Ang Fund ay susuporta sa mga taga-empleyo para lumago at makabangon habang tinutulungan ang mga  taga-Victoria na makahanap ng mga permanenteng trabaho.

Kung ikaw ay isang taga-empleyo na Victorian na handang tumanggap ng bagong kawani, ang Jobs Victoria Fund ay pinansyal na makasusuporta sa iyo upang mag-empleyo ng mga tao na ang kabuhayan ay masyadong naapektuhan ng pandemya.

Ano ang Jobs Victoria Fund?

Ang tulong na salapi galing sa gobyerno ng Jobs Victoria para sa pasahod na hanggang $20,000 ay makukuha ng mga karapat-dapat na taga-empleyo na mag-eempleyo ng karapat-dapat na mga naghahanap ng trabaho. Ang mga tulong na salapi galing sa gobyerno para sa pasahod ay magagamit para matugunan ang mga gastos sa pag-empleyo ng mga bagong empleyado para sa unang 12 buwan ng pamamasukan.

Makapag-aaplay ka para sa tulong sa pasahod para sa katumbas na 20 buong-oras na trabaho na mga empleyado depende sa laki ng iyong negosyo.

Hindi bababa sa 60 porsyento ng mga trabahong suportado ng Jobs Victoria Fund ay para sa mga kababaihan, na naglalarawan ng malaking epektong  dinulot ng pandemya sa kanilang mga oportunidad sa pagtatrabaho.

Para maging marapat sa tulong na salapi ng pamahalaan, dapat kang mag-empleyo ng kahit isang tao man lang na mula sa mga prayoridad na grupong nakabalangkas sa ibaba. Itong mga grupo ay sinusuportahan dahil lubusan na naapektuhan ng pandemya ang kanilang pagtatrabaho.

Ang Jobs Victoria Fund ay pinansyal na sumusuporta sa mga prayoridad na mga naghahanap ng trabaho upang magkatrabaho:

 • mga babaeng mahigit sa 45 taong gulang
 • mga naghahanap ng trabaho na matagal nang walang trabaho (walang trabaho nang anim na buwan o mahigit pa)
 • mga naghahanap ng trabaho na nakarehistro sa isang ka-partner ng Jobs Victoria
 • mga taong Aborihinal at/o taga-Torres Strait Island
 • mga taong may kapansanan
 • mga taong naghahanap ng asilo/mga refugee
 • mga bagong dating na migrante na hindi Ingles ang kinagisnang wika
 • mga kabataang wala pang 25 taong gulang
 • mga taong mahigit sa 45 taong gulang
 • mga beterano
 • mga taong dati nang naka-empleyo sa ilalim ng inisyatibang Working for Victoria.

Kung ikaw ay taga-empleyo na interesadong mag-aplay sa Jobs Victoria Fund, dapat kang mag-empleyo ng mga mamamasukan mula sa mga prayoridad na grupong ito bago ka mag-aplay sa Fund.

Kung matutugunan mo ang lahat ng pamantayan ng pagkamarapat at magbibigay ng kinakailangang impormasyon, tatanggap ka ng pagpopondo, depende sa pagkakaroon ng mga pondo at sa mga kundisyon.

Makapag-aaplay ka ng tulong sa pasahod na hanggang sa katumbas ng 20 buong-oras ang trabaho na mga empleyado. Kung isa kang taga-empleyo na magagawang lumikha ng mas malaking bilang ng mga trabaho para sa mga prayoridad na grupo, mangyaring makipag-ugnay sa Jobs Victoria sa pamamagitan ng pag-email sa info@jobs.vic.gov.au.

Ang negosyo ko ba ay karapat-dapat na mag-aplay sa Fund?

Para malaman kung ikaw ay karapat-dapat mag-aplay sa Fund, mangyaring tumawag sa Jobs Victoria hotline.

Ang Jobs Victoria hotline ay gumagamit ng Pambansang Serbisyo sa Pag-iinterprete at Pagsasalinwika (TIS) – 131 450 – para sa pagsasalinwika at pag-iinterprete sa mahigit 150 na mga wika.

Maaari kang tumawag sa Jobs Victoria hotline nang direkta sa 1300 208 575 sa pagitan ng 9nu-5nh, Lunes hanggang Biyernes at ikokonekta ka namin sa TIS, o kaya naman ay tawagan ang TIS sa 131 450 at sila ang tatawag sa aming hotline. Maaaring i-reserba nang mas maaga sa online ang mga TIS interpreter o para sa kagyat na mga interpreter sa telepono, ang TIS National ay matatawagan sa 131 450.

Makukuha ang karagdagang impormasyon dito: www.tisnational.gov.au

Paano ako mag-aaplay?

Kung kailangan mo ng karagdagang suporta para mag-aplay sa Fund, mangyaring tumawag sa Jobs Victoria hotline.

Ang Jobs Victoria hotline ay gumagamit ng Pambansang Serbisyo sa Pag-iinterprete at Pagsasalinwika (TIS) – 131 450 – para sa pagsasalinwika at pag-iinterprete sa mahigit 150 na mga wika.

Maaari kang tumawag sa Jobs Victoria hotline nang direkta sa 1300 208 575 sa pagitan ng 9nu-5nh, Lunes hanggang Biyernes at ikokonekta ka namin sa TIS, o kaya naman ay tawagan ang TIS sa 131450 at sila ang tatawag sa aming hotline. Maaaring i-reserba nang mas maaga sa online ang mga TIS interpreter o para sa kagyat na mga interpreter sa telepono, ang TIS National ay matatawagan sa 131 450.

Makukuha ang karagdagang impormasyon dito: www.tisnational.gov.au

Isumite ang iyong online na aplikasyon sa pamamagitan ng nasa ibaba na Apply Now button.

Mag-apply na ngayon

Suporta sa pagkalap ng tauhan

May makukuhang suporta para matulungan kang humanap at mangalap ng tauhang karapat-dapat na mga empleyado mula sa mga prayoridad na grupong naghahanap ng trabaho. Kung ikaw ay mag-eempleyo ng kawani, maaari mong irehistro ang iyong negosyo sa aming Jobs Victoria . Maaari kang magpaskil ng mga trabaho dito at kumonekta sa lumalagong bilang ng mga tao na handang magtrabaho para sa iyo. Itong libre at madaling gamitin na serbisyo ay magbibigay sa iyo ng napagpiliang-listahan ng mga lokal na kandidato na may mga kasanayan at karanasang kailangan mo sa trabaho – makakatipid ka sa panahon at pera.

Kung isa kang taga-empleyo na interesado sa paglikha ng malaking  bilang ng mga trabaho para sa mga prayoridad na naghahanap ng trabaho, mangyaring makipag-ugnay sa Jobs Victoria sa pamamagitan ng pag-email sa .

Para sa karagdagang impormasyon, tawagan ang Jobs Victoria Hotline sa 1300 208 575 pagitan ng 9nu-5nh, Lunes hanggang Biyernes.

Suporta sa pagkalap ng tauhan:  jobs.vic.gov.au/findstaff