ܐܵܗܵܐ ܓܲܙܵܐ ܒܸܕ ܣܵܢܸܕ ܩܵܐ ܡܲܦܠܸܚܵܢܹ̈ܐ ܕܓܲܪܘܸܣܝܼ ܘܕܒܵܣܡܝܼ ܟܲܕ ܐܵܢܝܼ ܗܲܝܘܼܪܹܐ ܝܢܵܐ ܩܵܐ ܐܵܢܝܼ ܒܢܲܝ̈ ܒ݂ܝܼܟܬܘܿܪܝܵܐ ܕܛܲܥܘܼܝܹܐ ܝܢܵܐ ܒܵܬ݇ܪ ܦܘܼܠܚܵܢܵܐ ܕܫܲܪܝܼ ܦܠܵܚܵܐ ܓܵܘ ܫܘܼܓ݂ܠܵܢܹ̈ܐ ܦܵܝܫܵܢܹ̈ܐ.

ܐܸܢ ܐܲܚܬܘܿܢ ܝܼܬܘܿܢ ܚܲܕ ܡܲܦܠܸܚܵܢܵܐ ܓܵܘ ܐܘܼܚܕܵܢܵܐ ܕܒ݂ܝܼܟܬܘܿܪܝܵܐ ܘܗܕܝܼܪܹܐ ܝܬܘܿܢ ܕܡܲܦܠܸܚܝܼܬܘܿܢ ܦܵܠܵܚܹ̈ܐ ܚܲܕܬܹ̈ܐ، ܓܲܙܵܐ ܕܫܘܼܓ݂ܠܵܢܹ̈ܐ ܕܒ݂ܝܼܟܬܘܿܪܝܵܐ (Jobs Victoria Fund) ܡܵܨܹܐ ܕܣܵܢܸܕܠܵܘܟ݂ܘܿܢ ܙܘܼܙܵܢܵܐܝܼܬ ܩܵܐ ܕܡܲܦܠܸܚܝܼܬܘܿܢ ܐܵܢܝܼ ܐ݇ܢܵܫܹ̈ܐ ܕܒܘܼܫ ܦܝܼܫܹܐ ܝܢܵܐ ܥܘܼܓ̰ܸܙܹܐ ܒܟܵܐܪܹܐ ܐܝܼܩܘܿܢܘܿܡܵܝܹ̈ܐ ܕܟܘܼܪܗܵܢܵܐ.

ܡܘܿܕܝܼ ܝܠܹܗ ܓܲܙܵܐ ܕܫܘܼܓ݂ܠܵܢܹ̈ܐ ܕܒ݂ܝܼܟܬܘܿܪܝܵܐ؟

ܡܲܒܨܲܪ̈ܝܵܬܹܐ ܕܐܲܦܣܘܼܢܬܵܐ (ܡܘܼܥܵܫܵܐ) ܒܟܡܵܝܘܼܬܵܐ ܕܗܲܠ $20,000 ܡܵܨܝܵܐ ܕܦܵܝܫܝܼ ܛܠܝܼܒܹܐ ܡܸܢ Jobs Victoria ܒܝܲܕ ܡܲܦܠܸܚܵܢܹ̈ܐ ܠܚܝܼܡܹ̈ܐ ܕܡܲܦܠܘܼܚܹܐ ܝܢܵܐ ܛܵܥܝܵܢܹ̈ܐ ܒܵܬ݇ܪ ܫܘܼܓ݂ܠܵܐ ܠܚܝܼܡܹ̈ܐ. ܐܲܢܹܐ ܡܲܒܨܲܪ̈ܝܵܬܹܐ ܕܐܲܦܣܘܼܢܬܵܐ ܡܵܨܝܵܐ ܕܦܵܝܫܝܼ ܡܘܼܦܠܸܚܹܐ ܩܵܐ ܡܟܲܣܲܝܬܵܐ ܕܡܲܨܪܵܦܹܐ ܕܡܲܦܠܲܚܬܵܐ ܕܦܵܠܵܚܹ̈ܐ ܚܲܕܬܹ̈ܐ ܩܵܐ ܐܵܢܝܼ 12 ܝܲܪ̈ܚܹܐ ܩܲܕ݇ܡܵܝܹ̈ܐ ܕܡܲܦܠܲܚܬܵܐ.

ܡܵܨܝܼܬܘܿܢ ܕܛܵܠܒܝܼܬܘܿܢ ܡܲܒܨܲܪܬܵܐ ܕܐܲܦܣܘܼܢܬܵܐ ܩܵܐ ܗܲܠ 20 ܦܵܠܵܚܹ̈ܐ ܕܒܵܪܵܒܵܪ ܝܢܵܐ ܥܲܡ ܦܵܠܵܚܹ̈ܐ ܕܦܠܵܚܵܐ ܝܢܵܐ ܩܵܐ ܟܠܵܗ̇ ܕܥܸܕܵܢܵܐ، ܠܦܘܼܬ ܓܘܼܒ݂ܪܘܼܬܵܐ ܕܒܸܣܢܝܼܣܵܘܟ݂ܘܿܢ.

ܠܵܐ ܒܵܨܘܿܪܵܐ ܡܸܢ 60 ܐܸܡܘܼܢܹ̈ܐ ܕܫܘܼܓ݂ܠܵܢܹ̈ܐ ܣܢܝܼܕܹܐ ܒܝܲܕ ܓܲܙܵܐ ܕܫܘܼܓ݂ܠܵܢܹ̈ܐ ܕܒ݂ܝܼܟܬܘܿܪܝܵܐ ܒܸܕ ܗܵܘܝܼ ܩܵܐ ܢܸܫܹ̈ܐ، ܘܐܲܝܵܐ ܒܸܪܡܵܙܵܐ ܝܠܵܗ̇ ܥܲܠ ܟܵܐܪ ܓܘܼܒ݂ܪܵܐ ܕܟܘܼܪܗܵܢܵܐ ܥܒ݂ܝܼܕܵܐ ܝܠܹܗ ܥܲܠ ܦܘܼܪ̈ܣܹܐ ܕܢܸܫܹ̈ܐ ܐܝܼܬܠܗܘܿܢ ܩܵܐ ܡܲܫܲܟ݂ܚܬܵܐ ܕܦܘܼܠܚܵܢܵܐ.

ܗܵܕܟ݂ܵܐ ܕܗܵܘܝܼܬܘܿܢ ܠܚܝܼܡܹܐ ܠܲܩܒܘܼܠܘܿܗ̇ ܡܲܒܨܲܪܬܵܐ ܕܐܲܦܣܘܼܢܬܵܐ، ܓܵܪܲܓ ܕܡܲܦܠܸܚܝܼܬܘܿܢ ܚܲܕ ܦܲܪܨܘܿܦܵܐ ܕܝܼܠܹܗ ܡܸܢ ܠܵܐ ܒܵܨܘܿܪܵܐ ܡܸܢ ܚܕܵܐ ܡܸܢ ܩܘܼܒܘܼܚܝܵܬܹ̈ܐ ܕܐܝܼܬܠܗܘܿܢ ܩܲܕܡܵܝܘܼܬܵܐ ܘܕܦܝܼܫܹܐ ܝܢܵܐ ܡܦܘܼܫܩܹܐ ܒܐܸܠܬܸܚܬ. ܐܲܢܹܐ ܩܘܼܒܘܼܚܝܵܬܹ̈ܐ ܦܝܼܫܹܐ ܝܢܵܐ ܣܢܝܼܕܹܐ ܣܵܒܵܒ ܟܘܼܪܗܵܢܵܐ ܥܒ݂ܝܼܕܵܐ ܝܠܹܗ ܚܲܕ ܟܵܐܪ ܦܪܝܼܫܵܐ ܥܲܠ ܡܲܦܠܲܚܬܲܝܗܝ.

ܓܲܙܵܐ ܕܫܘܼܓ݂ܠܵܢܹ̈ܐ ܕܒ݂ܝܼܟܬܘܿܪܝܵܐ ܡܲܩܪܘܼܒ݂ܹܐ ܝܠܹܗ ܣܢܵܕܬܵܐ ܟܸܣܦܵܢܵܝܬܵܐ ܩܵܐ ܐܲܢܹܐ ܛܵܥܝܵܢܹ̈ܐ ܒܵܬ݇ܪ ܫܘܼܓ݂ܠܵܐ ܕܐܝܼܬܠܗܘܿܢ ܩܲܕܡܵܝܘܼܬܵܐ ܠܡܲܫܟ݂ܘܼܚܹܐ ܦܘܼܠܚܵܢܵܐ:

 • ܢܸܫܹ̈ܐ ܕܒܥܘܼܡܪܵܐ ܕܥܸܠܸܠ ܡܸܢ 45 ܫܸܢܹ̈ܐ ܝܢܵܐ
 • ܛܵܥܝܵܢܹ̈ܐ ܒܵܬ݇ܪ ܫܘܼܓ݂ܠܵܐ ܕܗܘܸܝܹܐ ܝܢܵܐ ܒܲܛܝܼܠܹܐ ܩܵܐ ܚܲܕ ܡܸܬܚܵܐ ܝܲܪܝܼܟ݂ܵܐ ܕܥܸܕܵܢܵܐ (ܗܘܸܝܹܐ ܝܢܵܐ ܒܲܛܝܼܠܹܐ ܩܵܐ ܐܸܫܬܵܐ ܝܲܪ̈ܚܹܐ ܝܲܢ ܒܘܼܫ ܙܵܘܕܵܐ)
 • ܛܵܥܝܵܢܹ̈ܐ ܒܵܬ݇ܪ ܫܘܼܓ݂ܠܵܐ ܕܦܝܼܫܹܐ ܝܢܵܐ ܡܣܘܼܓ݂ܠܹܐ ܥܲܡ ܚܲܕ ܫܲܪܝܼܟܵܐ ܕ Jobs Victoria
 • ܐ݇ܢܵܫܹ̈ܐ ܕܡ̣ܢ ܫܸܪܫܵܐ ܕܥܵܡܪܵܢܹ̈ܐ ܐܲܨܠܵܝܹ̈ܐ ܘ\ܝܲܢ ܥܵܡܪܵܢܹ̈ܐ ܕܓܵܙܲܪ̈ܝܵܬܹܐ ܕܬܘܼܪܸܥܬܵܐ ܕܬܘܿܪܹܣ
 • ܐ݇ܢܵܫܹ̈ܐ ܕܐܝܼܬܠܗܘܿܢ ܚܕܵܐ ܫܲܦܠܘܼܬܵܐ
 • ܐ݇ܢܵܫܹ̈ܐ ܛܵܠܒܵܢܹ̈ܐ ܕܒܹܝܬ ܓܵܘܣܵܐ\ܓܵܘܣܵܢܹ̈ܐ
 • ܬܵܘܬܵܒ݂ܹ̈ܐ ܚܲܕܬܵܐܝܼܬ ܡܸܛܝܹܐ ܕܝܼܢܵܐ ܡܸܢ ܒܲܬܪܵܝܘܵܬܹ̈ܐ ܠܵܐ ܗܲܡܙܸܡܵܢܹ̈ܐ ܒܠܸܫܵܢܵܐ ܐܸܢܓܠܸܣܵܝܵܐ
 • ܐ݇ܢܵܫܹ̈ܐ ܥܠܲܝܡܹ̈ܐ ܕܒܥܘܼܡܪܵܐ ܕܠܬܲܚܬ ܡܸܢ 25 ܫܸܢܹ̈ܐ ܝܢܵܐ
 • ܐ݇ܢܵܫܹ̈ܐ ܕܝܼܢܵܐ ܒܥܘܼܡܪܵܐ ܕܥܸܠܸܠ ܡܸܢ 45 ܫܸܢܹ̈ܐ
 • ܩܪܲܒ݂ܬܵܢܹ̈ܐ ܡܢܲܣܝܹ̈ܐ
 • ܐ݇ܢܵܫܹ̈ܐ ܕܩܲܕ݇ܡܬܵܐ ܦܝܼܫܹܐ ܝܗܘܵܘ ܡܘܼܦܠܸܚܹܐ ܬܚܘܼܬ ܚܘܼܪܙܵܐ ܕ Working for Victoria.

ܐܸܢ ܐܲܚܬܘܿܢ ܝܼܬܘܿܢ ܚܲܕ ܡܲܦܠܸܚܵܢܵܐ ܕܒܵܥܝܼܬܘܿܢ ܕܛܵܠܒܝܼܬܘܿܢ ܣܢܵܕܬܵܐ ܡܸܢ ܓܲܙܵܐ ܕܫܘܼܓ݂ܠܵܢܹ̈ܐ ܕܒ݂ܝܼܟܬܘܿܪܝܵܐ، ܓܵܪܲܓ ܕܡܲܦܠܸܚܝܼܬܘܿܢ ܦܵܠܵܚܹ̈ܐ ܡܸܢ ܕܐܲܢܹܐ ܩܘܼܒܘܼܚܝܵܬܹ̈ܐ ܕܐܝܼܬܠܗܘܿܢ ܩܲܕܡܵܝܘܼܬܵܐ ܡܸܢ ܩܵܕ݇ܡ ܕܡܲܩܪܸܒ݂ܝܼܬܘܿܢ ܠܵܗ̇ ܛܠܵܒܬܵܘܟ݂ܘܿܢ ܩܵܐ ܓܲܙܵܐ.

ܐܸܢ ܒܸܫܠܵܡܵܐ ܝܬܘܿܢ ܠܟܠܲܝܗܝ ܩܵܢܘܿܢܹ̈ܐ ܕܠܚܝܼܡܘܼܬܵܐ ܘܝܵܗܒ݂ܝܼܬܘܿܢ ܠܲܢ ܡܲܘܕܥܵܢܘܼܬܵܐ ܐܵܢܲܢܩܵܝܬܵܐ، ܒܸܕ ܩܲܒܠܝܼܬܘܿܢ ܣܢܵܕܬܵܐ ܟܸܣܦܵܢܵܝܬܵܐ، ܐܝܼܢܵܐ ܐܲܝܵܐ ܐ݇ܣܝܼܪܬܵܐ ܝܠܵܗ̇ ܒܦܸܪܝܘܼܬܵܐ ܕܙܘܼܙܹ̈ܐ ܕܐܝܼܬ ܩܵܕ݇ܡ ܐܝܼܕܵܐ ܘܒܫܠܵܡܬܵܐ ܠܫܲܪ̈ܛܹܐ.

ܡܵܨܝܼܬܘܿܢ ܕܛܵܠܒܝܼܬܘܿܢ ܡܲܒܨܲܪܬܵܐ ܕܐܲܦܣܘܼܢܬܵܐ ܩܵܐ ܗܲܠ 20 ܦܵܠܵܚܹ̈ܐ ܕܒܵܪܵܒܵܪ ܝܢܵܐ ܥܲܡ ܦܵܠܵܚܹ̈ܐ ܕܦܠܵܚܵܐ ܝܢܵܐ ܩܵܐ ܟܠܵܗ̇ ܕܥܸܕܵܢܵܐ. ܐܸܢ ܐܲܚܬܘܿܢ ܝܼܬܘܿܢ ܚܲܕ ܡܲܦܠܸܚܵܢܵܐ ܘܡܵܨܝܵܢܹܐ ܝܬܘܿܢ ܕܒܵܪܝܼܬܘܿܢ ܡܸܢܝܵܢܹ̈ܐ ܓܘܼܒ݂ܪܹܐ ܕܫܘܼܓ݂ܠܵܢܹ̈ܐ ܩܵܐ ܩܘܼܒܘܼܚܝܵܬܹ̈ܐ ܕܐܝܼܬܠܗܘܿܢ ܩܲܕܡܵܝܘܼܬܵܐ، ܐܸܢ ܒܵܣܡܵܐ ܠܵܘܟ݂ܘܿܢ ܡܲܚܒܸܪܘܼܢ ܩܵܐ Jobs Victoria ܒܫܲܕܲܪܬܵܐ ܕܐܝܼܡܵܝܠ ܩܵܐ info@jobs.vic.gov.au.

ܝܼܠܵܗ̇ ܒܸܣܢܝܼܣܝܼ ܠܚܝܼܡܬܵܐ ܕܛܵܠܒܵܐ ܣܢܵܕܬܵܐ ܡܸܢ ܓܲܙܵܐ؟

ܠܸܝܕܵܥܝܵܐ ܐܸܢ ܐܲܚܬܘܿܢ ܠܚܝܼܡܹܐ ܝܬܘܿܢ ܕܛܵܠܒܝܼܬܘܿܢ ܣܢܵܕܬܵܐ ܡܸܢ ܓܲܙܵܐ، ܐܸܢ ܒܵܣܡܵܐ ܠܵܘܟ݂ܘܿܢ ܩܪܘܼܢ ܩܵܐ ܚܘܼܛܵܐ ܫܲܚܝܼܢܵܐ ܕ Jobs Victoria.

ܚܘܼܛܵܐ ܫܲܚܝܼܢܵܐ ܕ Jobs Victoria ܟܹܐ ܡܲܦܠܸܚܠܵܗ̇ ܚܸܠܡܲܬ ܕܬܲܪܓܲܡܬܵܐ Translating and Interpreting Service National (TIS) – ܬܹܠܝܼܦ̮ܘܿܢ ܡܸܢܝܵܢܵܐ 131450 – ܩܵܐ ܬܲܪܓܲܡܬܵܐ ܒܥܸܠܸܠ ܡܸܢ 150 ܠܸܫܵܢܹ̈ܐ.

ܡܵܨܝܼܬܘܿܢ ܕܩܵܪܝܼܬܘܿܢ ܩܵܐ ܚܘܼܛܵܐ ܫܲܚܝܼܢܵܐ ܕ Jobs Victoria ܥܲܠ ܡܸܢܝܵܢܵܐ 1300208575ܒܹܝܠ ܣܵܥܲܬܹ̈ܐ ܕ 9 ܒܩܲܝܕܲܡܬܵܐ ܘ 5 ܒܪܲܡܫܵܐ ܒܝܵܘܡܵܢܹ̈ܐ ܕܬܪܹܝܢܒܫܲܒܵܐ ܗܲܠ ܥܪܘܼܒ݂ܬܵܐ ܘܐܲܚܢܲܢ ܒܸܕ ܐܵܣܪܲܚ ܒ TIS، ܝܲܢ ܡܵܨܝܼܬܘܿܢ ܕܩܵܪܝܼܬܘܿܢ ܩܵܐ TIS ܥܲܠ ܡܸܢܝܵܢܵܐ 131450 ܘܐܵܢܝܼ ܒܸܕ ܡܲܚܒܸܪܝܼ ܩܵܐ ܚܘܼܛܲܢ ܫܲܚܝܼܢܵܐ. ܡܬܲܪ̈ܓܡܵܢܹܐ ܕ TIS National ܡܵܨܝܵܐ ܕܦܵܝܫܝܼ ܡܘܼܪܝܸܙܹܐ ܠܵܩܵܕ݇ܡܵܐ ܥܲܠ ܐܸܢܬܸܪܢܹܝܬ، ܝܲܢ ܠܸܩܢܵܝܵܐ ܡܬܲܪ̈ܓܡܵܢܹܐ ܚܲܕܪܹܫܵܝܹ̈ܐ ܒܐܘܼܪܚܵܐ ܕܬܹܠܝܼܦ̮ܘܿܢ، ܡܵܨܝܼܬܘܿܢ ܕܡܲܚܒܸܪܝܼܬܘܿܢ ܩܵܐ TIS National ܥܲܠ ܬܹܠܝܼܦ̮ܘܿܢ ܡܸܢܝܵܢܵܐ 131 450.

ܡܲܘܕܥܵܢܘܼܬܵܐ ܙܵܘܕܵܢܬܵܐ ܡܵܨܝܵܐ ܕܦܵܝܫܵܐ ܩܢܝܼܬܵܐ ܠܲܐܟ݂ܵܐ: www.tisnational.gov.au

ܕܵܐܟ݂ܝܼ ܡܲܩܪܸܒ݂ܸܢ ܠܵܗ̇ ܛܠܵܒܬܝܼ؟

ܐܸܢ ܣܢܝܼܩܹܐ ܝܬܘܿܢ ܠܣܢܵܕܬܵܐ ܙܵܘܕܵܢܬܵܐ ܠܡܲܩܪܘܼܒ݂ܘܿܗ̇ ܛܠܵܒܬܵܘܟ݂ܘܿܢ ܩܵܐ ܓܲܙܵܐ، ܐܸܢ ܒܵܣܡܵܐ ܠܵܘܟ݂ܘܿܢ ܩܪܘܿܢ ܩܵܐ ܚܘܼܛܵܐ ܫܲܚܝܼܢܵܐ ܕ Jobs Victoria.

ܚܘܼܛܵܐ ܫܲܚܝܼܢܵܐ ܕ Jobs Victoria ܟܹܐ ܡܲܦܠܸܚܠܵܗ̇ ܚܸܠܡܲܬ ܕܬܲܪܓܲܡܬܵܐ Translating and Interpreting Service National (TIS) – ܬܹܠܝܼܦ̮ܘܿܢ ܡܸܢܝܵܢܵܐ 131450 – ܩܵܐ ܬܲܪܓܲܡܬܵܐ ܒܥܸܠܸܠ ܡܸܢ 150 ܠܸܫܵܢܹ̈ܐ.

ܡܵܨܝܼܬܘܿܢ ܕܩܵܪܝܼܬܘܿܢ ܩܵܐ ܚܘܼܛܵܐ ܫܲܚܝܼܢܵܐ ܕ Jobs Victoria ܥܲܠ ܡܸܢܝܵܢܵܐ 1300208575 ܒܹܝܠ ܣܵܥܲܬܹ̈ܐ ܕ 9 ܒܩܲܝܕܲܡܬܵܐ ܘ 5 ܒܪܲܡܫܵܐ ܒܝܵܘܡܵܢܹ̈ܐ ܕܬܪܹܝܢܒܫܲܒܵܐ ܗܲܠ ܥܪܘܼܒ݂ܬܵܐ ܘܐܲܚܢܲܢ ܒܸܕ ܐܵܣܪܲܚ ܒ TIS، ܝܲܢ ܡܵܨܝܼܬܘܿܢ ܕܩܵܪܝܼܬܘܿܢ ܩܵܐ TIS ܥܲܠ ܡܸܢܝܵܢܵܐ 131 450 ܘܐܵܢܝܼ ܒܸܕ ܡܲܚܒܸܪܝܼ ܩܵܐ ܚܘܼܛܲܢ ܫܲܚܝܼܢܵܐ. ܡܬܲܪ̈ܓܡܵܢܹܐ ܕ TIS National ܡܵܨܝܵܐ ܕܦܵܝܫܝܼ ܡܘܼܪܝܸܙܹܐ ܠܵܩܵܕ݇ܡܵܐ ܥܲܠ ܐܸܢܬܸܪܢܹܝܬ، ܝܲܢ ܠܸܩܢܵܝܵܐ ܡܬܲܪ̈ܓܡܵܢܹܐ ܚܲܕܪܹܫܵܝܹ̈ܐ ܒܐܘܼܪܚܵܐ ܕܬܹܠܝܼܦ̮ܘܿܢ، ܡܵܨܝܼܬܘܿܢ ܕܡܲܚܒܸܪܝܼܬܘܿܢ ܩܵܐ TIS National ܥܲܠ ܬܹܠܝܼܦ̮ܘܿܢ ܡܸܢܝܵܢܵܐ 131450.

ܡܲܘܕܥܵܢܘܼܬܵܐ ܙܵܘܕܵܢܬܵܐ ܡܵܨܝܵܐ ܕܦܵܝܫܵܐ ܩܢܝܼܬܵܐ ܠܲܐܟ݂ܵܐ: www.tisnational.gov.au

ܫܲܕܪܘܼܢ ܠܵܗ̇ ܛܠܵܒܬܵܘܟ݂ܘܿܢ ܥܲܠ ܐܸܢܬܸܪܢܹܝܬ ܒܡܸܨܥܵܝܘܼܬܵܐ ܕܬܪܘܼܩܬܵܐ ܕ Apply Now ܕܝܼܠܵܗ̇ ܒܐܸܠܬܸܚܬ.

Apply Now

ܣܢܵܕܬܵܐ ܕܫܩܵܠܬܵܐ ܕܦܵܠܵܚܹ̈ܐ

ܡܵܨܝܼܬܘܿܢ ܕܩܲܒܠܝܼܬܘܿܢ ܣܢܵܕܬܵܐ ܠܗܲܝܘܼܪܵܘܟ݂ܘܿܢ ܕܡܲܫܟ݂ܚܝܼܬܘܿܢ ܘܕܡܲܦܠܸܚܝܼܬܘܿܢ ܦܵܠܵܚܹ̈ܐ ܠܚܝܼܡܹ̈ܐ ܡܸܢ ܓܵܘ ܩܘܼܒܘܼܚܝܵܬܹܐ ܕܛܵܥܝܵܢܹ̈ܐ ܒܵܬ݇ܪ ܫܘܼܓ݂ܠܵܐ ܕܐܝܼܬ ܠܗܘܿܢ ܩܲܕܡܵܝܘܼܬܵܐ. ܐܸܢ ܛܲܥܘܼܝܹܐ ܝܬܘܿܢ ܒܵܬ݇ܪ ܦܵܠܵܚܹ̈ܐ، ܡܵܨܝܼܬܘܿܢ ܕܡܣܲܓ݂ܠܝܼܬܘܿܢ ܠܵܗ̇ ܒܸܣܢܝܼܣܵܘܟ݂ܘܿܢ ܥܲܠ ܫܵܘܦܵܐ ܐܹܠܸܟܬܪܘܿܢܵܝܵܐ ܕ Jobs Victoria: . ܡܵܨܝܼܬܘܿܢ ܕܡܲܬܒ݂ܝܼܬܘܿܢ ܠܗܘܿܢ ܡܲܚܒܲܪ̈ܝܵܬܵܘܟ݂ܘܿܢ ܕܛܠܵܒܵܐ ܦܵܠܵܚܹ̈ܐ ܠܲܐܟ݂ܵܐ ܘܕܐܵܣܪܝܼܬܘܿܢ ܒܚܕܵܐ ܩܘܼܒܘܼܚܬܵܐ ܓܲܪܘܸܣܵܢܬܵܐ ܕܐ݇ܢܵܫܹ̈ܐ ܕܗܕܝܼܪܹܐ ܝܢܵܐ ܕܦܵܠܚܝܼ ܩܵܐܠܵܘܟ݂ܘܿܢ. ܐܲܝܵܐ ܚܸܠܡܲܬ ܡܲܓܵܢܵܝܬܵܐ ܘܕܡܲܦܠܲܚܬܘܿܗ̇ ܗܵܣܵܢܵܝܝܼ ܝܠܵܗ̇ ܒܸܕ ܝܵܗܒ݂ܵܐ ܠܵܘܟ݂ܘܿܢ ܚܸܕ ܣܸܕܪܵܐ ܡܘܼܟܪܸܝܵܐ ܕܛܵܥܝܵܢܹ̈ܐ ܒܵܬ݇ܪ ܫܘܼܓ݂ܠܵܐ ܕܓܵܘ ܡܲܗܲܠܵܘܟ݂ܘܿܢ ܘܕܐܝܼܬܠܗܘܿܢ ܡܗܝܼܪ̈ܘܼܝܵܬܹܐ ܘܢܸܣܝܵܢܵܐ ܕܐܲܚܬܘܿܢ ܣܢܝܼܩܹܐ ܝܬܘܿܢ ܐܸܠܲܝܗܝ – ܘܒܐܲܝܵܐ ܐܘܼܪܚܵܐ ܐܲܚܬܘܿܢ ܠܹܐ ܝܬܘܿܢ ܛܲܠܘܼܩܹܐ ܠܵܐ ܥܸܕܵܢܵܐ ܘܠܵܐ ܙܘܼܙܹ̈ܐ.

ܐܸܢ ܐܲܚܬܘܿܢ ܝܼܬܘܿܢ ܚܲܕ ܡܲܦܠܸܚܵܢܵܐ ܕܒܵܥܝܼܬܘܿܢ ܕܒܵܪܝܼܬܘܿܢ ܚܲܕ ܡܸܢܝܵܢܵܐ ܓܘܼܒ݂ܪܵܐ ܕܫܘܼܓ݂ܠܵܢܹ̈ܐ ܩܵܐ ܛܵܥܝܵܢܹ̈ܐ ܒܵܬ݇ܪ ܫܘܼܓ݂ܠܵܐ ܕܐܝܼܬ ܠܗܘܿܢ ܩܲܕܡܵܝܘܼܬܵܐ، ܐܸܢ ܒܵܣܡܵܐ ܠܵܘܟ݂ܘܿܢ ܡܲܚܒܸܪܘܼܢ ܩܵܐ Jobs Victoria ܒܫܲܕܲܪܬܵܐ ܕܐܝܼܡܵܝܠ ܩܵܐ: .

ܠܸܩܢܵܝܵܐ ܡܲܘܕܥܵܢܘܼܬܵܐ ܙܵܘܕܵܢܬܵܐ، ܡܲܚܒܸܪܘܼܢ ܩܵܐ ܚܘܼܛܵܐ ܫܲܚܝܼܢܵܐ ܕ Jobs Victoria ܥܲܠ ܬܹܠܝܼܦ̮ܘܿܢ ܡܸܢܝܵܢܵܐ 1300208575 ܒܹܝܠ ܣܵܥܲܬܹ̈ܐ ܕ 9 ܒܩܲܝܕܲܡܬܵܐ ܘ 5 ܒܪܲܡܫܵܐ ܒܝܵܘܡܵܢܹ̈ܐ ܕܬܪܹܝܢܒܫܲܒܵܐ ܗܲܠ ܥܪܘܼܒ݂ܬܵܐ.

ܣܢܵܕܬܵܐ ܕܫܩܵܠܬܵܐ ܕܦܵܠܵܚܹ̈ܐ: jobs.vic.gov.au/findstaff