ܓܲܙܵܐ ܕ Jobs Victoria

ܓܲܙܵܐ ܕJobs Victoriaܡܲܩܪܘܼܒ݂ܹܐ ܝܠܹܗ ܣܢܵܕܬܵܐ ܟܸܣܦܵܢܵܝܬܵܐ ܕܐܲܦܣܘܼܢܝܵܬܹ̈ܐ (ܡܘܼܥܵܫܹ̈ܐ) ܒܟܡܵܝܘܼܬܵܐ ܕ 250 ܡܸܠܝܘܿܢܹ̈ܐ ܕܘܿܠܵܪܹ̈ܐ ܠܗܲܝܘܼܪܹܐ ܩܵܐ ܒܸܣܢܝܼܣܹ̈ܐ ܕܒ݂ܝܼܟܬܘܿܪܝܵܐ ܕܓܲܪܘܸܣܝܼ ܘܕܒܵܪܝܼ 10,000 ܫܘܼܓ݂ܠܵܢܹ̈ܐ ܐܲܡܝܼܢܵܝܹ̈ܐ.

ܐܸܢ ܐܲܚܬܘܿܢ ܝܼܬܘܿܢ ܚܲܕ ܡܲܦܠܸܚܵܢܵܐ ܓܵܘ ܒ݂ܝܼܟܬܘܿܪܝܵܐ، ܓܲܙܵܐ ܕ Jobs Victoria (Jobs Victoria Fund) ܡܵܨܹܐ ܕܣܵܢܸܕܠܵܘܟ݂ܘܿܢ ܟܸܣܦܵܢܵܐܝܼܬ ܗܵܕܟ݂ܵܐ ܕܡܵܨܝܼܬܘܿܢ ܕܡܲܦܠܸܚܝܼܬܘܿܢ ܐܵܢܝܼ ܐ݇ܢܵܫܹ̈ܐ ܕܒܘܼܫ ܦܝܼܫܹܐ ܝܢܵܐ ܥܘܼܓ̰ܸܙܹܐ ܒܝܲܕ ܟܵܐܪܹ̈ܐ ܐܝܼܩܘܿܢܘܿܡܵܝܹ̈ܐ ܕܟܘܼܪܗܵܢܵܐ ܕܒ݂ܵܝܪܘܿܣ ܟܘܿܪܘܿܢܵܐ – ܒܡܲܦܠܲܚܬܵܐ ܕܦܲܠܵܚܹ̈ܐ ܚܲܕܬܹ̈ܐ ܝܲܢ ܒܡܲܙܝܲܕܬܵܐ ܕܣܵܥܲܬܹ̈ܐ ܕܦܘܼܠܚܵܢܵܐ ܕܐܵܢܝܼ ܦܲܠܵܚܹ̈ܐ ܕܐܝܼܬܠܵܘܟ݂ܘܿܢ ܗܵܕܝܼܵܐ.

ܫܲܪ̈ܛܹܐ ܕܚܫܝܼܚܘܼܬܵܐ ܠܩܲܒܘܼܠܹܐ ܣܢܵܕܬܵܐ ܡܸܢ ܓܲܙܵܐ ܕ Jobs Victoria ܫܘܼܚܠܸܦܠܗܘܿܢ ܒܣܝܼܩܘܿܡܵܐ 16 ܬܸܫܪܝܼܢ ܬܪܲܝܵܢܵܐ 2021 ܗܵܕܟ݂ܵܐ ܕܒܘܼܫ ܪܵܒܵܐ ܒܸܣܢܝܼܣܹ̈ܐ ܘܦܲܠܵܚܹ̈ܐ ܗܵܘܝܼ ܚܫܝܼܚܹܐ ܕܩܲܒܠܝܼ ܣܢܵܕܬܵܐ.

ܚܙܵܝܬܵܐ ܓܵܘܵܢܵܝܬܵܐ (overview) ܕܓܲܙܵܐ ܕ Jobs Victoria

ܦܘܼܪ̈ܥܵܢܹܐ ܕܣܢܵܕܬܵܐ ܟܸܣܦܵܢܵܝܬܵܐ ܕܐܲܦܣܘܼܢܬܵܐ (ܡܘܼܥܵܫܵܐ) ܕ Jobs Victoria ܕܒܲܟܡܵܝܘܼܬܵܐ ܕܗܲܠ $20,000 ܡܸܬܩܲܢܝܵܢܹܐ ܝܢܵܐ ܩܵܐ ܡܟܲܣܵܝܬܵܐ ܕܡܲܨܪܵܦܹ̈ܐ ܕܐ݇ܣܝܼܪܹܐ ܝܢܵܐ ܒܡܲܦܠܲܚܬܵܐ ܕܚܲܕ ܦܲܠܵܚܵܐ ܩܵܐ 12 ܝܲܪ̈ܚܹܐ.

ܗܵܕܟ݂ܵܐ ܕܗܵܘܝܼܬܘܿܢ ܚܫܝܼܚܹܐ ܠܩܲܒܘܼܠܹܐ ܦܘܼܪܥܵܢܵܐ ܕܣܢܵܕܬܵܐ ܟܸܣܦܵܢܵܝܬܵܐ ܕܐܲܦܣܘܼܢܬܵܐ، ܓܵܪܲܓ ܕܫܘܼܓ݂ܠܵܢܹ̈ܐ ܗܵܘܝܼ ܩܵܐ ܠܵܐ ܒܵܨܘܿܪܵܐ ܡܸܢ 19 ܣܵܥܲܬܹ̈ܐ ܒܫܵܒ݂ܘܿܥܵܐ (ܝܲܢ ܒܘܼܫ ܒܵܨܘܿܪܵܐ ܐܸܢ ܦܲܠܵܚܵܐ ܐܝܼܬܠܹܗ ܚܕܵܐ ܫܲܦܠܘܼܬܵܐ ܝܲܢ ܟܹܐ ܡܲܩܪܸܒ݂ ܡܲܣܲܡܬܵܐ ܕܒܵܠܵܐ ܐܲܡܝܼܢܵܝܬܵܐ).

ܡܸܢܝܵܢܵܐ ܕܦܘܼܪ̈ܥܵܢܹܐ ܕܣܢܵܕܬܵܐ ܟܸܣܦܵܢܵܝܬܵܐ ܕܐܲܦܣܘܼܢܬܵܐ ܕܡܵܨܝܼܬܘܿܢ ܛܵܠܒܝܼܬܘܿܢ ܠܗܘܿܢ ܒܪܲܗܛܵܐ ܕܚܲܝܹ̈ܐ ܕܓܲܙܵܐ ܬܸܠܝܵܐ ܝܠܹܗ ܥܲܠ ܓܘܼܒ݂ܪܘܼܬܵܐ ܕܒܸܣܢܝܼܣܵܘܟ݂ܘܿܢ.

ܠܵܐ ܒܵܨܘܿܪܵܐ ܡܸܢ 60 ܐܸܡܘܼܢܹ̈ܐ ܕܫܘܼܓ݂ܠܵܢܹ̈ܐ ܣܢܝܼܕܹܐ ܒܝܲܕ ܓܲܙܵܐ ܕ Jobs Victoria ܒܸܕ ܗܵܘܝܼ ܩܵܐ ܢܸܫܹ̈ܐ، ܘܐܲܝܵܐ ܒܸܪܡܵܙܵܐ ܝܠܵܗ̇ ܠܟܵܐܪ ܓܘܼܒ݂ܪܵܐ ܕܟܘܼܪܗܵܢܵܐ ܕܒ݂ܵܝܪܘܿܣ ܟܘܿܪܘܿܢܵܐ ܥܒ݂ܝܼܕܵܐ ܝܠܹܗ ܥܲܠ ܦܘܼܪ̈ܣܲܝܗܝ ܩܵܐ ܡܲܫܲܟ݂ܚܬܵܐ ܕܦܘܼܠܚܵܢܵܐ.

ܩܵܐ ܕܗܵܘܝܼܬܘܿܢ ܚܫܝܼܚܹܐ ܠܩܲܒܘܼܠܹܐ ܦܘܼܪܥܵܢܵܐ ܕܣܢܵܕܬܵܐ، ܓܵܪܲܓ ܕܡܲܦܠܸܚܝܼܬܘܿܢ ܚܲܕ ܦܲܪܨܘܿܦܵܐ ܡܸܢ ܠܵܐ ܒܵܨܘܿܪܵܐ ܡܸܢ ܚܕܵܐ ܡܸܢ ܩܘܼܒܘܼܚܝܵܬܹ̈ܐ ܕܐܝܼܬܠܗܘܿܢ ܩܲܕܡܵܝܘܼܬܵܐ ܘܕܦܝܼܫܹܐ ܝܢܵܐ ܥܘܼܓ̰ܸܙܹܐ ܒܝܲܕ ܟܘܼܪܗܵܢܵܐ ܕܒ݂ܵܝܪܘܿܣ ܟܘܿܪܘܿܢܵܐ:

 • ܐ݇ܢܵܫܹ̈ܐ ܕܡ̣ܢ ܫܸܪܫܵܐ ܕܥܵܡܪܵܢܹ̈ܐ ܐܲܨܠܵܝܹ̈ܐ ܘܥܵܡܪܵܢܹ̈ܐ ܕܓܵܙܲܪ̈ܝܵܬܹܐ ܕܬܘܼܪܸܥܬܵܐ ܕܬܘܿܪܹܣ
 • ܛܵܥܝܵܢܹ̈ܐ ܒܵܬ݇ܪ ܫܘܼܓ݂ܠܵܐ ܡܣܘܼܓ݂ܠܹܐ ܠܟܸܣ ܚܸܠܡܲܬ ܕܡܲܠܦܵܢܹ̈ܐ ܡܗܲܕܝܵܢܹ̈ܐ ܕ Jobs Victoria
  (Jobs Victoria Mentor service)
 • ܐ݇ܢܵܫܹ̈ܐ ܕܗܘܸܝܹܐ ܝܢܵܐ ܒܲܛܝܼܠܹ̈ܐ ܩܵܐ 6 ܝܲܪ̈ܚܹܐ ܝܲܢ ܒܘܼܫ ܙܵܘܕܵܐ
 • ܬܵܘܬܵܒ݂ܹ̈ܐ ܚܲܕܬܵܐܝܼܬ ܡܸܛܝܹܐ ܕܝܼܢܵܐ ܡܸܢ ܒܲܬܪܵܝܘܼܬܵܐ ܕܐ݇ܢܵܫܹ̈ܐ ܠܵܐ ܗܲܡܙܸܡܵܢܹ̈ܐ ܒܠܸܫܵܢܵܐ ܐܸܢܓܠܸܣܵܝܵܐ
 • ܢܸܫܹ̈ܐ ܕܝܼܢܵܐ ܒܥܘܼܡܪܵܐ ܕ 45 ܘܒܘܼܫ ܙܵܘܕܵܐ
 • ܐ݇ܢܵܫܹ̈ܐ ܛܵܠܒܵܢܹ̈ܐ ܕܒܹܝܬ ܓܵܘܣܵܐ\ܓܵܘܣܵܢܹ̈ܐ
 • ܐ݇ܢܵܫܹ̈ܐ ܕܐܝܼܬܠܗܘܿܢ ܫܲܦܠܘܼܬܵܐ
 • ܐܲܒ݂ܵܗܹ̈ܐ ܠܚܘܼܕܵܝܹ̈ܐ
 • ܩܪܵܒ݂ܬܵܢܹ̈ܐ ܡܢܲܣܝܹ̈ܐ (veterans)
 • ܐܘܼܪ̈ܙܹܐ ܘܐ݇ܢܵܫܹ̈ܐ ܕܠܵܐ ܝܢܵܐ ܡܲܝܕܘܼܥܘܿܗ̇ ܓܵܢܲܝܗܝ ܐܲܝܟ݂ ܚܕܵܐ ܒܲܟ݂ܬܵܐ ܘܕܝܼܢܵܐ ܒܥܘܼܡܪܵܐ ܕ 45 ܫܸܢܹ̈ܐ ܘܒܘܼܫ ܙܵܘܕܵܐ
 • ܐ݇ܢܵܫܹ̈ܐ ܥܠܲܝܡܹ̈ܐ ܕܝܼܢܵܐ ܒܥܘܼܡܪܵܐ ܕܒܵܨܘܿܪܵܐ ܡܸܢ 25 ܫܸܢܹ̈ܐ
 • ܐ݇ܢܵܫܹ̈ܐ ܕܩܲܕ݇ܡܬܵܐ ܟܹܐ ܦܵܠܚܝܼ ܗܘܵܘ ܝܲܢ ܕܗܵܫܵܐܝܼܬ ܦܠܵܚܵܐ ܝܢܵܐ ܬܚܘܼܬ ܬܲܪܡܝܼܬܵܐ ܕ Working for Victoria.

ܐܸܢ ܒܸܫܠܵܡܵܐ ܝܬܘܿܢ ܠܟܠܲܝܗܝ ܫܲܪ̈ܛܹܐ ܕܚܫܝܼܚܘܼܬܵܐ ܘܝܵܗܒ݂ܝܼܬܘܿܢ ܠܲܢ ܡܵܘܕܥܵܢܘܼܬܵܐ ܕܦܝܼܫܬܵܐ ܝܠܵܗ̇ ܛܠܝܼܒܬܵܐ، ܒܸܕ ܩܲܒܠܝܼܬܘܿܢ ܙܘܼܙܹ̈ܐ، ܐܝܼܢܵܐ ܐܲܝܵܐ ܐ݇ܣܝܼܪܬܵܐ ܝܠܵܗ̇ ܒܦܸܪܝܘܼܬܵܐ ܕܙܘܼܙܹ̈ܐ ܕܐܝܼܬ ܩܵܕ݇ܡ ܐܝܼܕܵܐ ܘܒܫܠܵܡܬܵܐ ܠܫܲܪ̈ܛܹܐ.

ܝܼܠܵܗ̇ ܒܸܣܢܝܼܣܝܼ ܚܫܝܼܚܬܵܐ ܕܛܵܠܒܵܐ ܣܢܵܕܬܵܐ ܡܸܢ ܓܲܙܵܐ ܕJobs Victoria ؟

ܠܸܝܕܵܥܵܐ ܒܚܲܬܝܼܬܘܼܬܵܐ ܐܸܢ ܐܲܚܬܘܿܢ ܚܫܝܼܚܹܐ ܝܬܘܿܢ ܕܛܵܠܒܝܼܬܘܿܢ ܣܢܵܕܬܵܐ ܡܸܢ ܓܲܙܵܐ، ܡܲܚܒܸܪܘܼܢ
ܩܵܐ ܚܘܼܛܵܐ ܫܲܚܝܼܢܵܐ ܕ Jobs Victoria.

ܚܘܼܛܵܐ ܫܲܚܝܼܢܵܐ ܕ Jobs Victoria ܟܹܐ ܡܲܦܠܸܚܠܵܗ̇ ܚܸܠܡܲܬ ܐܘܼܡܬܵܝܬܵܐ ܕܬܲܪܓܲܡܬܵܐ
(National Translation and Interpreting Service (TIS))، ܬܹܠܝܼܦ̮ܘܿܢ ܡܸܢܝܵܢܵܐ ‎131 450،
ܩܵܐ ܬܲܪܓܲܡܬܵܐ  ܠܙܵܘܕܵܐ ܡܸܢ 150 ܠܸܫܵܢܹ̈ܐ.

ܡܵܨܝܼܬܘܿܢ ܕܩܵܪܝܼܬܘܿܢ ܩܵܐ ܚܘܼܛܵܐ ܫܲܚܝܼܢܵܐ ܕ Jobs Victoria ܚܲܕܪܹܫܵܐ ܥܲܠ ܡܸܢܝܵܢܵܐ‎1300 208 575  ܒܹܝܠ ܣܵܥܲܬ 9 ܒܩܲܝܕܲܡܬܵܐ ܘ 5 ܒܪܲܡܫܵܐ، ܒܝܵܘܡܵܢܹ̈ܐ ܕܬܪܹܝܢܒܫܲܒܵܐ ܗܲܠ ܥܪܘܼܒ݂ܬܵܐ ܘܐܲܚܢܲܢ ܒܸܕ ܐܵܣܪܲܚܠܵܘܟ݂ܘܿܢ ܒ TIS، ܝܲܢ ܡܲܚܒܸܪܘܼܢ ܩܵܐ TIS ܥܲܠ ܡܸܢܝܵܢܵܐ ‎131 450 ܘܐܵܢܝܼ ܒܸܕ ܐܵܣܪܝܼܠܵܘܟ݂ܘܿܢ ܒܚܘܼܛܲܢ ܫܲܚܝܼܢܵܐ. ܡܲܪ̈ܝܲܙܝܵܬܹܐ ܠܸܩܢܵܝܵܐ ܡܬܲܪ̈ܓܡܵܢܹܐ ܕ TIS ܡܵܨܝܵܐ ܕܦܵܝܫܝܼ ܥܒ݂ܝܼܕܹܐ ܡܸܢ ܩܲܕ݇ܡ ܥܸܕܵܢܵܐ ܥܲܠ ܐܸܢܬܸܪܢܹܝܬ. ܐܸܢ ܠܵܐ، ܬܲܪܓܲܡܬܵܐ ܚܲܕܪܹܫܵܝܬܵܐ ܡܵܨܝܵܐ ܕܦܵܝܫܵܐ ܡܘܼܪܝܸܙܬܵܐ ܥܲܠ ܡܸܢܝܵܢܵܐ ܕ TIS ‎131 450.

ܡܵܘܕܥܵܢܘܼܬܵܐ ܙܵܘܕܵܢܬܵܐ ܡܸܬܩܲܢܝܵܢܬܵܐ ܝܠܵܗ̇ ܠܲܐܟ݂ܵܐ: www.tisnational.gov.au

ܕܵܐܟ݂ܝܼ ܛܵܠܒܸܢ ܠܵܗ̇ ܣܢܵܕܬܵܐ؟

ܫܲܕܪܘܼܢ ܠܵܗ̇ ܛܠܵܒܬܵܘܟ݂ܘܿܢ ܥܲܠ ܐܸܢܬܸܪܢܹܝܬ ܒܡܲܦܠܲܚܬܵܐ ܕܐܵܣܘܿܪܵܐ "ܛܠܘܿܒܘܼܢ ܗܵܕܝܼܵܐ" ("Apply Now") ܒܐܸܠܬܸܚܬ.

ܛܠܘܿܒܘܼܢ ܗܵܕܝܼܵܐ (Apply now)

ܐܸܢ ܣܘܼܓ݂ܸܠܹܐ ܝܬܘܿܢ ܫܸܡܵܘܟ݂ܘܿܢ ܐܲܝܟ݂ ܚܲܕ ܡܲܦܠܸܚܵܢܵܐ، ܡܵܨܝܼܬܘܿܢ ܕܕܵܥܪܝܼܬܘܿܢ ܠܚܕܵܐ ܛܠܵܒܬܵܐ ܗܵܫܵܝܬܵܐ ܝܲܢ ܕܡܲܩܪܸܒ݂ܝܼܬܘܿܢ ܚܕܵܐ ܛܠܵܒܬܵܐ ܙܵܘܕܵܢܬܵܐ:

ܣܲܓ݂ܸܠܘܼܢ ܠܵܗ̇ ܥܒ݂ܵܪܬܵܘܟ݂ܘܿܢ (Login)

ܣܢܵܕܬܵܐ ܕܡܲܦܠܲܚܬܵܐ ܕܦܲܠܵܚܹ̈ܐ

ܡܵܨܝܼܬܘܿܢ ܕܩܲܒܠܝܼܬܘܿܢ ܣܢܵܕܬܵܐ ܠܗܲܝܘܼܪܵܘܟ݂ܘܿܢ ܕܡܲܫܟ݂ܚܝܼܬܘܿܢ ܘܕܡܲܦܠܸܚܝܼܬܘܿܢ ܐ݇ܢܵܫܹ̈ܐ ܕܡܸܢ ܓܵܘ ܩܘܼܒܘܼܚܝܵܬܹ̈ܐ ܕܐܝܼܬܠܗܘܿܢ ܩܲܕܡܵܝܘܼܬܵܐ.

ܣܲܓ݂ܸܠܘܼܢ ܠܵܗ̇ ܒܸܣܢܝܼܣܵܘܟ݂ܘܿܢ ܥܲܠ ܩܸܢܛܪܘܿܢ ܕ Jobs Victoria ܥܲܠ ܐܸܢܬܸܪܢܹܝܬ

ܩܸܢܛܪܘܿܢ ܕ Jobs Victoria ܥܲܠ ܐܸܢܬܸܪܢܹܝܬ ܝܼܠܵܗ̇ ܚܕܵܐ ܐܘܼܪܚܵܐ ܩܲܠܘܼܠܬܵܐ ܘܡܲܓܵܢܵܝܬܵܐ ܘܗܵܣܵܢܵܝܝܼ ܩܵܐ ܡܲܫܲܟ݂ܚܬܵܐ ܕܐ݇ܢܵܫܹ̈ܐ ܕܗܕܝܼܪܹܐ ܝܢܵܐ ܕܦܵܠܚܝܼ ܩܵܐܠܵܘܟ݂ܘܿܢ ܘܕܐܝܼܬܠܗܘܿܢ ܡܗܝܼܪ̈ܘܼܝܵܬܹܐ ܕܐܲܚܬܘܿܢ ܣܢܝܼܩܹܐ ܝܬܘܿܢ ܐܸܠܲܝܗܝ. ܡܵܨܝܼܬܘܿܢ ܕܣܲܓ݂ܸܠܝܼܬܘܿܢ ܠܵܗ̇ ܒܸܣܢܝܼܣܵܘܟ݂ܘܿܢ ܘܕܦܵܪܣܝܼܬܘܿܢ ܡܲܚܒܲܪ̈ܝܵܬܹܐ ܒܘܼܕ ܫܘܼܓ݂ܠܵܢܹ̈ܐ ܕܣܢܝܼܩܹܐ ܝܬܘܿܢ ܕܡܵܠܝܼܬܘܿܢ ܠܗܘܿܢ ܘܕܡܵܛܝܼܬܘܿܢ ܠܣܸܕ̈ܪܹܐ ܕܛܵܥܝܵܢܹ̈ܐ ܒܵܬ݇ܪ ܫܘܼܓ݂ܠܵܐ ܡܗ̈ܝܼܪܹܐ ܕܐܝܼܬ ܓܵܘ ܡܲܗܲܠܵܘܟ݂ܘܿܢ.

ܡܵܨܝܼܬܘܿܢ ܕܣܲܓ݂ܸܠܝܼܬܘܿܢ (register) ܥܲܠ ܩܸܢܛܪܘܿܢ ܕ Jobs Victoria ܥܲܠ ܐܸܢܬܸܪܢܹܝܬ.

ܐܵܦ ܡܵܨܝܼܬܘܿܢ ܕܦܵܪܣܝܼܬܘܿܢ ܡܲܚܒܲܪ̈ܝܵܬܹܐ ܒܘܼܕ ܫܘܼܓ݂ܠܵܢܹ̈ܐ ܪ̈ܫܝܼܡܹܐ ܕܣܢܝܼܩܹܐ ܝܬܘܿܢ ܕܡܵܠܝܼܬܘܿܢ ܠܗܘܿܢ ܡܸܢ ܓܵܘ ܣܸܕ̈ܪܹܐ ܕܩܘܼܒܘܼܚܝܵܬܹ̈ܐ ܕܛܵܥܝܵܢܹ̈ܐ ܒܵܬ݇ܪ ܫܘܼܓ݂ܠܵܐ ܕܐܝܼܬܠܗܘܿܢ ܩܲܕܡܵܝܘܼܬܵܐ. ܗܵܕܟ݂ܵܐ ܕܡܵܨܝܼܬܘܿܢ ܕܡܲܦܠܸܚܝܼܬܘܿܢ ܠܵܗ̇ ܐܲܝܵܐ ܐܘܼܪܚܵܐ، ܐܸܢ ܒܲܣܡܵܐ ܠܵܘܟ݂ܘܿܢ ܫܲܕܪܘܼܢ ܐܝܼܡܵܝܠ ܩܵܐ info@jobs.vic.gov.au ܝܲܢ ܡܲܚܒܸܪܘܼܢ ܥܲܠ ܡܸܢܝܵܢܵܐ ‎1300 208 575.