Jobs Victoria ܟܹܐ ܣܵܢܕܝܼ ܩܵܐ ܐܵܢܝܼ ܐ݇ܢܵܫܹ̈ܐ ܕܛܲܥܘܼܝܹܐ ܝܢܵܐ ܒܵܬ݇ܪ ܦܘܼܠܚܵܢܵܐ ܘܟܹܐ ܗܲܝܸܪܝܼ ܩܵܐ ܡܲܦܠܸܚܵܢܹ̈ܐ ܕܡܲܫܟ݂ܚܝܼ ܠܐܵܢܝܼ ܦܲܠܵܚܹ̈ܐ ܕܣܢܝܼܩܹܐ ܝܢܵܐ ܐܸܠܲܝܗܝ.

ܡܵܨܝܼܬܘܿܢ ܕܓ̰ܵܡܥܝܼܬܘܿܢ ܥܲܡ ܚܲܕ ܚܲܒܝܼܪܵܐ ܕ Jobs Victoria ܒܚܕܵܐ ܕܘܼܟܵܐ ܕܩܘܼܪܒܵܐ ܝܠܵܗ̇ ܐܸܠܵܘܟ݂ܘܿܢ. ܐܵܦ ܟܹܐ ܡܲܩܪܸܒ݂ܲܚ ܗܲܝܲܪܬܵܐ ܘܡܵܘܕܥܵܢܘܼܬܵܐ ܘܡܸܠܟܵܐ (ܢܲܨܝܼܗܲܬ) ܥܲܠ ܐܸܢܬܸܪܢܹܝܬ ܘܥܲܠ ܬܹܠܝܼܦ̮ܘܿܢ.

ܚܸܠܡܲܬܹ̈ܐ ܕ Jobs Victoria ܩܵܐ ܐ݇ܢܵܫܹ̈ܐ ܕܛܲܥܘܼܝܹܐ ܝܢܵܐ ܒܵܬ݇ܪ ܦܘܼܠܚܵܢܵܐ

ܛܲܥܘܼܝܹܐ ܝܬܘܿܢ ܒܵܬ݇ܪ ܚܲܕ ܫܘܼܓ݂ܠܵܐ؟ ܐܲܢܹܐ ܚܸܠܡܲܬܹ̈ܐ ܡܲܓܵܢܵܝܹ̈ܐ ܡܵܨܝܼ ܕܗܲܝܸܪܝܼܠܵܘܟ݂ܘܿܢ.

ܣܢܹܐܓ݂̈ܪܹܐ ܕ Jobs Victoria

ܚܲܕ ܣܢܹܐܓ݂ܪܵܐ (advocate) ܕ Jobs Victoria ܡܵܨܹܐ ܕܗܲܝܸܪܵܘܟ݂ܘܿܢ ܐܝܼܡܲܢ ܕܛܲܥܘܼܝܹܐ ܝܬܘܿܢ ܒܵܬ݇ܪ ܫܘܼܓ݂ܠܵܐ. ܚܲܕ ܣܢܹܐܓ݂ܪܵܐ ܡܵܨܹܐ ܕ:

 • ܗܲܝܸܪܵܘܟ݂ܘܿܢ ܕܡܲܫܟ݂ܚܝܼܬܘܿܢ ܣܢܵܕܬܵܐ ܝܲܢ ܬܘܼܠܡܵܕܵܐ ܝܲܢ ܝܘܼܠܦܵܢܵܐ ܕܣܢܝܼܩܹܐ ܝܬܘܿܢ ܐܸܠܲܝܗܝ ܕܡܲܫܟ݂ܚܝܼܬܘܿܢ ܚܲܕ ܫܘܼܓ݂ܠܵܐ
 • ܗܲܝܸܪܵܘܟ݂ܘܿܢ ܕܛܲܥܝܼܬܘܿܢ ܒܵܬ݇ܪ ܫܘܼܓ݂ܠܵܢܹ̈ܐ ܒܐܘܼܪܚܵܐ ܕܩܸܢܛܪܘܿܢ ܕJobs  Victoria ܥܲܠ ܐܸܢܬܸܪܢܹܝܬ  (online hub)
 • ܝܵܗܸܒ݂ܠܵܘܟ݂ܘܿܢ ܡܵܘܕܥܵܢܘܼܬܵܐ ܒܘܼܕ ܕܵܐܟ݂ܝܼ ܠܡܲܫܟ݂ܘܼܚܹܐ ܚܲܕ ܫܘܼܓ݂ܠܵܐ
 • ܐܵܣܸܪܵܘܟ݂ܘܿܢ ܒܚܸܠܡܲܬܹ̈ܐ ܐ݇ܚܹܪ݇ܢܹ̈ܐ ܐܲܝܟ݂ ܣܢܵܕܬܵܐ ܕܫܟܵܢܬܵܐ ܝܲܢ ܡܵܠܘܿܟ݂ܘܼܬܵܐ.

ܠܗܲܡܙܘܼܡܹܐ ܥܲܡ ܚܲܕ ܣܢܹܐܓ݂ܪܵܐ، ܩܪܹܝܡܘܿܢ ܩܵܐ ܚܘܼܛܵܐ ܫܲܚܝܼܢܵܐ ܕ Jobs Victoria ܥܲܠ ܡܸܢܝܵܢܵܐ ‎1300 208 575 ܝܲܢ ܡܲܦܠܸܚܘܼܢ ܠܵܗ̇ ܨܘܼܪܲܬ ܐܲܪܥܲܢ(use our map) ܠܡܲܫܟ݂ܘܼܚܹܐ ܚܲܕ ܣܢܹܐܓ݂ܪܵܐ ܩܘܼܪܒܵܐ ܐܸܠܵܘܟ݂ܘܿܢ.

ܡܲܠܦܵܢܹ̈ܐ ܡܗܲܕܝܵܢܹ̈ܐ ܕ Jobs Victoria

ܡܲܠܦܵܢܹ̈ܐ ܡܗܲܕܝܵܢܹ̈ܐ (mentors) ܕ Jobs Victoria ܟܹܐ ܗܲܝܸܪܝܼ ܩܵܐ ܐܵܢܝܼ ܐ݇ܢܵܫܹ̈ܐ ܕܗܘܸܝܹܐ ܝܢܵܐ ܛܲܥܘܼܝܹܐ ܒܵܬ݇ܪ ܦܘܼܠܚܵܢܵܐ ܩܵܐ ܚܲܕ ܡܸܬܚܵܐ ܝܲܪܝܼܟ݂ܵܐ ܕܥܸܕܵܢܵܐ. ܐܵܢܝܼ ܐܵܦ ܟܹܐ ܗܲܝܸܪܝܼ ܩܵܐ ܐ݇ܢܵܫܹ̈ܐ ܕܐܝܼܬܠܗܘܿܢ ܩܸܛ̈ܪܹܐ ܕܟܹܐ ܡܲܥܒ݂ܸܕܝܼܠܵܗ̇ ܒܘܼܫ ܥܲܣܩܵܐ ܩܵܐܠܲܝܗܝ ܕܡܲܫܟ݂ܚܝܼ ܚܲܕ ܫܘܼܓ݂ܠܵܐ. ܚܲܕ ܡܲܠܦܵܢܵܐ ܡܗܲܕܝܵܢܵܐ ܡܵܨܹܐ ܕ:

 • ܗܲܝܸܪܵܘܟ݂ܘܿܢ ܕܗܲܕܪܝܼܬܘܿܢ ܠܵܗ̇ ܓܵܢܵܘܟ݂ܘܿܢ ܩܵܐ ܦܘܼܠܚܵܢܵܐ
 • ܗܲܝܸܪܵܘܟ݂ܘܿܢ ܕܒܵܪܝܼܬܘܿܢ ܚܲܕ ܟܘܼܢܵܫܵܐ ܕܢܸܣܝܵܢܵܐ ܦܘܼܠܚܵܢܵܝܵܐ (resume) ܘܕܛܵܠܒܝܼܬܘܿܢ ܫܘܼܓ݂ܠܵܢܹ̈ܐ
 • ܗܲܝܸܪܵܘܟ݂ܘܿܢ ܕܗܲܕܪܝܼܬܘܿܢ ܠܵܗ̇ ܓܵܢܵܘܟ݂ܘܿܢ ܩܵܐ ܚܕܵܐ ܬܦܲܩܬܵܐ ܕܦܵܬܵܐ ܠܦܵܬܵܐ ܩܵܐ ܡܲܫܲܟ݂ܚܬܵܐ ܕܫܘܼܓ݂ܠܵܐ
 • ܣܵܢܸܕܠܵܘܟ݂ܘܿܢ ܒܡܸܬܚܵܐ ܕܐܸܫܬܵܐ ܝܲܪ̈ܚܹܐ ܩܲܕܡܵܝܹ̈ܐ ܓܵܘ ܫܘܼܓ݂ܠܵܘܟ݂ܘܿܢ ܚܲܕܬܵܐ.

ܠܗܲܡܙܘܼܡܹܐ ܥܲܡ ܚܲܕ ܡܲܠܦܵܢܵܐ ܡܗܲܕܝܵܢܵܐ، ܩܪܹܝܡܘܿܢ ܩܵܐ ܚܘܼܛܵܐ ܫܲܚܝܼܢܵܐ ܕ Jobs Victoria ܥܲܠ ܡܸܢܝܵܢܵܐ ‎1300 208 575 ܝܲܢ ܡܲܦܠܸܚܘܼܢ ܠܵܗ̇ ܨܘܼܪܲܬ ܐܲܪܥܲܢ(use our map) ܠܡܲܫܟ݂ܘܼܚܹܐ ܚܲܕ ܡܲܠܦܵܢܵܐ ܡܗܲܕܝܵܢܵܐ ܩܘܼܪܒܵܐ ܐܸܠܵܘܟ݂ܘܿܢ.

ܡܵܠܘܿܟ݂ܹ̈ܐ ܕܐܘܼܡܵܢܘܼܬܵܐ ܕ Jobs Victoria

ܡܵܠܘܿܟ݂ܹ̈ܐ ܕܐܘܼܡܵܢܘܼܬܵܐ (Career Counsellors) ܕ Jobs Victoria ܟܹܐ ܗܲܝܸܪܝܼ ܩܵܐ ܐܵܢܝܼ ܐ݇ܢܵܫܹ̈ܐ ܕܛܲܥܘܼܝܹܐ ܝܢܵܐ ܒܵܬ݇ܪ ܦܘܼܠܚܵܢܵܐ ܝܲܢ ܕܣܢܝܼܩܹܐ ܝܢܵܐ ܠܒܘܼܫ ܙܵܘܕܵܐ ܦܘܼܠܚܵܢܵܐ ܝܲܢ ܕܒܵܥܝܼ ܕܫܲܚܠܸܦܝܼܠܵܗ̇ ܐܘܼܡܵܢܘܼܬܲܝܗܝ. ܚܲܕ ܡܵܠܘܿܟ݂ܵܐ ܕܐܘܼܡܵܢܘܼܬܵܐ ܡܵܨܹܐ ܕ:

 • ܗܲܝܸܪܵܘܟ݂ܘܿܢ ܕܡܲܬܒ݂ܝܼܬܘܿܢ ܚܲܕ ܚܘܼܛܵܛܵܐ (ܦܸܠܠܵܢ) ܩܵܐ ܐܘܼܡܵܢܘܼܬܵܘܟ݂ܘܿܢ
 • ܗܲܝܸܪܵܘܟ݂ܘܿܢ ܕܦܲܪܡܝܼܬܘܿܢ ܠܗܘܿܢ ܡܗܝܼܪ̈ܘܼܝܵܬܵܘܟ݂ܘܿܢ ܘܡܨܵܝܵܬܵܘܟ݂̈ܘܿܢ
 • ܗܲܝܸܪܵܘܟ݂ܘܿܢ ܕܗܲܕܪܝܼܬܘܿܢ ܠܗܘܿܢ ܛܠܵܒܝܵܬܵܘܟ݂̈ܘܿܢ ܕܫܘܼܓ݂ܠܵܢܹ̈ܐ
 • ܐܵܣܸܪܵܘܟ݂ܘܿܢ ܒܚܸܠܡܲܬܹ̈ܐ ܐ݇ܚܹܪ݇ܢܹ̈ܐ ܕܣܢܵܕܬܵܐ ܕܐܘܼܡܵܢܘܼܬܵܐ.

ܡܵܨܝܼܬܘܿܢ ܕܓ̰ܵܡܥܝܼܬܘܿܢ ܥܲܡ ܚܲܕ ܡܵܠܘܿܟ݂ܵܐ ܕܐܘܼܡܵܢܘܼܬܵܐ ܒܚܕܵܐ ܕܘܼܟܵܐ ܩܘܼܪܒܵܐ ܐܸܠܵܘܟ݂ܘܿܢ ܝܲܢ ܡܵܨܝܼܬܘܿܢ ܕܡܲܪܝܸܙܝܼܬܘܿܢ ܚܲܕ ܘܲܥܕܵܐ ܥܲܠ ܐܸܢܬܸܪܢܹܝܬ ܝܲܢ ܒܬܹܠܝܼܦ̮ܘܿܢ. ܡܲܚܒܸܪܘܼܢ ܥܲܠ ܡܸܢܝܵܢܵܐ ‎1800 967 909 ܠܡܲܪܝܘܼܙܹܐ ܚܲܕ ܘܲܥܕܵܐ ܥܲܡ ܚܲܕ ܡܵܠܘܿܟ݂ܵܐ ܕܐܘܼܡܵܢܘܼܬܵܐ.

ܩܸܢܛܪܘܿܢ ܕ Jobs Victoria ܥܲܠ ܐܸܢܬܸܪܢܹܝܬ

ܩܸܢܛܪܘܿܢ ܕ Jobs Victoria ܥܲܠ ܐܸܢܬܸܪܢܹܝܬ ܝܼܠܵܗ̇ ܚܕܵܐ ܚܸܠܡܲܬ ܕܡܵܨܝܼܬܘܿܢ ܕܡܲܦܠܸܚܝܼܬܘܿܢ ܠܵܗ̇ ܩܵܐ ܛܲܥܵܝܬܵܐ ܒܵܬ݇ܪ ܘܛܠܵܒܬܵܐ ܕܫܘܼܓ݂ܠܵܢܹ̈ܐ.

ܠܛܲܥܘܼܝܹܐ ܒܵܬ݇ܪ ܫܘܼܓ݂ܠܵܢܹ̈ܐ، ܢܩܘܿܪܘܼܢ ܠܲܐܟ݂ܵܐ (click here).

ܠܸܛܠܵܒܵܐ ܫܘܼܓ݂ܠܵܢܹ̈ܐ، ܓܵܪܲܓ ܕܣܲܓ݂ܸܠܝܼܬܘܿܢ ܠܹܗ ܫܸܡܵܘܟ݂ܘܿܢ (register). ܣܲܓ݂ܲܠܬܵܐ ܩܲܠܘܼܠܬܵܐ ܝܠܵܗ̇ ܘܦܫܝܼܛܬܵܐ. ܣܲܓ݂ܸܠܘܼܢ ܠܲܐܟ݂ܵܐ (Register here).

ܡܸܢ ܒܵܬ݇ܪ ܕܣܘܼܓ݂ܸܠܹܐ ܝܬܘܿܢ ܫܸܡܵܘܟ݂ܘܿܢ ܒܐܘܼܪܚܵܐ ܕܩܸܢܛܪܘܿܢ ܥܲܠ ܐܸܢܬܸܪܢܹܝܬ، ܒܸܕ ܫܲܪܝܼܬܘܿܢ ܩܲܒܘܼܠܹܐ ܐܸܓܲܪ̈ܝܵܬܹܐ ܐܹܠܸܟܬܪ̈ܘܿܢܵܝܹܐ ܒܘܼܕ ܫܘܼܓ݂ܠܵܢܹ̈ܐ ܚܲܕܬܹ̈ܐ ܕܒܠܸܚܵܡܵܐ ܝܢܵܐ ܥܲܡ ܗܸܢܝܵܢܵܘܟ݂̈ܘܿܢ ܘܕܘܼܟܵܘܟ݂ܘܿܢ.

ܚܘܼܛܵܐ ܫܲܚܝܼܢܵܐ ܕ Jobs Victoria

ܐܸܢ ܣܢܝܼܩܹܐ ܝܬܘܿܢ ܠܗܲܝܲܪܬܵܐ ܟܲܕ ܛܲܥܘܼܝܹܐ ܝܬܘܿܢ ܒܵܬ݇ܪ ܦܘܼܠܚܵܢܵܐ ܝܲܢ ܐܸܢ ܐܝܼܬܠܵܘܟ݂ܘܿܢ ܒܘܼܩܵܪܹܐ ܒܘܼܕ ܚܸܠܡܲܬܹ̈ܐ ܕ Jobs Victoria، ܡܲܚܒܸܪܘܼܢ ܩܵܐ ܚܘܼܛܵܐ ܫܲܚܝܼܢܵܐ ܕ Jobs Victoria ܥܲܠ ܡܸܢܝܵܢܵܐ ‎1300 208 575 (ܣܵܥܲܬ 9 ܒܩܲܝܕܲܡܬܵܐ ܗܲܠ 5.00 ܒܪܲܡܫܵܐ، ܝܵܘܡܵܢܹ̈ܐ ܕܬܪܹܝܢܒܫܲܒܵܐ ܗܲܠ ܥܪܘܼܒ݂ܬܵܐ).

ܚܸܠܡܲܬܹ̈ܐ ܕ Jobs Victoria ܩܵܐ ܒܸܣܢܝܼܣܹ̈ܐ

ܩܸܢܛܪܘܿܢ ܕ Jobs Victoria ܥܲܠ ܐܸܢܬܸܪܢܹܝܬ

ܩܸܢܛܪܘܿܢ ܕ Jobs Victoria ܥܲܠ ܐܸܢܬܸܪܢܹܝܬ ܝܼܠܵܗ̇ ܚܕܵܐ ܚܸܠܡܲܬ ܡܲܓܵܢܵܝܬܵܐ ܐܲܝܟܵܐ ܕܒܸܣܢܝܼܣܹ̈ܐ ܡܵܨܝܼ ܕܛܲܥܝܼ ܒܵܬ݇ܪ ܦܲܠܵܚܹ̈ܐ ܘܕܦܵܪܣܝܼ ܡܵܘܕܥܵܢܘܼܬܵܐ ܒܘܼܕ ܫܵܘܦܵܢܹ̈ܐ ܕܫܘܼܓ݂ܠܵܢܹ̈ܐ ܣܦܝܼܩܹ̈ܐ. ܢܩܘܿܪܘܼܢ ܠܲܐܟ݂ܵܐ (Click here) ܠܣܲܓ݂ܘܼܠܹܐ ܫܸܡܵܐ ܕܒܸܣܢܝܼܣܵܘܟ݂ܘܿܢ ܘܫܲܪܹܝܡܘܼܢ ܛܲܥܘܼܝܹܐ ܒܵܬ݇ܪ ܦܲܠܵܚܹ̈ܐ.

ܓܲܙܵܐ ܕ Jobs Victoria

ܣܢܵܕܬܵܐ ܕܡܲܦܠܲܚܬܵܐ ܕܦܲܠܵܚܹ̈ܐ

ܫܲܪ̈ܝܼܟܹܐ ܕ Jobs Victoria ܡܵܨܝܼ ܕܗܲܝܸܪܝܼ ܩܵܐ ܒܸܣܢܝܼܣܵܘܟ݂ܘܿܢ ܕܡܲܫܟ݂ܚܵܐ ܦܲܠܵܚܹ̈ܐ. ܠܩܲܒܘܼܠܹܐ ܣܢܵܕܬܵܐ ܡܲܓܵܢܵܝܬܵܐ ܒܡܲܦܠܲܚܬܵܐ ܕܦܲܠܵܚܹ̈ܐ، ܡܲܫܟ݂ܚܘܼܢ ܚܲܕ ܫܲܪܝܼܟܵܐ ܕ Jobs Victoria ܩܘܼܪܒܵܐ ܐܸܠܵܘܟ݂ܘܿܢ:

 • ܛܲܥܹܝܡܘܼܢ ܒܵܬ݉ܪ ܚܲܕ ܫܲܪܝܼܟܵܐ ܕ Jobs Victoria ܥܲܠ ܨܘܼܪܲܬ ܐܲܪܥܵܐ ܕܫܲܪ̈ܝܼܟܹܐ partners map))
 • ܡܲܚܒܸܪܘܼܢ ܩܵܐ ܚܘܼܛܵܐ ܫܲܚܝܼܢܵܐ ܕ Jobs Victoria ܥܲܠ ܡܸܢܝܵܢܵܐ ‎1300 208 575 ܝܲܢ ܫܲܕܪܘܼܢ ܐܝܼܡܵܝܠ ܩܵܐ info@jobs.vic.gov.au

ܫܲܪ̈ܝܼܟܹܐ ܕ Jobs Victoria ܡܵܨܝܼ ܕܣܵܢܕܝܼ ܩܵܐ ܦܲܠܵܚܵܘܟ݂̈ܘܿܢ ܚܲܕܬܹ̈ܐ ܒܬܘܼܠܡܵܕܵܐ ܘܡܲܠܲܦܬܵܐ ܡܗܲܕܝܵܢܬܵܐ، ܒܢܝܼܫܵܐ ܠܚܲܬܘܼܬܹܐ (ܐܲܟܘܼܕܹܐ) ܕܫܲܢܵܝܬܲܝܗܝ ܠܓܵܘ ܕܘܼܟܵܐ ܕܦܘܼܠܚܵܢܵܘܟ݂ܘܿܢ ܗܵܘܝܵܐ ܨܦܝܼܬܵܐ ܘܕܠܵܐ ܩܸܛܪܹ̈ܐ.

ܚܘܼܛܵܐ ܫܲܚܝܼܢܵܐ ܕ Jobs Victoria

ܐܸܢ ܣܢܝܼܩܹܐ ܝܬܘܿܢ ܠܗܲܝܲܪܬܵܐ ܒܡܲܫܲܟ݂ܚܬܵܐ ܕܦܲܠܵܚܹ̈ܐ ܝܲܢ ܐܸܢ ܐܝܼܬܠܵܘܟ݂ܘܿܢ ܒܘܼܩܵܪܹܐ ܒܘܼܕ ܚܸܠܡܲܬܹ̈ܐ ܕ Jobs Victoria، ܡܲܚܒܸܪܘܼܢ ܩܵܐ ܚܘܼܛܵܐ ܫܲܚܝܼܢܵܐ ܕ Jobs Victoria ܥܲܠ ܡܸܢܝܵܢܵܐ ‎1300 208 575 (ܣܵܥܲܬ 9 ܒܩܲܝܕܲܡܬܵܐ ܗܲܠ 5.00 ܒܪܲܡܫܵܐ، ܝܵܘܡܵܢܹ̈ܐ ܕܬܪܹܝܢܒܫܲܒܵܐ ܗܲܠ ܥܪܘܼܒ݂ܬܵܐ).

ܚܸܠܡܲܬܹ̈ܐ ܕܬܲܪܓܲܡܬܵܐ

ܐܸܢ ܣܢܝܼܩܹܐ ܝܬܘܿܢ ܠܚܲܕ ܡܬܲܪܓܡܵܢܵܐ:

 • ܡܲܚܒܸܪܘܼܢ ܩܵܐ ܚܘܼܛܵܐ ܫܲܚܝܼܢܵܐ ܕ Jobs Victoria ܥܲܠ ܡܸܢܝܵܢܵܐ ‎1300 208 575 (ܣܵܥܲܬ 9 ܒܩܲܝܕܲܡܬܵܐ ܗܲܠ 5.00 ܒܪܲܡܫܵܐ، ܝܵܘܡܵܢܹ̈ܐ ܕܬܪܹܝܢܒܫܲܒܵܐ ܗܲܠ ܥܪܘܼܒ݂ܬܵܐ) ܘܐܲܚܢܲܢ ܒܸܕ ܐܵܣܪܲܚܠܵܘܟ݂ܘܿܢ ܒܚܸܠܡܲܬ ܐܘܼܡܬܵܝܬܵܐ ܕܬܲܪܓܲܡܬܵܐ (Translating and Interpreting Service National (TIS)).
 • ܝܲܢ ܡܲܚܒܸܪܘܼܢ ܩܵܐ TIS ܥܲܠ ܡܸܢܝܵܢܵܐ ‎131 450 ܘܐܵܢܝܼ ܒܸܕ ܡܲܚܒܸܪܝܼ ܩܵܐ ܚܘܼܛܲܢ ܫܲܚܝܼܢܵܐ.