Kɛn yiöw ba la̲a̲t luäk kɛ piëth kɛnɛ luoc thin gua̲th i̲n luäkɛ ji Victoria tin gör kɛ lät ti̲ tuɔkɛ ni kɛ.

Mi ɛ jin ran Victoria mi nhɔk ɤöö bi nath la̲th lät, kɛn lät Victoria dë ji luäk kɛ yiöw kɛ ɤöö bi nɛy tin cuc ɛlɔŋ kɛ kui̲ riekni ciɛŋni gieŋä ti ci tuɔk kä nɛy dial.

Ɛŋu mi la la̲t lua̲k Victoria?

Läät Victoria yiöw lätni tin ca tha̲ŋkiɛn wuoc ɛ wɔä kä $20,000 të kɛn thin kɛ nɛy tin la̲t kɛ naath tin rɔŋ kɛ gör lätni. Yiöw lätni ti ca tha̲ŋkiɛn wuoc dë kɛ mat kɛ yiöw tin ci wɔä rar kɛ na̲a̲ŋ la̲tni kɛ kɔr päthni da̲ŋ 12 wäl rɛw rɛy la̲t.

Deri̲ wargakni ku thöp gua̲th 20 yiöwni ti ca tha̲ŋkiɛn wuoc ɛ wɔä nikä jɛn rɛw kɛ gua̲th mi ro̲ŋ kä pär kɛ la̲a̲t wëë kɛl kɛ pëk lätdä kɔkä kuakni ku.

Pëk mi 60 jɛn bäkɛl wikä kuɔr rɛy lätni Victoria ba luäk män, mi luot ni gɔy kä tin ci tuɔk kɛ kui läthä diɛn lät kä tin ci jɔc.

Kɛ ɤöö bi rɔ̲ŋ kä tin wuɔc kɛ tha̲ŋkiɛn bi rami të kɛ kɛl kä tin ca la̲th nhiam kä buɔn ɛmɛ të pinyɛ. Kɛn nɛy ɛ ti̲ luäkɛ kɛ ɤöö ci nɛmɛ ni ɛ jɔc kuäŋdiɛn lät ya̲r ni kɛliew dɛ.

Kɛn läät Victoria lua̲k yiöwni lua̲kɛ tin ca la̲th nhiam kä gör lätni:

 • Män tin ci runkiɛn cuop kä jɛn ŋuan 45
 • Gör lätni tin ci jäny baŋ kɛ gua̲th mi bär (känɛ lät kɛ kɔr päthni da̲ŋ bä kɛl kiɛ ɛ wɔä wɔ nhiam)
 • Gör lätni ca rɔ gɔr kɛ la̲a̲t Victoria tin të kɛl kɛ kɛ
 • Diël kɛnɛ/kiɛ gɔy ciɛŋä nɛni tin të thok wɔath
 • Nɛy ti̲ thiɛl lua̲ŋ
 • Nɛy tin gör kɛ ciaŋ wieni ti̲ go̲l/gua̲th ga̲ŋ
 • Nɛy ti̲ ɤöth tin pay cuop gua̲thni ti̲ ci ruac kɛ thok nɛni ti bör
 • Nɛy ti̲ tiɛni ti̲ të kɛ run ti jɛn rɛw widɛ 25
 • Nɛy tin të kɛ run ti̲ jɛn ŋuan 45
 • Nɛy tin ci jäny lät
 • Nɛy te̲ ca la̲t ni wal rɛy lätdä Victoria mi ca rialikä.

Mi ɛ jin rami la̲t naath kä ti̲ kɛ nhɔk kɛ gör lätni Victoria luäk, bi la̲a̲t dhiël gör kä buɔn tin ca la̲th nhiam ɛŋuot thöpni wargakni ku kɛ luäk.

Mi luäŋi̲ tin gör kɛ kɛ jëk kɛndial kä thöpi̲ läri̲ ti̲ rɔ̲ŋ, bi luäk jëk, mi wɔä kɛl kɛ jëk ɛn jëkɛ duɔr kɛnɛ ta̲a̲ dɛ.

Dëri̲ wargakni ku thöp gua̲th yiöwni tin wuoc kɛ 20 tha̲ŋkiɛn ɛ wɔäni kä jɛn rɛw kɛ la̲t lät ni ciaŋ. Mi ɛ jin rami lät naath kä të kɛ lua̲ŋ kɛ no̲ŋ lätni ti ŋuan kɛ buɔn ti ca la̲th nhiam deri̲ kɔ cɔl kɛ lät Victoria kɛ emailing info@jobs.vic.gov.au

Jɛn ɛn thukdä rɔŋɛ kɛ ɤöö bɛ luäk jëk?

Mi göri̲ ɤöö biɛ ŋa̲ci̲ rɔŋi̲ kɛ jëk luäkä min thöp kɛ wargakni thin, yɔtni kɛ lät Victoria min la jëkɛ kɛ.

Kɛn läät Victoria min la jëkɛ kɛ lätdɛ kɛ Luɔ̲c kɛnɛ guëc lätni wëc kɛliew (TIS) – 131450 – kɛ luɔc kɛnɛ guëc rɛy thukni ti̲ kuɔr widɛ jɛn 150 dhiëc.

Deri̲ ɤɔni̲ bi yua̲t bɔ kɛ lät Victoria min la jëkɛ kɛ mi ci yua̲t ɛ 1300 208 575 kama̲ thabä ŋuan kɛ run waŋ ɛ wɔä kä thadhiëc kɛ thiaŋ, kɛl lätni ɛ wɔä kä dhiëc lätni kä bi nɛy i̲ mat kɛ TIS, kiɛ yɔ̲tni TIS kɛ 131 450 kä bi min la yɔ̲t kɛ kɔ cu wië. TIS luɔ̲c dë kɛn wargakni köt gör rɛy juam ɛŋuot, kiɛ kɛ luuc talɛponä mi pɛ̈th kɛ TIS wëc kɛliew te thin ɛ 131 450.

Läri̲ ti̲ ŋuan të kɛ thin wa̲nɛmɛ: www.tisnational.gov.au

Bä wargakni lätdä thöp idi?

Mi göri̲ luäk mi dɔŋ kɛ thöp wargakni ku kä luäk, yɔ̲tni kɛ lät Victoria min la jëkɛ kɛ.

Kɛn läät Victoria min la jëkɛ kɛ lätdɛ kɛ Luɔ̲c kɛnɛ guëc lätni wëc kɛliew (TIS) – 131 450 – kɛ luɔc kɛnɛ guëc rɛy thukni ti̲ kuɔr widɛ jɛn 150 dhiëc.

Deri̲f yua̲t kɛ lät Victoria min la jëkɛ kɛ ɛ 1300 208 575 kama̲ thabä ŋuan kɛ run waŋ ɛ wɔä kä thadhiëc kɛ thiaŋ, kɛl lätni ɛ wɔä kä dhiëc lätni kä bi nɛyi̲ mat kɛ TIS, kiɛ yɔtni kɛ TIS ɛ 131 450 kä bi min la yɔt kɛ kɔ cu wië. TIS luɔ̲c dë kɛn wargakni köt gör rɛy juam ɛŋuot, kiɛ kɛ luuc talɛponä mi pɛ̈th kɛ TIS wëc kɛliew te thin ɛ 131 450.

Läri̲ ti̲ ŋuan të kɛ thin wa̲nɛmɛ: www.tisnational.gov.au

Thöpni wargakni ku kɛ rɛy juam kɛ biɛl ɛn ca nyuoth piny wa̲nɛmɛ.

Apply Now

Luäk la̲thä naath lät

Luäk te thin kɛ luäkdu kɛ jëk kɛnɛ läth nɛni ti̲ rɔ̲ŋ lät kä buɔ̲n göri lätni min ca la̲th nhiam. Mi ɛ jin ramin läth naath lät, bi lätdu gɔ̲r piny kä lät Victoria . Deri̲ lät pua̲t gua̲mɛ kä deri̲ mat kɛ nɛy ti ŋuan ti dë lät kɛl kɛ ji. La̲t baŋ ɛmɛ kɛ lät jakɛ ji kä ba cɔl kɛ ɤɔn tin gör kɛ ŋäc ɛn göri̲ – känɛ yiö ku kɛnɛ gua̲th ɛn naŋi̲.

Mi ɛ jin ramin la̲th naath lät mi nhɔk rëp lätni kɛ kui nɛni tin ca la̲th nhiam deri̲ yua̲t lätni Victoria kɛ Imël

Kɛ läri̲ tin kɔŋ yɔtni lät Victoria min la jëkɛ kɛ ɛ 1300 208 575 kama̲ thabä ŋuan kɛ run waŋ ɛ wɔä kä thadhiëc kɛ thiaŋ, kɛl lätni ɛ wɔä kä dhiëc lätni.

Luäk läthä naath lät:  jobs.vic.gov.au/findstaff