ای بودجه صاحب کارا ره بلده رشد وبهبودی شی د وقتایی که اونا مردمای وکتوریا ره بلده کار پیدا کدو د یک وظیفه دوامدار کمک مونه، حمایه مونه.

اگه شیمو یک صاحب کار د وکتوریا استید و آماده اید که یک کارگر نو بیگرید، بودجه مرکز کاریابی وکتوریا شیموره بلده ازیکه کسائی ره که از تمام کیده زیادتر از خاطر همه گیری ضربه مالی خوره د کار بیگرید، کمک مالی مونه.

بودجه مرکز کاریابی وکتوریا چیزاسته؟

کمک پیسه ای بلده تنخاه کارگرا از طرف مرکز کاریابی وکتوریا بلده صاحب کارای مستحق که کارگرای مستحق ره د کار بیگره تا 20,000 دالر ره موجود استه. کمک تنخاه بلده هزینای کارگرای نو برای اولنه 12 ماه کاری شی می تنه که استفاده شونه.

شیمو نظر به کلانی کاروبارخو می تنید که بلده کمک تنخاه برای برابر تا 20 کارگر تمام وقت درخواست بیدید.

حداقل 60 درصد کارا که توسط بودجه مرکز کاریابی وکتوریا کمک موشه بلده خاتینو خاد بود، که نشان دهنده تاثیر بزرگی استه که مریضی د بله فرصتای کاری ازونا اندخته.

بلده ازیکه برای ازی کمک مستحق شونید باید اگو کس ره حد اقل از یکی از گروپای اولویت که د تیلو نوشته شده د کار بیگرید. ای گروپا ازی خاطر کمک موشه که امی مریضی فقط د بلی کارای شی تاثیر ایشته.

بودجه مرکز کاریابی وکتوریا امی کارگرای ره که د اولویت استه کمک مالی مونه که کار دشته شن.

 • خاتینویی که سن شی از 45 بال استه
 • نفرایی که بلده دراز-مدت بی کارن (بلده 6 ماه یا زیادتر بی کارن)
 • نفرایی که قد همکارای مرکز کاریابی وکتوریا ثبت نام استن
 • مردمای بومی/و یا تنگی تورس
 • نفرایی که معیوب استن
 • نفرایی که پناهجو/ مهاجر استن
 • مهاجرای نوامده از جایایی که زبون اصلی شی انگلیسی نیسته
 • نفرای جوان زیر سن 25
 • نفرایی که سن شی از 45 بال استن
 • نفرایی که بلده ازی کشور د جنگ رفتن پس امدن
 • نفرایی که د گذشته د برنامه ابتکار مرکز کاریابی وکتوریا کار کدن.

اگه شیمو یک صاحب کار استید و بلده کمک گرفتو از مرکز کاریابی وکتوریا دلچسپی درید، پیش ازیکه بلده کمک درخواست بیدید باید امزی گروپای اولویت کاگرا ره د کار بیگرید.

اگه شیمو تمام معیارای مستحق بودو ره دشته شید و معلومات ضروری ره مهیا کنید، به شرط موجود بودون بودجه و شرایط شی، کمک دریافت خاد کدید.

شیمو می تنید که بلده تا برابر 20 کارگر تمام وقت کمک تنخاه درخواست بیدید. اگه شیمو یک صاحب کار استید ومی تنید که کار زیادتر بلده ازی گروپ نفرایی که د اولویت استه کار ایجاد کنید لطف کده مرکز کاریابی وکتوریا ره د info@jobs.vic.gov.au ایمیل کید.

آیا کاروبار ازمه مستحق استه که بلده کمک د ای بودجه درخواست کنه؟

بلده ازیکه بوفامید که آیا شیمو بلده ازی کمک مستحق استید یا نه، لطف کده شماره کمکی مرکز کاریابی وکتوریا ره زنگ دید.

خط کمکی مرکز کاریابی وکتوریا از خدمات ترجمانی زبانی و نوشته ای ملی (TIS) – 131 450 – بلده ترجمانی زبانی و نوشته ای د زیادتر از 150 زبان استفاده نه.

شیمو یا می تنید که مستقیم خط کمکی مرکز کاریابی وکتوریا ره د شماره 1300208575 بین ساتای 9 صبح-5 پاس روز، از روز دوشنبه تا جمعه زنگ دید و مو خودونیم ده TIS (ترجمان) وصل نیم، یا TIS ره ده شماره  131450 زنگ دید و اونا شیموره قد مو روخ نه. ترجمانای TIS ره یا می تنید که پیشلو از طریق آنلاین بوک کید، یا بلده ترجمانای تلفونی عاجل ترجمانای TIS د شماره 131450 موجود استه.

معلومات زیادتر د اینجی موجود استه: www.tisnational.gov.au

مه چی رقم درخواست کنوم؟

اگه شیمو بلده درخواست ددو به کمک اضافی ضرورت درید، لطف کده خط کمکی مرکز کاریابی وکتوریا ره زنگ دید.

خط کمکی مرکز کاریابی وکتوریا از خدمات ترجمانی زبانی و نوشته ای ملی (TIS) – 131 450 – بلده ترجمانی زبانی و نوشته ای د زیادتر از 150 زبان استفاده نه.

شیمو یا می تنید که مستقیم خط کمکی مرکز کاریابی وکتوریا ره د شماره 1300208575 بین ساتای 9 صبح-5 پاس روز، از روز دوشنبه تا جمعه زنگ دید و مو خودونیم ده TIS (ترجمان) وصل نیم، یا TIS ره ده شماره  131450 زنگ دید و اونا شیموره قد مو روخ نه. ترجمانای TIS ره یا می تنید که پیشلو از طریق آنلاین بوک کید، یا بلده ترجمانای تلفونی عاجل ترجمانای TIS د شماره 131450 موجود استه.

معلومات زیادتر د اینجی موجود استه: www.tisnational.gov.au

درخواست آنلاین خوره از طریق دکمه Apply Now د تیلو ریی کید.

Apply Now

کمک بلده د کار گرفتو

بلده کمک قد پیدا کدو و دکار گرفتون نفرایی مستحق که از گروپای اولویت استه کمک موجود استه. اگه شیمو کارگر میگرین، می تنید که کاروبار خوره ده مرکز کاریابی وکتوریا ثبت نام کنید. شیمو می تنید که د اینجی کار اعلان کنید و قد تعداد زیادی نفرای که آماده استه بلده شیم کار کنه وصل شونید. ای خدماتی مُفت و آسو لیست کوتاه از کاگرای محلی ره قد مهارت و تجربه که شیمو ضرورت درید بلده شیم مهیا مونه – وقت و پیسه شیم ضایع نه موشه.

اگه شیمو یک صاحب کار استید و شوق درید که تعداد زیاد کار ره بلده نفرای که از گروپای اولویت استه ایجاد کنید لطف کده مرکز کاریابی وکتوریا ره د ایمیل کید.

بلده معلومات زیادتر خط کمکی مرکز کاریابی وکتوریا ره د شماره 1300208575 بین ساتای 9 صبح-5پاسی روز، از روز دوشنبه تا جمعه زنگ دید.

کمک بلده د کار گرفتو:  jobs.vic.gov.au/findstaff