victoria Fund (Ajuërë wëu miɔ̈c Loilooi ke Victoria)

Loilooi Ajuërë wëu miɔ̈c Loilooi ke Victoria  ee gɛm në million ka $250 në wëu kuɔɔny të Kɔc loiloi ë tëjääriɛ bïk dït ku cɛk tɛ̈n cït loilooi ka 10,000.

Na yïn aye aguiɛɛr lui ë kɔc Victoria, ke Ajuërë ëu miɔ̈c Loilooi ke Victoria- loiloi Victoria miɔ̈c wëu alëu bï yïn kony wëu ba kɔc wën rɛɛc käŋken luöi ë tuany rac – ye riɔ̈p raan luɔi yam tedä ke yï juak thäät tɛ̈n kɔc lui aluɔ̈ɔ̈t.

Ajuërë Wëu Miɔ̈c Loilooi ke Victoria käŋ ë gam acë yic waar aköl e pɛi nïn 16 Pen thiär ku tök 2021 ke loilooi tejääriɛ juäc ku kɔc cë luöi aye gam.

Tiëŋ Ajuërë Wëu Miɔ̈c Loilooi ke Victoria

Loilooi Victoria kony wëu ë dɔm ɣet tɛ̈n akuën $20,000 atɔ̈ thïn ba wëu luɔi yök thiäk ke luui raan tɛ̈ pɛ̈ɛ̈I ka 12.

Bë yï gam tɛ̈n wëu kuɔny, ke aguiɛɛr loilooi adhil naŋ thää kaa 19 ye wiik (tedä ka liik tɛ̈na raan ë luɔi abɛ̈ɛ̈l tedä ke gɛm kuɔny muɔ̈k aluɔ̈ɔ̈t).

Ade nämba ë wëu kuɔny yïn alëu ba ke thiëc tɛ̈n ciɛŋ ë wëu kuɔny alui ke alɔŋ dït ë luɔi tëjääriɛ.

Tɛ̈n akuën kor 60 buɔtic ë loilooi kony ye Akut Ajuërë Wëu Miɔ̈c Loilooi ke Victoria abï ya tɛ̈n diäär, nyoth këril cë looi tuany rac tɔ̈u ke käŋken luɔi.

Ba ya raan bï gam tɛ̈n kuɔny wëu, ke yïn adhil raan luöi tɛ̈n akut töŋ ë akuɔ̈t tueŋ wïc kuɔɔny wën cë naŋ kërac cë tuany looi:

 • kɔc Aboriginal ku/tedä ke Torres Strait Islander
 • kɔc gɔ̈ɔ̈r luɔi cë röt gät piny ke Loiloi Victoria Luɔi Wëët
 • kɔc këc luöi tɛ̈n pɛ̈ɛ̈I ka ŋuan tedä ke pɛ̈ɛ̈I juäc
 • kɔc abakɔ̈ɔ̈k puɔc bën tɛ̈n kɔc cië-jam Duŋgëlith/Dïŋïlïth
 • diäär naŋ ruun ka 45 ku lanhial
 • kɔc gɔ̈ɔ̈r kɔ̈ɔ̈k/apakɔ̈ɔ̈k
 • kɔc ke abɛ̈ɛ̈l
 • amëdhiëëth wën rɛ̈ɛ̈r kepɛ̈c
 • veterans
 • röör ku kɔc wën cië ŋic ke tik naŋ run ka 45 ku lanhial
 • kɔc kor naŋ ruun lupiny 25 cök
 • kɔc wään tedä ke raan piɛc luöi kuer luɔi tɛ̈n Aguiɛr Victoria.

Na yïn acë käŋ gam yök ebɛ̈n ku gam wël maɣëm, yïn abï lɔ̈ɔ̈m wëu, cë gɔl tɔ̈ thïn ë wëu ku käŋ jɔ̈ɔ̈r.

Ee luɔi tëjääriɛdië abë thiëc tɛ̈n Loilooi Victoria Wëu?

Ba ŋic yïn acë gam tɛ̈n thiëc ye Wëu, yuɔ̈p tɛ̈n Loilooi ke Victoria hotline.

Loilooi ke Victoria hotline alui ye National Translation ku Interpreting Service (TIS), 131 450, tɛ̈n wɛ̈ɛ̈r yic ku agam thok thïn tɛ̈n thok ka 150 ebɛ̈n.

Yïn alëu ba yup tɛ̈n Loilooi ke Victoria Hotline ciëëth atɔ̈ 1300 208 575 kaam thä 9am ku 5pm Aköltök aɣet Aköldhïc ku ɣok abï yïn tuɔ̈m thok ke TIS, tedä ke yuɔ̈p TIS atɔ̈ 131 450 ku keek abï yïn täu thïn rɔ̈mic ke hotline da. TIS interpreters alëu bë kaamamat looi ɣɔnlain, tedäŋ ke telepun raan kɔc waar thok ee tɔ̈ thïn alɔŋ TIS 131 450.

Wël kɔ̈k atɔ̈ thïn etän: www.tisnational.gov.au

Ekëdï bï Ɣɛn thiëc?

Cuat athördun thiëc ɣɔnlain ye lɔɔr tuany "Thiëc Emɛn" cë nuɛt piny

Thiëc emɛn

Na yïn ca rot gät piny ke yï Aguiɛr lui, ke yïn alëu ba dhuk tɛ̈n athör thiëc tɔ̈thïn tedä ke cuat athör thiëc dɛ̈ɛ̈t:

Lɔthïn

Kuɔɔny göör

Kuɔɔny ee tɔ̈ thïn bï yïn kony në yök ku göör kɔc wën wïc tɛ̈n luɔi të akuɔ̈tnhïïm tueŋ.

Gätpiny alɔŋ yee Loilooi ke Victoria akutnhom de ɣɔnlain

Loilooi ke Victoria akutnhom de ɣɔnlain ee kë piɔl apɛi, luɔi abɛc ku kuer piɔlic ba kɔc yök wën cë rot guir bïk luui kek naŋ käk ŋiɛc wïc yïn. Yïn alëu ba luɔi tëjääriɛ gät piny, tuɔc ads luɔi ku yök käŋ ë kɔc wïc luɔi cë piɔ̈ɔ̈c thïn baaidun.

Yïn alëu ba gätpiny alɔŋ ye Loilooi ke Victoria akutnhom de ɣɔnlain.

Yïn eya alëu ba toc luɔi wën luel ebɛ̈n bɛ̈ yök kɔc wïc luɔi tɛ̈n akuɔ̈tnhïïm göör luɔi.
Ba kën looi ka limku bɛ̈ gät info@jobs.vic.gov.au tedä ke 1300 208 575.