Ade Wëu kë abë kɔc luɔi kuɔny bïk dït ku pïïrkë kaam kony Victoria wënë gɔ̈ɔ̈r luɔi luthïn ke loiloi rëër.

Na yïn aguiɛr-lui në kɔc Victoria wënë cë rot guir ba raan luɔi yam nyai, Akutnhom ye kuɔny loiloi ë Victoria alëu bë yïn kony wëu bïn ke luöi wënë naŋ jɔ̈ɔ̈r käk pïïr apɛi në wët tuany.

Yeŋö ë Wëu kuɔny loiloi ye Victoria?

Wëu kuɔny ë loiloi Victoria ë gut tënë $20,000 aye tɔ̈thïn tënë aguiɛr-lui wënë bë kɔc gɔ̈ɔ̈r lui gam. Kuɔny wëu luɔi alëu bë keloi bɛ̈ wëu në luɔi yök ë lɔ̈ɔ̈m kɔc yam cë luöi tënë pɛ̈ɛ̈i tueŋ ka 12 ë lui yic.

Yïn alëu ba thiëc tënë wëu ë kuɔny agut tɛ̈ thää ka 20 luɔi aluot tënë kɔc ce luöi wënë luike tëdït ë luɔidun tëjätiɛ.

Agut tënë kaam kor ye 60 buɔtic ë kuɔny loiloi ɣee wëu loiloi Victoria abï ya tënë diäär, aye këril alɔŋ tuany nyuɔth anɔŋ käken në lui ebën.

Bë yï gam tënë wëu kuɔny, yïn adhil raandɛ̈t luöi tënë kaam kor töŋ ë akutnhiim tueŋ cë luel piny. Akuötnhiim käk aye kuɔny erin ke tuany anɔŋ kedäŋ töŋ luɔiden.

Ke wëu kuɔny loiloi Victoria gam tueŋ kɔc gɔ̈ɔ̈r loiloi bïk looi thïn:

 • diäär nɔŋ ruun tɔɔ-nhial ye 45 edït.
 • kɔc gɔ̈ɔ̈r luɔi wënë cë naŋ liu luɔi apɛidït (akëc luöi tënë pɛ̈I kadhetem tedä kajuëc)
 • kɔc gɔ̈ɔ̈r luɔi wënë cë röt gätpiny ke loiloi Victoria Määth.
 • kɔc Aboriginal ku/tedä Torres Strait Islander
 • kɔc naŋ aŋääth/tëtök/abëël
 • kɔc gɔ̈ɔ̈r kuɔny apakɔ̈ɔ̈k/apayɔɔŋ.
 • kɔ̈ɔ̈k yam puɔc ɣëët wënë cië-jam Duŋgëlïth
 • kɔc riënythi nɛŋ ruun lupiny ka 25 edït.
 • kɔc nɛŋ ruun lunhiäl ka 45 edït
 • Kɔcdït
 • Kɔc wään cë luöi thɛɛr ye kuer ye luɔi akutnhom gɔ̈l ë Victoria.

Na yïn anhiɛr aguiɛr-lui ba thiëc tënë Wëu kuɔny Victoria, yïn adhil ba kɔc gɔ̈ɔ̈r luɔi riɔp tënë akuötnhiim tueŋ käk kaam yïn alëu ba thiëc tënë wëu kuɔny.

Na yïn acë käk ye gam looi ku gam wël maɣëëm, ke yïn abï miɔc wëu kuɔny, yïn abï lɔ̈ɔ̈m wëu kuɔny, jɔ̈ɔ̈k luthïn ë wëu kuɔny ku käŋ tɔ̈thïn.

Yïn alëu ba thiëc tënë wëu ë luɔi agut tënë thää ka 20 luɔi aluöt tënë kɔc cë luöi. Na yïn aye aguiɛr-lui wënë bë akuën ë loiloi juëc cak tënë akuötnhiim tueŋ, alimku ba gɛ̈ɛ̈t tënë loiloi Victoria ye imeel info@jobs.vic.gov.au

Ee tejäriɛ acë gam ba thiëc tënë akut wëu ë kuɔny?

Tëwïc ba yök lɔn na yïn abë gam tënë thiëc ɣee wëu kuɔny, ka limku ba yup tënë loiloi Victoria hotline.

The Jobs Victoria hotline aye lui Translating and Interpreting Service National (TIS) – 131 450 – tënë wɛ̈ɛ̈ric ku gɛ̈ɛ̈r thok thïn të thok-juëc cïmɛn 150.

Yïn alëu ba yup tënë Jobs Victoria hotline kɛ ciɛ̈th atɔ̈ɔ̈ 1300 208 575 kaam 9nh-5th, Aköltök agut Aköldhic ku ɣok abï tuöm thok wek TIS, tedä yup TIS atɔ̈ɔ̈ 131 450 ku keek abï yï cɔɔl atum thok wek namba da. TIS agamlööŋ/athook alëu bë kaam rɔ̈ɔ̈m lac guir thïn tueŋ online, tedä tënë lac yup të agamlööŋ/athook ke TIS National ee aluthïn atɔ̈ɔ̈ 131 450.

Wël juëc kɔ̈ɔ̈k ee luthïn etän: www.tisnational.gov.au

Ekëdï tënë bï Ɣɛn thiëc?

Na yïn wïc/gɔ̈ɔ̈r kuɔny juɛk yɛn ba thiëc tënë wëu kuɔny, alimku ba yup tënë Jobs Victoria hotline.

The Jobs Victoria hotline aye lui Translating and Interpreting Service National (TIS) – 131 450 – tënë wɛ̈ɛ̈ric ku gɛ̈ɛ̈r thok thïn të thok-juëc cïmɛn 150.

Yïn alëu ba yup tënë Jobs Victoria hotline kɛ ciɛ̈th atɔ̈ɔ̈ 1300 208 575 kaam 9nh-5pth, Aköltök agut Aköldhic ku ɣok abï tuöm thok wek TIS, tedä yup TIS 131 450 ku keek abï yï cɔɔl atum thok wek namba da. TIS agamlööŋ/athook alëu bë kaam rɔ̈ɔ̈m lac guir thïn tueŋ online, tedä tënë lac yup të agamlööŋ/athook ke TIS National ee aluthïn atɔ̈ɔ̈ 131 450.

Wël juëc ee kë tɔ̈thïn etän: www.tisnational.gov.au

Cuat athör thiëcdu në kuer Thiëc Emɛn lupiny.

Apply Now

Kuɔny Gɔ̈ɔ̈r kɔc

Kuɔny ee kë tɔ̈thïn bï yïn kony ku gɔ̈ɔ̈r bë gam tënë kɔc cë luöi ye akuötnhiim tueŋ kɔc wïïc luɔi. Na yïn aye ariɔp kɔc luɔi, yïn alëu ba tëjäriɛdu gätpiny tëdan Jobs Victoria . Yïn alëu ba loiloi täu etän ku ba rɔ̈ɔ̈m wek kuat kɔc cë röt guir bïk lui tënë yïïn. Kënë abɛc ku ye kë puɔlic- luɔide wënë bë yïn miɔc gɛ̈tpiny rin ë kɔc gɔ̈ɔ̈r luɔi nɛŋ piööc ku ŋiëc yen wïc yïn- bë yïn kony në thää kaam luɔi ku wëu.

Na yïn anhiar aguiɛr-lui thïn cë akuën ë loiloi tënë kɔc tueŋ gɔ̈ɔ̈r luɔi, kɛ limku ba yup të Jobs Victoria ye imeel .

Tënë gɔ̈ɔ̈r yï wël ke yuöp/gät të Jobs Victoria Hotline atɔ̈ɔ̈ 1300 208 575 kaam 9nh-5th, Aköltök agut Aköldhic.

Kuɔny gɔ̈ɔ̈r kɔc:  jobs.vic.gov.au/findstaff