کاریابی ویکتوریا کسایی ره که بلده کار می گیرده کمک مونه و صاحب کارا ره قد کارگرایی که ضرورت دیرن معرفی مونه.

خدمات کاریابی ویکتوریا

طرفدارای کاریابی ویکتوریا ویکتوریایی هایی ره که د محل خودودن خو بلده کار میگیرده – در کتابخانه ها، مراکز اجتماعی، کلپ های ورزشی، راهروی های مکان های عمومی (Public Housing) و مراکز خرید – بلده ازیکه مردوما ره قد معلومات، کمک و آموزش که بلده شی مناسب استه وصل کنه، کمک مونه. طرفدارای ازمو توسط سازمان های سراسر ایالت میزبانی موشه. بلده ازیکه بوفامید که چی وقت و د کجا طرفدارای ازمو کار مونه، قد یکی از سازمانای میزبان که د نقشه ازمو لیست شده تماس بیگرید.

تشویق کننده کاریابی ویکتوریا مردوما ره کمک مونه که آماده-کار شونه، یک کار مناسب بلده شی پیدا کنه، و برای 6 ماه اول قد کار شی کمک مونه. شریکای کاریابی ویکتوریا بلده شناسایی ضرورتای تجارت صاحب کارای محلی تخصص دیرن، و تشویق کننده، صاحب کارا ره قد کارگرای که مهارت درست دیره و استعداد کار کدو د تجارت شی دیره معرفی مونه.

مشاورین کاری کاریابی ویکتوریا بلده کسائی که بلده کار میگیرده یا کار خوره تغییر میدیه راهنمایی کاری مهیا مونن. اونا مردوما ره کمک مونه که گزینه های کاری خوره بوفامه و ابزار و اطمینان لازم ره بلده شی مهیا مونه که د هدفای خو بیرسه.

بخش آنلاین کاریابی ویکتوریا یک خدمات مفت استه که صاحب کارا ره قد کارگرای ماهر، محلی معرفی مونه. کسائی که بلده کار میگیردن می تنن که بلده کارایی که توسط صاحب کارای محلی شی اعلام موشه ثبت نام و درخواست کنن. صاحب کارا می تنه بلده کارگرای ماهر، آماده د منطقه خو جستجو کنن.

بودیجه کاریابی ویکتوریا تجارت های ویکتوریا ره بلده هر کارگر مستحق تا 20,000 دالر کمک-تنخاه (wage subsidy) میدیه. قد ازی کمک مالی، صاحب کارا می تنه کارگر بیگره که کاروبار شی بیشرفت کنه.

خط تلفون کاریابی ویکتوریا 575 208 1300 کسائی ره که بلده کار میگیرده و صاحب کارایی ره که بلده کارگر میگیرده مشوره و معلومات تیلفونی مهیا مونه.

اگه شیمو ترجمان ضرورت دیرین، یا که خط تلفون کاریابی ویکتوریا ره مستقیم د شماره 575 208 1300 (از 9 گسسوبا-5 پاس روز، دوشنبه تا جمعه) زنگ دید و مو قد خدمات ترجمانی شفاهی و کتبی ملی (TIS) وصل خاد کدیم، یا TIS ره د شماره 450 131 زنگ دید و اونا د خط تلفون ازمو وصل خاد کد.