مشاغل ویکتوریا از افرادی که به دنبال کار هستند حمایت می کند و کارفرمایان را با کارمندان مورد نیاز شان وصل می کنند.

خدمات مشاغل ویکتوریا

حامیان مشاغل ویکتوریا از ویکتوریایی هایی که به دنبال کار هستند در جوامع محلی، - در کتابخانه ها، مراکز اجتماعی، کلب های ورزشی راهروی مکان های عمومی و مراکز خرید - حمایت می کند تا مردم را با معلومات، حمایه و آموزش که برای آنها مناسب هست وصل کنند. حامیان ما توسط سازمانهای سراسر ایالت میزبانی می شوند.برای اینکه بدانید حامیان چه زمانی و در کجا فعالیت می کنند ،با یکی از سازمانهای میزبان که در نقشه ما ذکر شده است تماس بگیرید.

مشاورین مشاغل ویکتوریا به مردم کمک می کنند که آماده-کار شوند، کار مناسب برای شان پیدا می کند، و در وظیفه شان در 6 ماه اول کمک می کنند. شرکای مشاغل ویکتوریا در کار با کارفرمایان محلی برای شناسایی نیازهای تجاری شان تخصص دارند و مشاورین کارفرمایان را به کاندیدهایی با مهارت و استعداد مناسب برای کار در تجارت شان معرفی می کنند.

مشاورین شغلی مشاغل ویکتوریابرای کسانی که دنبال کار می گردند یا می خواهند تغییر شغل دهند راهنمایی شغلی ارائه می دهند .آنها به مردم کمک می کنند تا گزینه های شغلی شان را بدانند و برای رسیدن به آن به آنها ابزارها و اطمینان لازم را می دهند.

بخش آنلاین مشاغل ویکتوریا یک خدمات مجانی است که کارفرمایان را با کاندیدهای ماهر، محلی معرفی می کند.افرادیکه به دنبال کار هستند می توانند برای کارهای که توسط کارفرمایان در مناطق محلی شان اعلام می شوند ثبت نام و درخواست دهند.کارفرمایان می توانند برای کاندیدهای ماهر ،آماده در جامعه خود شان جستجو کنند.

بودجه مشاغل ویکتوریا تجارت ها را با سابسیدی دستمزد تا 20,000 دالر برای هر کارمند واجد شرایط نو کمک می کند. با این کمک مالی، کارفرمایان می توانند افراد را استخدام کنند تا تجارت شان رشد کند.

خط تلفون مشاغل ویکتوریا 1300 208 575 برای افرادیکه دنبال کار هستند و کارفرمایانی که دنبال کارمند هستند مشوره و معلومات تلفونی فراهم می کند.

اگر شما به یک ترجمان نیاز دارید، می توانید با خط تلفن مشاغل ویکتوریا مستقیماً به شماره 1300 208 575 بین ساعت (9 صبح الی 5 بعد از ظهر، از روز دوشنبه تا جمعه( تماس بگیرید و بعداً ما شما را با خدمات ترجمانی شفاهی و کتبی ملی (TIS) وصل می کنیم، یا با TIS به شماره 131 450 تماس بگیرید و آنها شما را به خط تلفون ما وصل می کنند.