Loiloi ë Victoria aye kɔc göör/wïc luɔi kony ku döör aguiɛr-lui kek kɔc luɔi keek wïc/kɔɔrkë.

Akut loiloi ë Victoria Gɛm

Akut loiloi ë Victoria Jam ebën aye kɔc Victoria kuɔny ye gɔ̈ɔ̈r/wiɛ̈c luɔi thïn bëi cieŋic – thïn ɣöt athöör yic, ɣän luɔi jääŋ, ɣän pol ebën, ɣöt akuma yic ku ɣän adukän ebën– kua döör kɔc kek wël ë lëk, kuɔny ku piööc wënë yen piath tënë keek. Kɔc kuan jam aye kony ye Aguiɛr-lui ebën thïn wäläya yic. Yuɔ̈p/gäät aguiɛr töŋ ë aguiɛɛr-lui kony gätpiny alɔŋ thura pinyda ba yök ye nɛn ku ye tënɔ̈ lui kɔc ë kuɔny jam yen luike thïn.

Loiloi ë Victoria Mentors aye kɔc kony ba bɛ̈ɛ̈n keyï ŋic tënë luöi-luɔi, yök luɔi wënë piathke keek, ku kony keek thïn luɔiden yic tënë pɛ̈ɛ̈I kadhetem tueŋ. Akut loiloi ë Victoria ebën aŋic luɔi apiath kek aguiɛɛr-lui ebën aye dai kääŋken nhiɛr luɔi, ku adör Mentors kek aguiɛɛr-lui ebën ke kɔc naŋ käk puɔth cïk piöc ku alëu bïk lui thïn ye looi kenic.

Jobs Victoria Career Counsellors aye gɛ̈m dhöl kääŋ piöc tënë kɔc wënë göör/wïc tedä kawïc bïk keden yeloi waaric. Keek aye kɔc kɔc kony dëët yic dhölken bïk yaloi kuany ku gäm keek käk luɔi ku atïŋnyin bï yen wïc/göör keek bïk keek latueŋ ke buɔ̈th.

Ade Jobs Victoria online hub ee gam abɛc/apath ke lɔn thöŋ kek käk gɔ̈ɔ̈r aguiɛɛrlui ebën, kɔc etän. Kɔc wïc luɔi alëu bïk ro’t gätpiny tedä thiëc tënë nyïn-luɔi cë tuɔc aɣeer ye aguiɛɛrlui ebën thïn baai alɔŋden. Aguiɛɛrlui alëu bïk göör rään ŋic luɔi apɛi, kɔc cï röt guir apɛi thïn baaiden.

Ade Jobs Victoria Fund aye kɔc ë Victoria lui tajäriɛ miɔc wëu kuɔny ë cït tënë $20,000 abak raan luɔi yam. Kek wëu kuɔny kën, aguiɛɛrlui alëu bï kɔc riɔp bïk kony në tajäriɛden cɔɔl ajuakrot.

Ade Jobs Victoria hotline 1300 208 575 aye gɛm wëët ebën ku wël ye telepun yic tënë kɔc wïc luɔi ku aguiɛɛrlui ebën wënë gɔ̈ɔ̈r/wïc raan ë luɔi.

Na yïn awïc raan agamlöŋ/athook, yïn alëu tedäŋ ba ciɛ̈th yup tënë Jobs Victoria hotline atɔ̈ 1300 208 575 (9nh-5th, Aköltök agut Aköldhiëc) ku ɣok abï rɔ̈ɔ̈m ke Translating ku Interpreting Service National (TIS), tedä cɔɔl TIS atɔ̈ 131 450 ku keek abï yup nïmïrada yic.