جابز ویکتوریا (Jobs Victoria)

جابز ویکتوریا مردمایی ره که بلده کار میگردن کمک مونه و صاحب کارا ره کمک مونن که کارگرایی ره که ضرورت دیرن پیدا کنه.

قد متخصصای جابز ویکتوریا می تنید د یک جای نزدیک خود خو ملاقات کنید. مو همچنان می تنیم کمک، مالومات و مشوره از طریق آنلاین و تلفون مهیا کنیم.

خدمات جابز ویکتوریا بلده کسائی که بلده کار میگردن

آیا شیمو بلده یک کار میگردین؟ ای خدمات مفت می تنه کمک کنه.

مدافعان جابز ویکتوریا

یک مدافع جابز ویکتوریا میتنه شیموره د جستجوی کار کمک کنه. یک مد افع می تنه کمکای زیر ره مهیا کنه:

 • شیموره کمک مونه که حمایت، آموزش و درسایی که بلده کار گرفتو لازم درید مهیا کنید
 • شیموره کمک مونه که د مرکز آنلاین جابز ویکتوریا بلده کار توغ کنید
 • بلده طریقه کار گرفتو مالومات شریک کنن
 • شیموره قد دیگه خدمات مثل حمایت خانه یا مشاوره وصل کنه.

بلده ازیکه قد یک مدافع توره بوگید، خط کمکی جابز ویکتوریا ره د شماره ‎1300 208 575 زنگ دید یا از نقشه ازمو استفاده کده یک مدافع ره د نزدیک خود خو پیدا کید.

مربی های جابز ویکتوریا

مربی های جابز ویکتوریا نفرایی ره که خیلی دیر شده بلده کار میگیرده حمایت مونن. اونا کسائی ره که مشکلات دیرن که کار پیدا کدو بلده شی سخت استه هم کمک مونن. یک مشاور حمایتای زیر ره می تنه:

 • کمک کنه بلده کار آماده شونید
 • کمک کنه که خلص سوانح جور کده بلده کار درخواست بدید
 • کمک کنه که بلده مصاحبه کاری آماده شونید
 • در مدت 6 ماه اول کاری شیم د یک کار نو شیموره کمک کنه.

بلده ازیکه قد یک مربی توره بوگید، خط کمکی جابز ویکتوریا ره د شماره ‎1300 208 575 زنگ دید یا از نقشه ازمو استفاده کده یک مدافع ره د نزدیک خود خو پیدا کید.

مشاورین کاری جابز ویکتوریا

مشاروین کاری جابز ویکتوریا کسائی ره که بلده کار میگیردن، کار غدرتر د کار دیرن یا می خوایین که کار خوره بدل کنن کمک مونن. یک مشاور کاری حمایتای زیر ره کیده می تنه:

 • شیموره کمک مونه که شغل خوره برنامه ریزی کنید
 • شیموره کمک مونه که مهارتا و توانایی خوره بوفامید
 • شیموره کمک مونه که درخواستای کاری ره آماده کنید
 • شیموره قد دیگه خدمات کمکی کاری معرفی کنه.

شیمو می تنید قد یک مشاور کاری د یک جای نزدیک خود خو ملاقات کنید یا یک قرار ملاقات تلفونی یا آنلاین بیگرین. بلده ازیکه یک ملاقات قد یک مشاور کاری بیگرین د شماره ‎1800 967 909 زنگ دید.

مرکز آنلاین جابز ویکتوریا

مرکز آنلاین جابز ویکتوریا یک خدمات مفت استه جایی که شیمو می تنید کار توغ کیده و بلده شی درخواست بدید.

بلده کار توغ کدو اینجی کلیک کید.

بلده درخواست ددون کار، باید خود خوره ثبت نام کنید. ثبت نام کدو چابک و آسو استه. اینجی ثبت نام کید.

باد ازیکه د مرکز آنلاین ثبت نام کدید، اعلان د باره کارایی که د مطابق شوق و موقعیت شیم باشه دریافت مونید.

خط کمکی جابز ویکتوریا

اگه بلده کار توغ کدو کمک د کار درید یا د باره خدمات جابز ویکتوریا سوال درید، خط کمکی جابز ویکتوریا ره د شماره ‎1300 208 575 زنگ دید. (9 صبح تا 5 باداز ظهر، دوشنبه تا جمعه).

خدمات جابز ویکتوریا بلده کسب و کارا

مرکز آنلاین جابز ویکتوریا

مرکز آنلاین جابز ویکتوریا یک خدمات مفت استه جایی که کاروبارا میتنن بلده کارگر بیگردن و بلده کارایی که نفر د کار دیرن اعلان کنن. بلده ازیکه کاروبار خوره ثبت نام کنید و شروع د توغ کدون کارگر کنید اینجی کلیک کید.

حمایت استخدام

شریکای جابز ویکتوریا کاروبار شیم ره کمک مونه که کارگر پیدا کنید. بلده ازیکه کمک استخدام مفت دریافت کنید، یک شریک جابز ویکتوریا ره د نزدیکی خود خو پیدا کید:

 • بلده شریک جابز ویکتوریا د بله نقشه شریک جستجو کید.
 • خط کمکی جابز ویکتوریا ره د شماره ‎1300 208 575 زنگ دید یا د info@jobs.vic.gov.au ایمیل کید.

شریکای جابز ویکتوریا کارگرای نو شیم ره قد آموزش و مشاورت کمک مونه که یقین خوره ثابت کنن تاکه اونا به صورت آسو د محل کار از شیمو منتقل شونن.

خط کمکی جابز ویکتوریا

اگه د پیدا کدون کارگر د کمک نیاز درین یا د باره خدمات جابز ویکتوریا اگو سوال درید، خط کمکی جابز ویکتوریا ره د شماره ‎1300 208 575 زنگ دید. (9 صبح تا 5 باداز ظهر، دوشنبه تا جمعه).

خدمات ترجمانی

اگه د یک ترجمان ضرورت درین:

 • اگه د یک ترجمان ضرورت درین خط کمکی جابز ویکتوریا ره د شماره ‎1300 208 575 زنگ دید.  (9 صبح تا 5 باداز ظهر، دوشنبه تا جمعه) و مو شیموره قد خدمات ترجمانی شفاهی و کتبی ملی تیس (TIS) وصل مونیم.
 • یا TIS ره د شماره ‎131 450 زنگ دید و اونا د خط کمکی ازمو زنگ خاد زد.